Bạn cần biết

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018

PHÒNG GD&ĐT PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH THANH CHÂU

 


Số:17/BC-THTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Thanh Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2017

                                                                                            Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

                                              

THÔNG B¸O

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

 

Trẻ sinh năm 2011

Quá trình học tập đánh giá theo chuẩn KTKN: HTT; HT;CHT

Quá trình học tập đánh giá theo chuẩn KTKN: HTT; HT;CHT

Quá trình học tập đánh giá theo chuẩn KTKN:HTT; HT;CHT

Quá trình học tập đánh giá theo chuẩn KTKN:

HTT; HT;CHT

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

Theo

chương trình

của Bộ GD&ĐT

Theo chương trình

của Bộ GD&ĐT

Theo chương trình

của Bộ GD&ĐT

Theo chương trình

của Bộ GD&ĐT

Theo chương trình

của Bộ GD&ĐT

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

-Tuyên truyền trong phụ huynh về mục tiêu cấp học để phụ huynh hiểu và phối hợp giáo dục.

 

-Yêu thích

 học tập

Tuyên truyền trong phụ huynh về mục tiêu cấp học để phụ huynh hiểu và phối hợp giáo dục.

-Yêu thích

 học tập

Tuyên truyền trong phụ huynh về mục tiêu cấp học để phụ huynh hiểu và phối hợp giáo dục.

-Yêu thích

 học tập

Tuyên truyền trong phụ huynh về mục tiêu cấp học để phụ huynh hiểu và phối hợp giáo dục.

 

-Yêu thích

 học tập

Tuyên truyền trong phụ huynh về mục tiêu cấp học để phụ huynh hiểu và phối hợp giáo dục.

-Yêu thích

học tập

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

Có đầy đủ các loại phòng học phục vụ học tập như phòng học VH, phòng học bộ môn. Mỗi lớp 1 bộ thiết bị dạy học.

Có đầy đủ các loại phòng học phục vụ học tập như phòng học VH, phòng học bộ môn. Mỗi lớp 1 bộ thiết bị dạy học.

Có đầy đủ các loại phòng học phục vụ học tập như phòng học VH, phòng học bộ môn. Mỗi lớp 1 bộ thiết bị dạy học.

Có đầy đủ các loại phòng học phục vụ học tập như phòng học VH, phòng học bộ môn. Mỗi lớp 1 bộ thiết bị dạy học.

Có đầy đủ các loại phòng học phục vụ học tập như phòng học VH, phòng học bộ môn. Mỗi lớp 1 bộ thiết bị dạy học.

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

Tổ chức hoạt động NGLL; tổ chức các sân chơi, câu lạc bộ học tập; hái hoa dân chủ.. để hỗ trợ học tập

Tổ chức hoạt động NGLL; tổ chức các sân chơi, câu lạc bộ học tập; hái hoa dân chủ.. để hỗ trợ học tập

Tổ chức hoạt động NGLL; tổ chức các sân chơi, câu lạc bộ học tập; hái hoa dân chủ.. để hỗ trợ học tập

Tổ chức hoạt động NGLL; tổ chức các sân chơi, câu lạc bộ học tập; hái hoa dân chủ.. để hỗ trợ học tập

Tổ chức hoạt động NGLL; tổ chức các sân chơi, câu lạc bộ học tập; hái hoa dân chủ.. để hỗ trợ học tập

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Có đủ đội ngũ giáo viên, CBQL đạt trình độ chuẩn và quản lý theo chu trình phân công, lên kế hoạch.

Đổi mới công tác quản lý trên máy tính

Có đủ đội ngũ giáo viên,CBQL đạt trình độ chuẩn và quản lý theo chu trình phân công, lên kế hoạch.

Đổi mới công tác quản lý trên máy tính

Có đủ đội ngũ giáo viên,CBQL đạt trình độ chuẩn và quản lý theo chu trình phân công, lên kế hoạch.

Đổi mới công tác quản lý trên máy tính

Có đủ đội ngũ giáo viên,CBQL đạt trình độ chuẩn và quản lý theo chu trình phân công, lên kế hoạch.

Đổi mới công tác quản lý trên máy tính

Có đủ đội ngũ giáo viên,CBQL đạt trình độ chuẩn và quản lý theo chu trình phân công, lên kế hoạch.

Đổi mới công tác quản lý trên máy tính

VII

Kết quả đánh giá về phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

100% số HS được đánh giá về phẩm chất : Đạt . 100% HS có sức khỏe tốt.

106/106=100 % học sinh lên lớp

100% số HS được đánh giá về phẩm chất : Đạt . 100% HS có sức khỏe tốt.

 

83/83=100% học sinh lên lớp

100% số HS được đánh giá về phẩm chất : Đạt . 100% HS có sức khỏe tốt.

 

91/91=100% học sinh lên lớp

100% số HS được đánh giá về phẩm chất : Đạt . 100% HS có sức khỏe tốt.

 

93/93=100% học sinh lên lớp

100% số HS được đánh giá về phẩm chất : Đạt . 100% HS có sức khỏe tốt.

 

94/94=100% học sinh lên lớp

VIII

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Có khả năng tiếp tục học tập lên lớp trên

Có khả năng tiếp tục học tập lên lớp trên

Có khả năng tiếp tục học tập lên lớp trên

Có khả năng tiếp tục học tập lên lớp trên

Có khả năng tiếp tục học tập lên lớp trên

                                                   Thanh Châu, ngày 25 tháng 9 năm 2017

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                 Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 07

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH THANH CHÂU

 

THÔNG B¸O

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học,

Năm học 2016-2017

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

15/15

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

12/15

-

2

Phòng học bán kiên cố

3/15

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

 

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

5630

 

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

2100

 

VI

Tổng diện tích các phòng

1013

 

1

Diện tích phòng học (m2)

909

 

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

 

 

3

Diện tích thư viện (m2)

32

 

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

 

 

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

72

 

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

15

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

3

01

2

Khối lớp 2

3

01

3

Khối lớp 3

3

01

4

Khối lớp 4

3

01

5

Khối lớp 5

3

01

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

2

Số học sinh/bộ

IX

Tổng số thiết bị

10

Số thiết bị/lớp

1

Ti vi

2

 

2

Cát xét

4

 

3

Đầu Video/đầu đĩa

1

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

3

 

5

Thiết bị khác…

 

 

 

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

 

XI

Nhà ăn

 

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ

Diện tích

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

0

0

 

XIII

Khu nội trú

 

 

 

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho

 học sinh

 

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh*

1

 

1

 

50 m2

2

Chưa đạt chuẩn vệsinh*

 

 

 

 

 

 

 

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x

 

                                                   Thanh Châu, ngày 25 tháng 09 năm 2017

                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                            Nguyễn Thị Thu Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

TRƯỜNG TH THANH CHÂU

Biểu mẫu 08

 

                                                   THÔNG B¸O                        

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý

và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

TCCN

 

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

20

19

5

0

0

14

10

0

0

 

I

Giáo viên

16

16

3

0

0

9

10

0

0

 

 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mĩ thuật

0

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Âm nhạc

1

1

1

 

 

2

 

 

 

 

4

Tiếng nước ngoài

1

1

1

 

 

1

1

 

 

 

5

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

1

 

 

1

 

 

 

 

3

Thủ quĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Thanh Châu, ngày 25tháng 09 năm 2017

                                                     HIỆU TRƯỞNG                    

                                                   

 

 

 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục múa Belly dance
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai năm học 2019-2020

Các biểu mẫu ba công khai

BA CÔNG KHAI- NĂM HỌC 2018-2019

Công khai biểu 06 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CUỐI NĂM

CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018
Xem thêm...