tin tức-sự kiện

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HẢI

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

QUÊ QUÁN

NGÀY VÀO ĐẢNG

NGÀY CHÍNH THỨC

1

Nhữ Thị Hồng Mận

29/04/1965

Thanh Khê- Thanh Hải- T.Liêm- Hà Nam

08/6/2000

08/6/2001

2

Nhữ Thị Hương

08/7/1973

Thanh Khê- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

05/10/1997

05/10/1997

3

Phạm Thị Nhượng

25/9/1962

Cổ Động- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

08/6/2000

08/6/2001

4

Hoàng Văn Quang

04/4/1969

Cổ Động- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

11/12/1999

11/12/2000

5

Nguyễn Thị Oanh

28/4/1962

Động Xuyên- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

26/01/2004

26/01/2005

6

Vũ Thị Lệ

01/02/1979

Đoan Vĩ- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

19/7/2010

19/7/2011

7

Nguyễn Thị Mỹ Hà

Vĩ Cầu- Liêm Túc T.Liêm- Hà Nam

25/01/2003

25/01/2004

8

Đinh Thị Sinh

30/12/1969

Đoan Vĩ- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

25/11/2005

25/11/2006

9

Đỗ Thị Nga

17/10/1976

Bằng Khê- Liêm Chung- TP Phủ Lý- Hà Nam

03/11/2007

03/11/2008

10

Vũ Thị Huế

09/6/1986

Đoan Vĩ- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

16/10/2012

16/10/2013

11

Phạm Thị Thủy

07/03/1976

Nghè Phú- Liêm Sơn T.Liêm- Hà Nam

10/7/2006

10/7/2007

12

Nguyễn Thị Thanh Tâm

07/4/1967

Đồng Phú- Thanh Hương T.Liêm- Hà Nam

03/02/2005

03/02/2006

13

Lương Thị Huệ

03/11/1986

Thanh Khê- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

06/10/2011

06/10/2012

14

Lê Thị Ngân

03/7/1973

Đạt Hưng- Thanh Bình T.Liêm- Hà Nam

25/11/2005

25/11/2006

15

Đinh Thị Hường

17/3/1977

Kim Lũ- Thanh Nguyên T.Liêm- Hà Nam

08/03/2011

08/03/2011

16

Bùi Thị Hải

01/02/1982

Động Xuyên- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

19/7/2010

19/7/2011

17

Bùi Văn Huy

05/5/1988

1

Cổ Động- Thanh Hải T.Liêm- Hà Nam

06/10/2011

06/10/201

BÍ THƯ CHI BỘ

NHỮ THỊ HỒNG MẬN

Tác giả: ththanhhai

Xem thêm

BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
BÀI HÁT DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC
THI KỂ CHUYỆN: MÓN QUÀ Ý NGHĨA
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN