Tổ chức

  • BAN GIÁM HIỆU

  • Địa chỉ: Trường tiểu học Thanh Hải
  • Email: c1athanhhai.tl@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513888039
TT Thông tin
1
Họ tên: NHỮ THỊ HỒNG MẬN Không có ảnh
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: c1athanhhai.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0982037996
2
Họ tên: Nhữ Thị Hương Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: c1athanhhai.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 099999777
3
Họ tên: Hoàng Văn Quang Không có ảnh
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: c1bthanhhai.tl@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0976145432
BÀI HÁT ĐẤT NƯỚC TÌNH YÊU
BÀI HÁT DẤU CHÂN PHÍA TRƯỚC
THI KỂ CHUYỆN: MÓN QUÀ Ý NGHĨA
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN