Điểm báo

Công khai dự toán ngân sách năm 2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị: Trường Tiểu học Quang Trung

Biểu số: 02- TT61

Chương: 622

THÔNG BÁO

DỰ TOÁN - THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đơn vị : đồng

STT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1

Số thu phí, lệ phí

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

2.1

Chi sự nghiệp thu học phí

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.2

Chi quản lý hành chính

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.368.086.000

1

Chi quản lý hành chính

2.368.086.000

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.368.086.000

a

Chi thanh toán cá nhân

2.067.714.000

b

Chi nghiệp vụ chuyên môn

218.716.000

c

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

54.500.000

d

Chi khác

27.156.000

1.2

Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ

Chi thanh toán cá nhân

Chi nghiệp vụ chuyên môn

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

Chi khác

2

Nguồn Học phí

a

Chi thanh toán cá nhân

b

Chi nghiệp vụ chuyên môn

c

Chi mua sắm, sửa chữa lớn

d

Chi khác

Ngày 26 tháng 02 năm 2018

KẾ TOÁN

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tác giả:

Xem thêm

Bài giảng: Mây được hình thành như thế nào?
Học sinh tập bài võ cổ truyền dân tộc
Lễ khai giảng