Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/Tin tức - Sự kiện/
BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018 NĂM HỌC 2017-2018

            PHÒNG GD&ĐT T.P PHỦ LÝ

            NGÀNH HỌC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

PHƯỜNG CHÂU SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2018

NĂM HỌC 2017-2018

1.Đánh giá kết quả công tác tháng 03 năm 2018

a. Công tác xóa mù chữ:

- Tổng số hộ dân trong phường: 2387 hộ

- Tổng dân số trong phường: 8162 người. Trong đó nữ: 3750 người

- Tổng số dân trong độ tuổi:

+ Từ 15 đến 25 tuổi: 1339. Trong đó, nữ: 613

+ Từ 15 đến 35 tuổi: 2964. Trong đó, nữ: 1426

+ Từ 15 đến 60 tuổi: 5901. Trong đó, nữ: 2761

-  Từ Số người trong độ tuổi 15-60 mù chữ: 0 người

- Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật đầy đủ thông tin điều tra vào phần mềm phổ cập theo quy định trên địa bàn phường.

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Duy trì lớp học hòa nhập với 15 học viên tham gia: 01 lớp 9;

- Hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b.Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

Nội dung công việc

Người báo cáo, đơn vị

Số lượng học viên

Ghi chú

4/3/2018

- Phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.

 

Trường THCS, Hội PN, Đoàn TN

Đoàn TN + Hội phụ nữ

50

 

 

15/3/2017

- Phổ biến luật thanh niên, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình.

Trường THCS, Hội PN, Đoàn TN

Đoàn TN + Hội phụ nữ

200

 

21/3/2018

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3

Trường THCS

-  Đoàn TN

 

120

 

c. Nhận xét về thực hiện kế hoạch:

TTHTCĐ đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra và kế hoạch của cấp trên giao cho. Các chuyên đề trên đã được đông đảo quần chúng nhân dân, các em học sinh tham gia và có hiệu quả tuyên truyền cao. Các chuyên đề đều rất tiết thực và mang tính thời sự cao.

d. Kiến nghị - đề xuất: Không

2. Kế hoạch công tác tháng 04/2018

* Những công việc chính:

- Tiếp tục cập nhật hồ sơ phổ cập theo quy định.

- Hoạt động của TTHTCĐ:

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra. Phối kết hợp với các đoàn thể trong phường tổ chức thêm các chuyên đề có hiệu quả, thiết tực mang tính thời sự.

 Lịch công tác:

Tháng

Nội dung công việc

Ghi chú

5/4/2018

Chuyên đề giáo dục bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em gái.

 

18/ 4/2018

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS

 

 

 

Châu Sơn, ngày 22 tháng 03 năm 2018

 

KT GIÁM ĐỐC TTHTCĐ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Lều Thị Xuân

 

 

 

 

 

 

Tác giả: thcschausonpl
Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục múa Belly dance
  • Ba công khai
  • Thông báo

Ba công khai năm học 2019-2020

Các biểu mẫu ba công khai

BA CÔNG KHAI- NĂM HỌC 2018-2019

Công khai biểu 06 THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC CUỐI NĂM

CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018
Xem thêm...