Tin tức/(Trường THCS Châu Sơn)/kế hoạch hoạt động của trường/
KẾ HOẠCH

UBND PHƯỜNG CHÂU SƠN

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG

 

 

 

Số:  82   /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

         Châu Sơn , ngày   25   tháng 9 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

và khai giảng năm học mới 2017-2018

 

Căn cứ công văn số 4148/BGDĐT-GDTX ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

Căn cứ công văn số 1296/SGDĐT-GDTXCN ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017";

Căn cứ Công văn số 1150/BCĐXDXHHT ngày 19/9/2017 của BCĐXDXHHT Phủ Lý  về việc "Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới của các Trung tâm học tập cộng đồng".

Trung tâm HTCĐ phường Châu Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học  tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học 2017-2018” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập, thực hiện cóp hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Tập trung củng cố mô hình hoạt động của TTHTCĐ theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ, tăng cường nề nếp kỷ cương, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các cơ sở để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên của ngành.

Tiếp tục tổ chức các lớp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và người lao động, đa dạng hoá nội dung, chương trình và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người.

Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và nghiên cứu, nâng cao hiệu quả công tác chống mù chữ.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập; về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập để phát triển nhân cách, hoàn thiện bản thân, học tập để phát triển quê hương đất nước góp phần xây dựng một xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

 1.Tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, và các phong trào thi đua của ngành.

 2. Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập.

Tiếp tục triển khai chỉ thị 11- CT/TW ngày 30 tháng 4 năm 2007 của Bộ chính trị và chỉ thị 02/2008/ CT- TTg ngày 8 tháng 1 năm 2008 của Thủ Tướng chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hộ học tập, qui chế hoạt động của TTHTCĐ.

Tổ chức tuần lễ học tập suốt đời tại nhà văn hoá Thôn Do Nha, các nhà văn hóa ở các tổ dân phố và 3 nhà trường ( Mầm non Châu Sơn, Tiểu học Châu Sơn , THCS  Châu Sơn)

 3.Tiếp tục củng cố, phát triển mô hình hoạt động của các nhà văn hoá ở các tổ dân phố, tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng dạy học.

III. TỔ CHỨC NGÀY HỘI HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018:

 1.Thời gian:

- Ngày 28 tháng 9 năm 2017 họp BQLTTHTCĐ ( Chuẩn bị tổ chức )

-  Từ 14h đến 17h ngày 05 tháng 10 năm 2017: Tổ chức “ Lễ khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới 2017-2018”

 2. Địa điểm: Trung tâm học tập cộng đồng phường Châu Sơn

 3. Ban tổ chức:

- UBND phường Châu Sơn;

- Trung tâm học tập cộng đồng phường;

- Trường THCS Châu Sơn;

- Trường Tiểu học Châu Sơn;

- Trường MN Châu Sơn;

- Hội khuyến học phường;

- Các ban ngành đoàn thể;

 4.Thành phần tham gia, khách mời:

- Đại biểu Phòng giáo dục;

- Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, nhân dân trong phường;

- Cán bộ TTHTCĐ;

- Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố;

- Hội khuyến học;

- Hội phụ nữ;

- Hội nông dân;

- Đoàn thanh niên;

- Các học viên có nhu cầu học tập;

- Cán bộ GV, nhân viên ba nhà trường;

- 30 học sinh khối 9

 5. Kinh phí tổ chức:

- Ủy ban nhân dân phường; trường THCS; Phòng GD hỗ trợ

 6. Chương trình ngày hội học tập:

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

13h30

Đón khách

Ban tổ chức

2

14h

Văn nghệ chào mừng

Trường tiểu học, THCS

3

14h30

Chào cờ

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ban tổ chức

4

14h45

Diễn văn khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo UBND phường

5

15h

Báo cáo tổng kết hoạt động TTHTCĐ năm học 2016-2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018

Phó giám đốc TTHTCĐ phường

6

15h15

Đại biểu phát biểu.

Lãnh đạo về dự

 

7

15h30

Thông qua Kế hoạch tổ chức các chuyên đề trong suốt tuần lễ hưởng ứng

Phó giám đốc TTHTCĐ phường

8

15h45

Triển khai tổ chức các chuyên đề theo các lớp học

BQL TTHTCĐ

9

16h15

Bế mạc

Ban tổ chức

IV. TỔ CHỨC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI:

1. Các khẩu hiệu tuyên truyền:

 Học tập  để phát triển nhân cách và hoàn thiện bản thân;

 Học để phát triển quê hương đất nước;

 Học tập suốt đời là chìa khóa cho mọi thành công;

 Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc;

 Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả;

2. Các chuyên đề:

Các chuyên đề triển khai trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 (Mỗi chuyên đề khoảng 45 phút)

Chuyên đề 1: Bảo vệ môi trường sống quanh ta nhằm xây dựng phát triển quê hương.

- Giảng viên : Đ/c giáo viên trường THCS Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức dạy chuyên đề:  Tại TTHTCĐ Phường Châu Sơn.

Chuyên đề 2:  Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học.

- Giảng viên : Đ/c giáo viên trường Tiểu học Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức dạy chuyên đề: Tại TTHTCĐ Phường Châu Sơn.

Chuyên đề 3:  Bồi dưỡng kiến thức chăm sóc trẻ dưới 6 tuổi.

- Đối tượng tham gia: Phụ huynh học sinh, Giáo viên và Trẻ em  trường MN..

- Giảng viên : Đ/c giáo viên trường MN Châu Sơn

- Địa điểm tổ chức dạy chuyên đề: Tại trường MN Châu Sơn.

3. Tổ chức thực hiện:

3.1. Các trường học: 

- Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức tốt "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm  2017". Với 2 nội dung:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các nhà trường với 5 khẩu hiệu tuyên truyền trên.

+ Chụp ảnh về các hoạt động học tập tại các nhà trường.  

3.2. MTTQ và các đoàn thể: 

Phối hợp với TTHTCĐ tổ chức tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm  2017 và khai giảng năm học 2017-2018. Có các hoạt động hưởng ứng tích cực với mục đích “Học tập suốt đời để xây dựng quê hương đất nước”

3.3. Trung tâm học tập cộng đồng phường:

- Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường, phối hợp với các trường học xây dựng kế hoạch và tổ chức hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017" và Khai giảng Năm học 2017-2018.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch triển khai "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017".

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm Hướng nghiệp- Dạy nghề tổ chức chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết.

- Phối hợp với Hội Khuyến học, lãnh đạo các tổ dân phố, các doanh nghiệp, các câu lạc bộ, các tổ chức, cá nhân... trên địa bàn phường để xây dựng phong trào "Học tập suố đời".

- Tổ chức "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017". Khai giảng năm học mới 2017 tại UBND phường

- Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017".

3.4. Bộ phận Văn hoá – Văn phòng:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano… tuyên truyền tại các nơi công cộng, trên đài truyền thanh của phường.

- Phối hợp với TT HTCĐ phường chuẩn bị CSVC phục vụ buổi Lễ khai mạc.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017. UBND phường yêu cầu lãnh đạo TTHTCĐ, Lãnh đạo ba nhà trường, các ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

   - TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c);

   - UBMTTQ (b/c);

   - Các Hội và các Đoàn thể (T/h);

   - 7 tổ dân phố, 3 trường học (T/h)

   - Lưu VT

TM. UBND PHƯỜNG CHÂU SƠN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Thị Tuyết

                                                                                                                

 

 

Tác giả: thcschausonpl
Tiết mục văn nghệ đặc sắc
Tiết mục múa Belly dance
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI NĂM 2017-2018

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-

Thông báo cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017- 2018

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông,

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017

Đề xuất dùng môn văn xét tuyển ngành y

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tâm đắc với đề xuất của một số hiệu trưởng nên dùng môn văn để xét tuyển vào trường y. Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng đề xuất này cần cân nhắc, tính toán kĩ lưỡng.
Xem thêm...