tin tức-sự kiện

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 -2015

PHÒNG GD - ĐT THANH LIÊM

TRƯỜNG TH THANH HƯƠNG

Số: 01/KH/TH -TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hương, ngày 10 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2015 - 2016

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 - 2016:

I- Quy mô giáo dục và chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

- Năm học 2015 - 2016 trường có 20 lớp với 569 học sinh.

- Huy động được 124 em ở độ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%.

- Không có học sinh bỏ học. Các tiêu chuẩn phổ cập đều đạt 99 đến 100%.

- Số học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

- Qua kiểm tra phổ cập trường được công nhận đạt ở mức độ 2.

II- Chất lượng và hiệu quả giáo dục:

- Kỷ cương nề nếp dạy và học được giữ vững.

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Có 569/569 em hoàn thành chương trình lớp học và cấp học. 569/569 đạt về phẩm chất và năng lực.

* KÕt qu¶ häc sinh giái:

Năm học 2015-2016 nhà trường có 15 em học sinh đạt giải cấp tỉnh, 15 em lớp 3,4,5có đạt giải HSG cấp huyện môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh; 01 em học sinh được tham dự thi Tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia.

* Hội thi giáo viên giỏi:

- 100% giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường trong đó:

Xếp loại giỏi 13 đ/c đạt giáo viên giỏi tỷ lệ : 48% và 14 đ/c đạt loại khá tỷ lệ: 52%. Nhà trường chọn cử được 04 đồng chí tham dự thi cấp huyện đạt giỏi;

* Tổ chức các hoạt động giáo dục:

- Nhà trường đã triển khai đầy đủ chương trình nội và ngoại khoá các môn học đảm bảo đạt kết quả cao. Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh. Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm 15/10; 20/11; 22/12; 3/2; 8/3; 26/3; 15/5 và 19/5.

- Thực hiện nghiêm túc có kết qủa cao các hội thi do PGD phát động .

- Nhà trường đã kết hợp với đoàn đội tổ chức tốt các nề nếp và chương trình hoạt động của đội, sao nhi đồng.

- Nhà trường tổ chức cho học sinh giao lưu cấp chuyên hiệu về ATGT.

III- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:

- Nhà trường đã củng cố và duy trì các tiêu chuẩn đã đạt được. Thường xuyên tham mưu với các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương để tu bổ cơ sở vật chất các phòng chức năng.

IV- Công tác quản lý:

- Nhà trường đã quản lý chỉ đạo chặt chẽ công tác chuyên môn và nghiệp vụ. Động viên 100% giáo viên tham gia tập huấn bồi dưỡng hè theo đúng kế hoạch của Sở giáo dục - Đào tạo.

- Chỉ đạo 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc đổi mới nội dung chương trình SGK theo quy định.Thực hiện nghiêm túc nề nếp sinh hoạt chuyên môn theo từng tuần, từng tháng.Thường xuyên thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy đảm bảo tốt việc dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng, dạy tích hợp việc sử dụng tiết kiệm năng lượng và rèn kỹ năng sống cho học sinh.

- Chỉ đạo 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc việc tự làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả cao một cách thường xuyên.

- Nhà trường đã xây dựng được kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” do Bộ giáo dục - Đào tạo phát động.

- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục cải thiện đáng kể về cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

* Công tác thi đua khen thưởng:

- Trong năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thanh Hương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường được Bộ Giáo dục tặng cờ thi đua; được UBND tỉnh Hà Nam công nhận tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen.

- Có 1 đồng chí cán bộ quản lý được Bộ Giáo dục tặng bằng khen; 05 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 đồng chí được Sở Giáo dục tỉnh Hà Nam tặng giấy khen.

B- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt mạnh:

- Giữ vững và phát huy kết quả phổ cập GD tiểu học đúng độ tuổi.

- Giữ vững và phát huy chất lượng và hiệu quả đào tạo.

- Chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi vẫn được duy trì và giữ vững.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch đẹp.

- Duy trì và thực hiện tốt nề nếp chuyên môn.

2. Mặt còn hạn chế: Cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, còn thiếu một số phòng chức năng và phòng học.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ Chỉ thị số: 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GD mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

C¨n cø Công văn sè: 1341/ SGD§T-GDTH ngµy 09/9/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nam vÒ viÖc h­ưíng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô Giáo dục tiểu học n¨m häc 2016-2017;

Căn cứ vào công văn số 15 ngày 06 /9/2016 của phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Thanh Liêm, hướng dẫn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Trường tiểu học Thanh Hương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 như sau:

A / NHIỆM VỤ CHUNG:

Từ những đặc điểm tình hình của nhà trường, của địa phương quán triệt hướng dẫn nhiệm vụ của ngành, phương hướng phấn đấu trong năm học 2016 - 2017 là: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GD ĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu qủa công tác trong các cơ sở giáo dục tiểu học,

Tiếp tục chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; dạy học tốt Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu mức độ 3; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí theo hướng tăng cường phân cấp quản lí thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

B- NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I/ QUY MÔ PHÁT TRIỂN

* Những số liệu cơ bản của năm học: 2016 - 2017.

1. Về số lớp, số học sinh:

- Toàn trường có 19 lớp với tổng số học sinh là 549 em.

STT

Khèi

Sè líp

Sè häc sinh

HS cã HC khã kh¨n

HS khuyÕt tËt

1

1

3

94

40

8

01

2

2

4

122

56

8

0

3

3

4

104

51

6

0

4

4

4

118

54

6

02

5

5

4

111

47

8

0

+

+

19

549

248

36

03

- Huy động học sinh 6 tuổi vào lớp 1 là 93 em Đạt tỷ lệ 100%.

2. Đội ngũ giáo viên:

Tổng số CB,GV,NV

CBQL

GV

Nhân viên

VH

ÂN

MT

TD

Tin

Ngoại ngữ

GV HĐ

BC

36

3

23

01

1

1

01

3

15

0

3

- Toàn trường có: 36 cán bộ giáo viên công nhân viên trong đó có 18 biên chế (02: HĐ 68; 16 HĐ ngắn hạn).

- Tỷ lệ giáo viên trên lớp: 26/19 = 1,36

3. Cơ sở vật chất:

- Toàn trường có 23 phòng/19 lớp trong đó 23 phòng cao tầng, có 24 bảng từ cho 19 lớp. Có 05 phòng chức năng. có 258 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi, 40 bộ bàn ghế 4 chỗ ngồi. Mỗi lớp có 01 tủ đựng đồ dùng dạy học. Diện tích sân chơi 2000m2, bãi tập 720m2, trường có cổng, biển trường có tường bao xung quanh.

*Thiết bị dạy học:

- Toàn trường có 17 bộ thiết bị dạy học cho 19 lớp trong đó lớp 1: 4 bộ ; lớp 2: 04 bộ; lớp 3: 4 bộ; lớp 4: 4 bộ; lớp 5: 1 bộ. Nhà trường có đầy đủ đài catsét, ti vi đầu đĩa, đàn oócgan, có 26 máy tính, 05 máy chiếu đa năng. Toàn trường có 04 khu vệ sinh.

* Chi bộ Đảng gồm có 16 đảng viên, trong đó chính thức là 14 đồng chí.

Những thuận lợi và khó khăn trong năm học:

* Thuận lợi:

Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, trình độ chuyên môn vững chắc, luôn biết đoàn kết giúp đỡ nhau về chuyên môn. Tập thể nhà trường còn luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, hội phụ huynh học sinh trong trường.

* Khó khăn: Đội ngũ giáo viên hợp đồng còn đông nên chưa được ổn định.

II/ PHÁT HUY HIỆU QUẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

* Chỉ tiêu:

- 100% Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

+ Đối với các cuộc vận động phong trào thi đua :

- Xếp loại tốt: 28/36 tỉ lệ 77,7%

- Xếp loại khá: 8/36 tỉ lệ 22,7%

- Nhà trường phấn đấu trong năm học 2016 - 2017 tiếp tục xây dựng, giữ vững 5 tiêu chuẩn của trường học thân thiện, HSTC đạt ở mức độ xuất sắc.

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên và nhân viên trong trường phấn đấu không vi phạm phẩm chất đạo đức nhà giáo, chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Cuối năm đánh giá xếp loại tốt:

- 100% cán bộ giáo viên trong trường luôn có ý thức rèn luyện tu dưỡng tốt, chấp hành tốt mọi qui định của pháp luật và quy định của ngành.

- 100% học sinh thực hiện tốt các nề nếp, nội quy, quy định của nhà trường.

- Nhà trường phấn đấu đảm bảo môi trường luôn xanh - sạch - đẹp.

*Biện pháp:

- Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và PT thi đua.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường học tập các văn bản chỉ đạo về thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Tổ chức cho CBGV căn cứ vào các nhiệm vụ được giao để đăng ký thi đua từ đầu năm học.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả cao việc dạy học tích hợp kỹ năng sống: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử trong các bài học ở tất cả các môn học.

- Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cho giáo viên, học sinh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá trong trường học, thôn xóm nơi cư trú. Kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục đó là: Gia đình- Nhà trường - Xã hội.

- Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tạo cơ hội động viên khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo. Đấu tranh cương quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Xây dựng kỷ cương nề nếp, thực hiện tốt phong trào “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ”. Đối với mỗi giáo viên thực hiện tốt phong trào “ Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

III/ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Thực hiện chương trình:

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

- 100% các lớp tăng cường tích hợp và các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Rèn kỹ năng sống, giáo dục quyền và bổn phận, giáo dụ ATGT vào trong các giờ học.

- 100% giáo viên thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 100% giáo viên ký duyệt giáo án , lịch giảng dạy đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình, thời khoá biểu các môn học buổi hai , soạn giảng, chấm trả theo đúng quy định.

- 100% giáo viên có đủ lịch giảng dạy được ký đúng quy định trước khi soạn giáo án. Mỗi tuần mỗi khối học sinh được học 01 tiết ( 4 tiết/tháng) hoạt động ngoài giờ lên lớp, nội dung mỗi tiết học được dạy theo các chủ điểm.

- Có 19/19 lớp bằng 549 học sinh được học 10 buổi/ tuần:

* Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch và chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ nhân viên trong trường được học tập và nghiên cứu các văn bản chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục , kế hoạch thời gian biên chế năm học. Lên thời khoá biểu hợp lý ,chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu đảm bảo hợp lý mang tính khả thi cao.

- Buổi 1; dạy theo QĐ số 16/ 2006 / BGD & ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GD ĐT thời lượng là 5 tiết trên ngày.

- Buổi hai: Tập trung vào các nội dung thực hành kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động tập thể nhằm hỗ trợ cho việc học tập; giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh năng khiếu; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.Tạo điều kiện tốt để học sinh hoàn thành bài ngay tại lớp, không yêu cầu làm thêm bài tập ở nhà.

- Thực hiện nghiêm túc việc ký duyệt giáo án trước ngày dạy là 3 ngày . Mỗi tuần ký 2 ngày vào thứ 4 và thứ 6.

- Thực hiện nghiêm túc việc ký duyệt lịch báo giảng trước 1tháng.

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh tuyên truyền để chính quyền, cha mẹ học sinh và toàn xã hội thấy được mặt tích cực của việc học 2 buổi/ngày và vận động phụ huynh đảm bảo chế độ cho giáo viên dạy buổi 2 theo quy định.

- Quán triệt tới tất cả giáo viên về việc học tập chuyên môn thực hiện chương trình thời khoá biểu theo quy định. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình thời khoá biểu ở mỗi giáo viên.

- Coi trọng thực hành vận dụng, tổ chức các hình thức học tập linh hoạt ,tạo hứng thú học tập cho học sinh.

2. Thực hiện chương trình Đề án “ Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống quốc dân GĐ 2008 - 2020” theo quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng chính phủ và dạy Tiếng Anh phonics cho học sinh lớp 1,2.

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên dạy ngoại ngữ lớp 3,4,5 thực hiện nghiêm túc chương trình theo quyết định 1400/QĐ- TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 và thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của BGD, của Sở giáo dục và PGD.

- Có 333 học sinh lớp 3, 4,5 được học đảm bảo 4 tiết tiếng Anh/ tuần theo CT của Bộ. 216 em học sinh lớp 1,2 được học chương trình Tiếng Anh Phonics

- 100% học sinh được đánh giá theo đúng yêu cầu văn bản đảm bảo chính xác, công bằng, đúng trình độ của các em. Có 111 em học sinh lớp 5 được trình đánh giá theo quyết định 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2016 về ban hành định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học sinh Tiểu học.

- 100% giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả phòng học Tiếng Anh.

* Biện pháp:

- Tổ chức cho giáo viên học tập các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của BGD, Sở giáo dục và Phòng giáo dục ngay từ đầu năm học. Tổ chức cho giáo viên dạy Tiếng anh được học tập các văn bản đánh giá xếp loại học sinh theo hướng dẫn của bộ giáo dục. - Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh để họ hiểu và nhận thức được tác dụng của việc học ngoại ngữ theo chương trình mới cũng như chương trình Tiếng Anh cho học sinh lớp 1,2.

- Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ, kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học trong phòng học Tiếng Anh và việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo đúng yêu cầu của giáo viên Tiếng Anh. Có sổ nhật ký để theo dõi việc sử dụng TB dạy học.

- Chỉ đạo nghiêm túc để 100% giáo viên Tiếng Anh tham gia sinh hoạt chuyên môn tại trường và cụm trường.

- Tạo mọi điều kiện để giáo viên dạy tiếng anh lớp 1, 2 được tập huấn chương trình Tiếng Anh Phoníc.

- Tổ chức cho học sinh tham gia giao lưu cấp trường cấp huyện, cấp tỉnh.

3. Triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN)

* Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn, hội thảo về phương pháp giảng dạy theo đúng yêu cầu. Mỗi khối lớp 3,4,5 dạy thí điểm 02 tiết theo mô hình trường học mới.

- 100% học sinh khối lớp 2 (04 lớp) được học theo chương trinh VNEN. Khối lớp 2;3 được trang trí theo mô hình trường học mới Việt Nam.

* Biện pháp:

- Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch từ đầu năm học, tổ chức cho giáo viên các khối lớp thực hiện theo kế hoạch. Tổ chức cho các đồng chí tổ khối trưởng đi thăm quan, dự giờ mô hình trường học mới tại các trường TH đã dạy học theo mô hình VNEN vào tháng 10 năm 2016 để giáo viên có cơ hội được tiếp cận.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường và cụm trường theo đúng hướng dẫn của các cấp.

- Làm tốt công tác XHHGD, tạo nguồn kinh phí để trang trí lớp học theo yêu cầu nhằm tạo cho học sinh một không gian lớp học ấn tượng thân thiện.

- Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, trú trọng tự đánh giá, đánh giá vì sự tiến bộ trong quá trình học tập của học sinh

4 Dạy học Tiếng Việt công nghệ giáo dục

* Chỉ tiêu:

- 100% học sinh lớp 1 được học theo chương trình Tiếng việt công nghệ giáo dục. Sau khi học hết chương trình lớp 1, 100% phải nắm chắc luật luật chính tả, nắm chắc cấu trúc ngữ âm, đọc thông viết thạo.

- 100% giáo viên lớp 1 dạy đúng đủ chương trình Tiếng việt công nghệ giáo dục.

- Có 100% cán bộ quản lý và giáo viên được tập huấn chương trình Tiếng việt công nghệ giáo dục từ tháng 8.

* Biện pháp:

- Xây dựng kế hoạch phân công giáo viên dạy lớp 1 từ cuối tháng 7 để giáo viên tham gia tập huấn đầy đủ, đúng yêu cầu. Tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tập huấn theo đúng kế hoạch của Sở, của phòng.

- Quán triệt tới giáo viên lớp 1 về việc dạy đủ 02 tuần không từ tháng 8/2016.

- Tổ chức có hiệu quả việc hội thảo, thao giảng đúng kế hoạch khi sang các mẫu mới. Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chuyên môn, thống nhất phương pháp giảng dạy nhất là khi chuyển sang các mẫu mới.

5. Triển khai phương pháp bàn tay nặn bột:

* Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn việc dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột cấp trường.

- 100% giáo viên các khối lớp duy trì giảng dạy phương phápBàn tay nặn bột để đưa vào giảng dạy môn khoa học lớp 4,5 và môn TNXH lớp 1,2,3.

- Mỗi giáo viên từ khối 1 đến khối 5 dạy đủ các tiết dạy Khoa học hoặc TNXH theo phương pháp bàn tay nặn bột đối với những bài có thể áp dụng được trong năm học.

* Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi thành viên trong trường thấy được những ưu điểm của việc sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong giảng dạy.

- Tạo điều kiện để GV được tham gia tập huấn theo kế hoạch của PGD.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn việc dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột. Giáo viên các khối lớp nghiên cứu phương pháp giảng dạy để đưa vào giảng dạy môn khoa học lớp 4,5 và môn TNXH lớp 1,2,3.

- Mỗi CBGV tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn, hội thảo thao giảng trong năm học do các cấp tổ chức.

6. Dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch:

* Chỉ tiêu:

- Giáo viên dạy Mĩ thuật tham gia tập huấn dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

- Áp dụng phương pháp dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch đối với các chủ đề có thể áp dụng được.

* Biện pháp:

- Tuyên truyền cho các lực lượng tham gia giáo dục hiểu về dạy học Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

- Thực hiện tốt công văn số 2070/CVBGD&ĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai dạy học Mĩ thuậtTheo phương pháp mới ở Tiểu học.

- Nhà trường sắp xếp thời khóa biểu các tiết học Mĩ thuật một cách hợp lý để giáo viên dạy Mĩ thuật chủ động dạy học theo chủ đề một cách hiệu quả.

- Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên Mĩ thuật tham gia sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường để giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề dựa trên cơ sở tích hợp nội dung phù hợp trong các tiết học của chương trình hiện hành và triển khai các hoạt động theo chủ đề.

IV. SÁCH VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1/ Sách:

* Chỉ tiêu

- 100% học sinh, giáo viên có đủ SGK, SGV theo khối lớp. Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo theo quy định của Sở giáo dục.

- Mỗi lớp 2,3 có 1 tủ thư viện góc lớp hoặc 01 tủ sách góc lớp .

- Duy trì tốt hoạt động của thư viện xanh

- Nhà trường phấn đấu đạt tiêu chuẩn của thư viện xuất sắc, hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp kiểm tra công nhận vào cuối năm học 2016 - 2017.

*Biện pháp:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác thư viên, phân công lãnh đạo phụ trách và thành lập tổ tư vấn gồm các đồng chí giáo viên trong trường để phụ trách theo từng tiêu chuẩn.

- Nhà trường kiểm kê SGK - SGV, Sách tham khảo và có kế hoạch mua bổ sung ngay từ đầu năm học.

- Làm tốt phong trào quyên góp và ủng hộ SGK vào thư viện nhà trường vào cuối mỗi năm học.

- Trường có 1 tủ sách để sử dụng nhiều năm và giúp đỡ học sinh nghèo được mượn sách phục vụ tốt cho việc học tập.

- Tổ chức tuyên truyền giới thiệu sách mỗi tháng 1 lần vào tiết chào cờ tuần đầu của tháng.

- Nhà trường có kế hoạch để giáo viên chủ nhiệm kiểm tra sách vở đồ dùng học sinh từ cuối tháng 8, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách trong thư viện nhà trường.

- Mua bổ sung 30 bộ SGK, sách GV và 50 cuốn sách tham khảo cho học sinh từ lớp1 đến lớp 5. Thường xuyên cập nhật số liệu, đảm bảo hồ sơ theo đúng quy định của thư viện Tiên tiến, Thư viện xanh.

- Tổ chức cho học sinh tham gia đọc sách vào ngày thứ sáu trong tuân. Tổ chức cho học sinh khối 4;5 tham gia thi tuyên truyền giới thiệu sách. Các lớp 2;3 thực hiện có hiệu quả cao tủ sách tại lớp.

2/Thiết bị dạy học:

* Chỉ tiêu:

- Mỗi lớp có một bộ thiết bị dạy học, 1 tủ đựng thiết bị dạy học để tại lớp.

- 100% giáo viên, học sinh sử dụng thiết bị trong các giờ học.

- Mỗi giáo viên tự làm, tự mua 01 thiết bị dạy học theo khối lớp của mình.

- Mua bổ xung cho các khối lớp các TB, đồ dùng, Toán hoặc Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử Địa lý.

* Biện pháp:

- Nhà trường có kế hoạch kiểm tra rà soát thiết bị dạy học từ cuối năm học 2015 - 2016, lên kế hoạch mua sắm thiết bị dạy học cho năm học 2016 - 2017.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học theo từng tiết, từng tuần cụ thể trong lịch báo giảng, lập sổ theo dõi, kiểm tra việc sử dụng thiết bị của giáo viên trong các giờ giảng. Giao việc quản lý, sử dụng TB cho 01 đồng chí CBQL ( Đ/c Lan)

- Nhà trường tăng cường công tác kiểm tra ,giám sát việc sử dụng thiết bị dạy học, cập nhật vào sổ theo dõi sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường ở 100% giáo viên và coi đó là một trong những chỉ tiêu thi đua.

- Thực hiện tốt việc bảo quản sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và phương pháp dạy học.

V/ CÔNG TÁC PHỔ CẬP - XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.

1. Công tác phổ cập

* Chỉ tiêu:

- Duy trì, giữ vững các tiêu chuẩn Phổ cập GDTH mức độ 3.

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 .

- Duy trì sĩ số 100% ở tất cả các khối lớp.

- Duy trì mở lớp dạy 2 học viên chống tái mù.

- 100% học sinh được học 10 buổi / tuần.

- Có 111/111 em học sinh lớp 5 HT chương trình tiểu học đạt 100%.

+ Cơ sở vật chất: Xây thêm phòng bảo vệ và phòng Y tế, mua thêm 02 phòng bàn ghế theo quy định cho các phòng học.

* Biện pháp:

- Làm tốt công tác tuyên truyền để mọi thành viên trong nhà trường các đoàn thể, chính quyền địa phương nắm rõ được Thông tư 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình để mọi người hiểu và có trách nhiệm cao trong việc vận động học sinh trong độ tuổi ra lớp, đảm bảo tỷ lệ phổ cập giáo dục.

- Kiện toàn ban phổ cập và xây dựng kế hoạch hoạt động để ban phổ cập đi vào hoạt động có nề nếp ngay từ đầu năm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả.

- Chỉ đạo giáo viên xuống xóm điều tra trẻ em từ 0 đến 14 tuổi về trình độ văn hoá để vận động trẻ em ra lớp 100%.

- Hàng tuần ban phổ cập làm việc một buổi vào ngày thứ ba.

- Thường xuyên điều tra tổng hợp phổ cập giáo dục một cách khoa học. Rà soát bổ sung hoàn thiện các số liệu phổ cập đảm bảo tính chính xác. Xây dựng kế hoạch phù đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng.

- Phân công giáo viên phụ trách ở các đội sản xuất và xuống xóm điều tra 2 lần / năm vào tháng 8 và tháng 3 cùng với trường THCS và trường Mầm Non. Thành lập ban chỉ đạo phổ cập, triển khai thực hiện công tác phổ cập theo Thông tư 07/2016/TT-BGD ĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả phần mềm quản lý số liệu về PCGDTH. Lập bảng theo dõi sĩ số hàng tháng để khi có học sinh bỏ học giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên phụ trách đội sản xuất đi xuống tận gia đình để tìm hiểu nguyên nhân và vận động học sinh ra lớp.

+ Đối với học sinh nghèo, học sinh khuyết tật iáo viên chủ nhiệm phối hợp với chi hội chữ thập đỏ tạo điều kiện giúp đỡ các em học sinh đó có điều kiện học tập tham gia học tập.

- Làm tốt công tác kiểm tra đánh giá kết quả phổ cập theo các đợt trong năm học. Lên thống kê, bổ sung hồ sơ phổ cập từng tháng ngay từ đầu năm học.

- Làm tốt công tác tham mưu với Đảng, chính quyền các ban ngành, đoàn thể ở địa phương để đóng mới bàn ghế theo đúng quy định. Ngoài ra còn làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

2. Xây dựng trường Tiểu học theo chuẩn Quốc gia.

* Chỉ tiêu:

- Năm học 2016 - 2017 nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Đảm bảo về cơ sở vật chất có đủ các phòng học và phòng chức năng theo quy định. Đảm bảo duy trì và giữ vững chất lượng giáo dục và chất lượng mũi nhọn. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp công nhận trường đạt chuẩn mức độ II vào tháng 6 năm 2017.

* Biện pháp

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công lãnh đạo phụ trách từng tiêu chuẩn, báo cáo lãnh đạo UBND xã để cùng phối hợp thực hiện.

- Làm tốt công tác tuyên truyền đến mọi đối tượng và các lực lượng xã hội, chính quyền địa phương các bậc phụ huynh học sinh về ý nghĩa tác dụng của việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Tổ chức tốt bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

- Nhà trường chỉ đạo 100% giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh có ý thức giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, quét dọn vệ sinh, chăm sóc bồn hoa thảm cỏ để đảm bảo cảnh quan môi trường luôn “xanh - sạch - đẹp”.

- Tích cực tham mưu với chính quyền địa phương để xây mới thêm phòng còn thiếu, tu sửa và đóng mới bàn ghế tạo điều kiện tốt nhất cho việc dạy, học của nhà trường.

VI/ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC:

1/ Về giáo dục toàn diện:

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên dạy tốt các môn học quy định trong chương trình Tiểu học trú trọng hai môn Toán - Tiếng Việt. Khối lớp 1 thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo chương trình công nghệ giáo dục.

- 100% học sinh lớp 5 được công nhận HT chương trình TH.

- Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học 100%.

1.1. Đánh giá định kì về học tập cuối năm:

Kết quả

Môn học

Tổng số

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Toán

549

395

154

0

Tiếng Việt

549

380

169

0

TNXH

549

255

75

0

Khoa học

549

175

54

0

Lịch sử- Đ.Lý

549

160

69

0

Đạo đức

549

385

164

0

Mỹ thuật

549

305

244

0

Âm nhạc

549

304

244

0

Thể dục

549

330

219

0

Kỹ thuật

549

125

104

0

Thủ công

549

180

140

0

- 100% học sinh lớp1;2;3;4;5 đạt điểm từ 5 trở lên trong kỳ kiểm tra cuối năm học, đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học.

- 100% học sinh lớp 4,5 có bài kiểm tra định kỳ giữa kỳ I và giữa kỳ II.

1.2. Đánh giá cuối năm về Phẩm chất, Năng lực.

- 100% học sinh được đánh giá cuổi năm ở mức Tốt về Phẩm chất và Năng lực.

*Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc đủ nội dung chương trình các môn học ở tiểu học. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thời khoá biểu các khối lớp đảm bảo hợp lý phù hợp với thực tiễn nhà trường.

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện nề nếp chuyên môn ở tất cả các khối lớp.

- Thực hiện nghiêm túc có kết quả kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II với lớp 4,5.

- Tăng cường rèn chữ cho học sinh từ tuần đầu của năm học. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn các tổ, khối thường dành một khoảng thời gian rèn chữ cho giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư 30/ BGD&ĐT, Thông tư số 22/2016-TTBGD- ĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo TT30/2014 Công văn số 6169/BGD- ĐT, công văn số 7475/ BGD- ĐT, công văn số 39/ BGD- ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đảm bảo 100% giáo viên trong trường được học tập thông tư và các văn bản hướng dẫn để đánh giá học sinh theo đúng kết quả học tập.

- Nâng cao chất lượng dạy học buổi hai, thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng, chấm trả, ký duyệt giáo án và các loại hồ sơ chuyên môn đúng quy định.

- Hai tuần tổ chức cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn một lần theo tổ đảm bảo có hiệu quả cao, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn do phòng tổ chức. Khối lớp 1 mỗi tháng tổ chức hội thảo 1 lần theo trường và cụm trường.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình các môn học do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định. Đảm bảo thời khoá biểu đã quy định, đảm bảo đúng yêu cầu cần đạt về kiến thức, kỹ năng của từng khối lớp.

- Sử dụng thường xuyên có nề nếp đồ dùng dạy học ở tất cả các môn học để nâng cao hiệu quả chất lượng các tiết học cho học sinh.

- Tiếp tục triển khai phương pháp "Bàn tay nặn bột" theo hướng dẫn tại công văn số 3535/BGD ĐT-GDTrH ngày 27/5/2013. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp " Bàn tay nặn bột"

- Tiếp tục triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới tại các trường tiểu học theo công văn số: 2070/CV BGD ĐT-GDTH ngày 12/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở TH và THCS. Hiệu trưởng tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động sắp xếp bài dạy theo tinh thần nhóm các bài học thành các chủ đề, lập kế hoạch cho từng hoạt động hoặc cho toàn quy trinh mĩ thuật phù hợp với tình hình thực tế, không nhất thiết phải tổ chức dạy nhiều tiết trong cùng một buổi.

- Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để tạo điều kiện về cơ sở vật chất xây dựng phòng thiết bị thư viện và tủ sách dùng chung đảm bảo theo yêu cầu để việc dạy và học đạt hiệu quả cao. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên môn, đảm bảo giữ nguyên nề nếp kỷ cương chuyên môn, tạo động lực tốt để giáo viên tích cực giảng dạy đạt hiệu quả cao.

2. Chỉ tiêu học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ:

* Đối với các môn văn hóa:

+ Thi Tiếng Anh trên mạng:

+ Cấp huyện: Khối 3 có 10 em dự thi có 5 em đạt giải; Khối 4 có 11 em dự thi có 6 em đạt giải; Khối 5 có 18 em dự thi có 10 em đạt giải.

+ Cấp tỉnh: Có 05 em học sinh lớp 5 tham gia thi Tiếng Anh trên mạng cấp tỉnh trong đó có 03 em được giải. 01 em tham gia thi cấp Quốc gia.

+ Thi Toán trên mạng bằng Tiếng Việt:

+ Cấp huyện: Khối 1 có 5 em dự thi, 3 em đạt giải; Khối 2 có 6 em dự thi, 3 em đạt giải; Khối 3 có 8 em dự thi có 4 em đạt giải; Khối 4 có 10 em dự thi có 6 em đạt giải; Khối 5 có 10 em dự thi có 5 em đạt giải.

+ Cấp tỉnh: Có 05 em học sinh lớp 5 tham gia thi có 03 em được giải.

+ Thi Toán trên mạng bằng Tiếng Anh:

+ Cấp huyện: Khối 3 có 3 em dự thi có 1 em đạt giải; Khối 4 có 5 em dự thi có 3 em đạt giải; Khối 5 có 4 em dự thi có 2 em đạt giải.

+ Cấp tỉnh: Có 03 em học sinh lớp 4 tham gia thi có 01 em được giải.

+ Giao lưu Olimpic môn học:

- Môn Toán, Tiếng Việt:

* Cấp huyện: Khối 3 có 15 em học sinh dự giao lưu trong đó có 10 em đạt giải; Khối 4 có 20 em, có 10 em đạt giải; khối 5 có 18 em, có 10 em đạt giải.

* Cấp tỉnh: Có 10 em lớp 5 dự thi cấp tỉnh, có 6 em đạt giải.

- Môn Tiếng Anh:

* Cấp huyện: Khối 4 có 10 em dự thi, 5 em đạt giải; Khối 5 có 10 em dự thi, 5 em đạt giải.

* Cấp tỉnh: Khối 5 có 5 em dự thi, 4 em đạt giải.

* Học sinh giỏi TDTT:

- Có đội tuyển học sinh tham gia thi TDTT các môn theo điền kinh, cờ vua, bóng bàn cấp huyện; phấn đấu có 03 em tham dự cấp tỉnh môn chạy ngắn; bóng bàn.

*Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ở từng khối lớp, phân công lãnh đạo phụ trách công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Tất cả giáo viên chủ nhiệm đều có biện pháp phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh ở từng môn mà lớp mình phụ trách, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng.

+ Phân công giáo viên dạy học sinh giỏi ngay từ đầu năm học. Khối lớp 3 do đồng chí Trần Thị Hiền, khối lớp 4 do đồng chí Đinh Hoàng Yến, khối lớp 5 do đồng chí Đỗ Thị Liên phụ trách. Môn Tiếng Anh do đồng chí Phạm Thị Thảo, môn Thể dục đồng chí: Đào Minh Đức.

- Tổ chức động viên giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chuyên môn cho đội ngũ dạy học sinh giỏi để giáo viên có điều kiện giao lưu học hỏi về phương pháp giảng dạy. Hàng tháng tổ chức giao lưu để nắm bắt được trình độ học tập của các em từ đó có kế hoạch bồi dưỡng đảm bảo tính hiệu quả cao.

- Tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương đặc biệt là hội phụ huynh học sinh để kịp thời động viên học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất để phòng tin học hoạt động có hiệu quả. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp để bồi dưỡng học sinh giỏi, tận dụng mọi thời gian ở trường để cho học sinh thi Toán, Tiếng anh trên phòng tin học.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh dự giao lưu Olimpic Tiếng Anh ngay từ đầu năm học, nối mạng để các em có điều kiện được giao lưu.

VII/ DẠY HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN:

1/ Dạy học sinh có hoàn cảnh khó khăn

* Chỉ tiêu:

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia học tâp.

*Biện pháp:

- Nhà trường huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tham gia học tập. Tặng cho 36 em học sinh nghèo mỗi em 5 quyển vở/ học kỳ. Tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa trong tủ sách dùng chung của nhà trường để các em có đủ SGK.

2/ Giáo dục học sinh khuyết tật

* Chỉ tiêu:

- Tổ chức cho 03 học sinh khuyết tật học lớp 1 và lớp 4 hoà nhập.

* Biện pháp:

- Tiếp tục thực hiện quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật.

- Thường xuyên quan tâm, đánh giá, xếp loại học sinh khuyết tật theo đúng văn bản chỉ đạo của Bộ GD - ĐT.

VIII/ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

*Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên duy trì và thực hiện tốt kỷ cương nền nếp các quy định về quy chế chuyên môn.

- 100% cán bộ giáo viên công nhân viên có tinh thần và ý thức cao trong việc xây dựng kế hoạch tự nghiên cứu và bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ có hiệu quả cao các buổi sinh hoạt chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn theo quy định.

- 100% giáo viên tham dự hội thi GVG cấp trường, chọn 02 giáo viên tham dự thi cấp huyện môn Khoa học và TNXH, Âm nhạc.

- Có 01 đồng chí TPT tham dự thi TPT Đội giỏi cấp huyện.

- 100%giáo viên được đánh giá về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Trong đó loại xuất sắc 13 đồng chí đạt 43% ; loại khá 17 đồng chí đạt 57%. Đánh giá công chức cuối năm có 8 đồng chí xếp loại xuất sắc đạt tỷ lệ 40%; 12 đ/c xếp loại khá đạt 60% không có cán bộ, giáo viên xếp loại trung bình.

- Hiệu trưởng phấn đấu xếp loại Xuất sắc theo chuẩn hiệu trưởng.

- 02 Phó hiệu trưởng phấn đấu xếp loại Xuất sắc theo công văn 630/BGD đánh giá phó hiệu trưởng.

- Cuối năm học kết nạp 01 đồng chí Đảng viên mới.

*Biện pháp

- Tăng cường công tác chỉ đạo thanh kiểm tra kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nhà trường xây dựng kế hoạch để chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương từ những ngày đầu của năm học có kế hoạch phân công chuyên môn ngay từ tháng 8 để giáo viên có đủ điều kiện tham gia các lớp tập huấn theo đúng chuyên môn của mình.

- Duy trì thực hiện tốt kế hoạch bàn giao học sinh giữa hai lớp để thực hiện tốt việc dạy học và giáo dục học sinh, có biên bản lưu vào hồ sơ nhà trường.

- Tạo mọi điều kiện để các đồng chí giáo viên được tham gia giao lưu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm giảng dạy.

- Triển khai thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ - CP của chính phủ nhằm tăng quyền chủ động trong việc xây dựng, tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học ban hành theo quyết định số 14/2007/ QĐ - BGD & ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đánh giá một cách công bằng, khách quan đúng theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi giáo viên.

- Nhà trường tạo mọi điều kiện về thời gian và vật chất để động viên giáo viên tham gia học các lớp đại học , bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

IX/ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC:

* Chỉ tiêu:

- 100% các khối thực hiện có nề nếp kết quả cao giờ thể dục nội và ngoại khoá.

- 100% giáo viên trong trường làm tốt công tác giáo dục thể chất, y tế học đường đảm bảo sức khoẻ cho học sinh.

- Có 100% các em Đội viên, Nhi đồng hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên và đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ cấp trường và cấp huyện.

- 104 em học sinh khối 3 được kết nạp vào đội.

- 19/19 lớp học thực hiện tốt việc trang trí theo quy định. Trồng thêm nhiều cây xanh xây dựng môi trường sư phạm “xanh - sạch - đẹp”.

- 100% các lớp thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động tập thể. Thực hiện khám, tư vấn sức khỏe cho học sinh 2 lần/năm.Vận động 100% học sinh tham gia bảo hiểm Ytế.

- Học sinh khối 5 hoàn thành chương trình Tiểu học. Có đội tuyển học sinh tham gia giao lưu ATGT cấp trường.

* Biện pháp:

- Thực hiện nghiêm túc chương trình môn thể dục nội khoá. Đảm bảo 100% học sinh tham gia thể dục ngoại khoá.

- Tăng cường giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống các bệnh dịch, tham gia các loại hình bảo hiểm.

- Thực hiện tốt công tác y tế trường học, bổ sung mua sắm trang thiết bị cho phòng y tế và tủ thuốc. Duy trì làm tốt công tác nha học đường phối hợp với Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm để ký hợp đồng tư vấn, khám sức khỏe cho học sinh, có sổ theo dõi sức khoẻ cho từng em. Khám và đo thị lực cho học sinh ngay từ đầu năm học.

- Duy trì bài thể dục chống mệt mỏi thể dục nhịp điệu, thể dục giữa giờ.

- Thường xuyên hướng dẫn học sinh có nề nếp giữ gìn vệ sinh cá nhân như ăn mặc sạch sẽ, định kỳ tổ chức lao động vệ sinh môi trường cho quang cảnh nhà trường thêm sạch đẹp, tạo môi trường giáo dục tốt.

- Chỉ đạo đội- đoàn kiện toàn tổ chức đội thiếu niên sao nhi đồng - xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động theo kế hoạch xong trước ngày 15/10/2016. Nâng cao chất lượng hoạt động đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường. Tổ chức tốt các ngày cao điểm trong năm. Tổ chức làm báo tường, báo ảnh trong ngày 20/11; 22/12; 8/3 và 26/3.

- Tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật và giáo dục quyền bổn phận của trẻ em trong các giờ học nội, ngoại khoá.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi đều khắp trong năm học làm tốt công tác sơ tổng kết. Duy trì tốt các nề nếp như chào cờ đầu tuần, bình tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội và sao nhi đồng. Xây dựng kỷ cương, nề nếp trong đơn vị, thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

- Tổ chức trang trọng lễ ra trường cho học sinh lớp 5, tạo dấu ấn sâu sắc cho học sinh, tổ chức tốt việc bàn giao chất lượng lớp dưới lên lớp trên.

- Tổ chức cho học sinh làm tốt công tác chữ thập đỏ từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các di tích lịch sử.

- Xây dựng kế hoạch triển khai tới giáo viên và học sinh về chuẩn bị tốt cho giao lưu ATGT cấp trường vào cuối tháng 10/2016.

X/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

1/Công tác quản lý.

* Chỉ tiêu:

- 100% CB quản lý, giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế của đơn vị.

- Đảm bảo mọi thông tin báo cáo kịp thời và chính xác về số liệu.

- Quản lý an toàn giáo viên, học sinh, quản lý hặt chẽ có hiệu quả về nề nếp chuyên môn.

- Thực hiện nghiêm túc việc đổi mới quản lý để đảm bảo kỷ cương nề nếp của đơn vị. Thực hiện việc quản lý bằng kế hoạch một cách cụ thể, thiết thực nhằm cụ thể hoá chủ đề năm học.

- Xây dựng ngân sách năm 2017.

- Xây dựng kế hoạch kinh phí chi phí học tập cho 17 em học sinh nghèo được hỗ trợ.

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc quản lý về tài chính và quản lý an toàn về tài sản. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

* Biện pháp:

- Xây dựng bộ kế hoạch của nhà trường và từng bộ phận ngay từ đầu năm học được thông qua địa phương và duyệt với phòng GD.

- Chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường bằng kế hoạch và nghị quyết. Thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp của trường. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo. Ký duyệt giáo án đúng lịch trước 3 ngày.

- Tổ chức tốt các kỳ kiểm tra định kỳ và các hội thi do trường và ngành tổ chức Chỉ đạo sâu sát việc sinh hoạt tổ khối chuyên môn đi sâu vào phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường.

- Quản lý thu chi tài chính công khai đúng quy định. Chỉ đạo kế toán xây dựng kế hoạch tài chính năm 2016 và kế hoạch thu các khoản thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Kết hợp với địa phương làm hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - lồng ghép với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo’’ do Bộ GD & ĐT phát động.

- Tích cực tham mưu với địa phương để xây dựng thêm phòng bảo vệ và phòng Y tế, mua thêm bàn ghế đúng tiêu chuẩn. Tham mưu với ngành để kịp thời điều chỉnh những khó khăn về đội ngũ.

2/Công tác kiểm tra nội bộ trường học :

Thực hiện tốt công tác kiểm tra với các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Kiểm tra cơ quan, đơn vị

a) Tự kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất; công tác quản lý tài chính, tài sản; thực hiện các quy định về công khai trong các cơ sở giáo dục;

b) Tự kiểm tra việc ban hành văn bản quản lý nội bộ và phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy tổ chức; thực hiện các quy định về công khai trong lĩnh vực giáo dục; công tác KTNB và việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị;

c)Tự kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế tuyển sinh, thực hiện nội dung, phương pháp giáo dục; việc quản lý, sử dụng sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em;

d)Tự kiểm tra công tác xã hội hóa giáo dục, quản lý dạy thêm, học thêm;

e) Tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; chấp hành quy định về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục;

g). Kiểm tra việc thực hiện quy định về thu, sử dụng các nguồn lực tài chính khác;

h) Kiểm tra việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về giáo dục Tiểu học.

2.2. Kiểm tra chuyên đề:

Các nội dung kiểm tra chuyên đề của trường tập trung vào

- Kiểm tra việc thực hiện ba công khai ( Theo thông tư 09):

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn:

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận thiết bị, thư viên, y tế

- Kiểm tra giáo viên học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, kết quả dạy học và giáo dục.

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, hoạt động bộ phận văn thư hành chính, kiểm tra việc thực hiện các cuộc vân động, kiểm tra và tự kiểm tra về tài chính kế toán.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của buổi 2 ở tất cả các khối lớp .

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách việc thu, chi của giáo viên và bộ phận kế toán theo quyết định của UBND Tỉnh Hà Nam.

- Tự kiểm tra công tác quản lý của hiệu trưởng.

2.3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên gồm các nội dung

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Thực hiện quy chế chuyên môn

- Hồ sơ của giáo viên theo điều lệ trường tiểu học.

- Kiểm tra thực hiện đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 22/2016.

- Kiểm tra chất lượng dạy học của giáo viên: việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra đánh giá học sinh, tác dụng, uy tín của tổ, nhóm chuyên môn trong trường.

- Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, trình độ chuyên môn tay nghề

- Việc đổi mới hình thức, phương pháp dạy học;

- Việc đổi mới kiểm tra đánh giá;

- Kiểm tra thông qua dự giờ lên lớp đánh giá theo theo thông tư 43 kết hợp với việc tiếp thu kiến thức của học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

- Công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác;

- Thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các nhiệm vụ được giao đột xuất.

2.4. Kiểm tra học sinh

- Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh.

- Kiểm tra về tổ chức lớp học theo Điều lệ của trường tiểu học và theo các nội quy, quy định của nhà trường năm học 2016 - 2017.

- Kiểm tra nhiệm vụ của học sinh được quy định trong Điều lệ trường tiểu học và theo các quy định năm học 2016 - 2017.

- Kiểm tra việc thực hiện theo nội quy, quy định của trường, lớp, các tổ chức trong nhà trường như Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên;

- Kiểm tra về trang phục khi đến trường, nền nếp học tập, sách vở và đồ dùng học tập.

3/ Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng:

* Chỉ tiêu:

- Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra và tổ chức tốt các sân hơi trí tuệ.

- Duy trì tốt kết quả kiểm định đã đạt được, từng bước cải tiến, hoàn thiện đảm bảo chất lượng các chỉ số, tiêu chí chưa đạt. Hoàn thiện báo cáo công tác kiểm định sau mỗi năm học.

- Thường xuyên cập nhật các loại hồ sơ cho công tác kiểm định để đánh giá theo tiêu chí mới.

- Tiếp tục thu thập các minh chứng chuẩn bị cho đánh giá các kỳ sau.

* Biện pháp:

- Tổ chức họp hội đồng sư phạm để quán triệt tới 100% Cán bộ giáo viên trong trường để mọi người hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm định. Xây dựng kế hoạch để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt trong năm học.

- Thường xuyên mã hóa cập nhật các thông tin, minh chứng của các tiêu chí sau khi kết thúc năm học và xây dựng kế hoạch cho năm học tiếp theo.

- Phân công trách nhiệm cho lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm về công tác kiểm định: Đ/c Trần Xuân Lăng.

4/ Công tác tài chính:

* Chỉ tiêu:

- 100% Cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc chi tiêu ngân sách và các khoản thu trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2017 với tổng kinh phí dự kiến là 2.051.060.000 đồng đảm bảo đúng quy định.

- Lập kế hoạch chi phí học tập cho 17 em học sinh thuộc đối tượng chính sách với tổng số tiền là 6.800.000 đồng.

- Thu bảo hiểm Y tế đạt 100%.

- Xây dựng kế hoạch cho các khoản thu thỏa thuận với Phụ huynh học sinh gồm các khoản như: Điện, nước: 27.450.000; nước uống: 32.940.000; làm lán xe: 54.900.000đ; Sổ liên lạc điện tử: 32.940.000đ; Vệ sinh: 52.155.000đ; Bảo vệ: 21.960.000; Rèm cửa: 21.960.000đ; Quỹ Phụ huynh: 38.430.000đ; hỗ trợ học buổi hai: 8000đ/1 buổi.

* Biện pháp:

- Tổ chức họp phụ huynh học sinh, họp hội đồng để tuyên truyền và phổ biến các văn bản về công tác tài chính.

- Thực hiện nghiêm túc QĐ số 30/2016 về mức thu học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về việc miễn giảm học phí và chi phí học tập cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc công văn số 1290/SGD- TC-KHĐT về thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục và công văn số 86/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy định dạy thêm, học thêm năm học 2016 - 2017 của PGD-ĐT huyện Thanh Liêm.

- Thực hiện nghiêm túc thông tư số 55/TT-BGDĐT ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ngày 22 tháng 11 năm 2011 và hướng dẫn số 1422/HDLN/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2016 về thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí và miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc tỉnh Hà Nam.

- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu thỏa thuận trong nhà trường. Tổ chức họp Phụ huynh học sinh từ đầu năm học, nếu phụ huynh đồng ý phải có sự đồng thuận của 100% phụ huynh học sinh ký nhận nhất trí trong biên bản họp phụ huynh. Xây dựng dự toán, lập kế hoạch thu chi công khai, đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ hợp lệ.

5/ Công nghệ thông tin:

* Chỉ tiêu:

- 100% giáo viên biết sử dụng máy tính và từng bước biết thiết kế, chia sẻ bài giảng Elearning.

- Duy trì hoạt động trang Web một cách hiệu quả.

- 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng và áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- 100% giáo viên biết sử dụng sổ điểm điện tử, trang mạng giáo dục, trường học két nối.

* Biện pháp:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công 01 đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách công tác công nghệ thông tin.

- Tổ chức cho 100% giáo viên trong trường tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin. Tập huấn lại cho giáo viên trong toàn trường về cách sử dụng Sổ điểm điện tử và trang mạng trường học kết nối.

- Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng sổ điểm điện tử và truy cập trang mạng giáo dục trường học kết nối của tất cả giáo viên trong trường.

- Thường xuyên cập nhật tin tức, hoạt động của nhà trường lên trang Web.

XI/ CÔNG TÁC THI ĐUA.

* Chỉ tiêu:

+ Tập thể: - Nhà trường: Tập thể lao động xuất sắcđề nghị UBND tỉnh Hà Nam tặng cờ thi đua.Đề nghị BGD tặng bằng khen

- Công đoàn: Công đoàn cơ sở vững mạnhxuất sắc đề nghị Liên Đoàn lao

động tỉnh Hà Nam tặng bằng khen..

- Chi bộ: “Trong sạch vững mạnh”.

- Đội TNTPHCM phấn đấu danh hiệu "Liên đội xuất sắc"

+ Cá nhân: -Danh hiệu thi đua:

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 09 đồng chí; Lao động tiên tiến: 13 đồng chí

* Khen thưởng:

- Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam: 01 đồng chí.

- Giấy khen của Giám đốc Sở: 01cá nhân; 01 tập thể.

- Giấy khen của chủ tịch UBND huyện: 01cá nhân.

- Bằngkhen của Liên đoàn lao động tỉnh Hà Nam: 01cá nhân

* Biện pháp:

- Nhà trường thành lập hội đồng thi đua khen thưởng do đồng chí Hiệu trưởng làm trưởng ban,đồng chí CTCĐ là phó ban. Hội đồng thi đua khen thưởng xây dựng các tiêu trí thi đua cụ thể chi tiết và được thông qua tới tất cả các thành viên trong nhà trường. Tổ chức cho các CBGV,NV học tập các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng.

- Làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ giáo viên trong trường nhận thức đúng về công tác thi đua. Không chạy theo thành tích.

- Đánh giá thi đua đảm bảo khách quan, công bằng công khai và dân chủ.

- Triển khai thực hiện kế hoạch thi đua gối sóng, tham mưu với các ngành, các cấp tạo nguồn kinh phí để động viên thúc đẩy phong trào thi đua.

- Có đủ bộ hồ sơ thi đua được lưu ở trường.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CHO CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO.

1. Đ/c: Đỗ Thị Ngọc - Hiệu trưởng

- Trưởng ban thi đua, Phụ trách chung các hoạt động trong nhà trường.

- Phụ trách công tác Đảng ,Đoàn ,Đội

- Xây dựng kế hoạch nhà trường.

- Phụ trách tài chính, cơ sở vật chất nhà trường.

- Phụ trách chuyên môn , ký duyệt giáo án tổ 1.

2. Đ/c: Đỗ Thị Lan - Phó hiệu trưởng

- Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó ban thi đua.

- Phụ trách chuyên môn từ khối 1 đến khối 5.

- Chỉ đạo chuyên môn , ký duyệt giáo án tổ 2- 3 , môn Anh văn, phụ trách công tác học sinh giỏi.

- Phụ trách công tác thiết bị dạy học

3. Đ/c Trần Xuân Lăng- Phó hiệu trưởng

- Phụ trách công tác phổ cập , thống kê.

- Phụ trách chuyên môn, ký duyệt giáo án khối 4, 5 môn TD, MT khối 4,5.

- Phụ trách công tác Kiểm định chất lượng

- Phụ trách lao động vệ sinh, Thư viện.

4. Các tổ trưởng chuyên môn.

- Đ/c: Đỗ Thị Thanh Xuân - Tổ trưởng tổ lớp 1

- Đ/c: Vũ Thị Quyên - Tổ trưởng tổ lớp 2 + 3

- Đ/c: Đỗ Thị Liên - Tổ trưởng tổ lớp 4 + 5

Nơi nhận:

- PGD Thanh Liêm để báo cáo.

- UBND xã Thanh Hương để báo cáo.

- Lưu HT

T/M UBND XÃ HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN THANH LIÊM

MỘT SỐ MỐC THỜI GIAN VÀ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2016-2017

Tháng

Công việc

Ghi chú

8 - 2016

- Tập huấn Tiếng Anh Phonics

-Tập huấn ATGT

- Tập huấn Tiếng Anh ( lớp 5)

- Tập huấn chuyên môn; Đánh giá học sinh theo TT30/2014

- Học tập nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Ổn định nề nếp, phân công chuyên môn cho giáo viên.

- Tổ chức hội thảo chương trình sách lớp1, VNEN, SHCM

9 - 2016

- Thực hiện nghiêm túc đúng hướng dẫn khai giảng.

- Xây dựng và duyệt kế hoạch năm học 2016-2017

- Xây dựng kế hoạch các kế hoạch bộ phận, tổ chuyên môn và duyệt theo lịch.

- Báo cáo số liệu đầu năm.

- Điều tra phổ cập, lên thống kê phổ cập và duyệt với PGD.

- Tập huấn phương pháp bàn tay nặn bột.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo các tổ khối, theo cụm trường với lớp VNEN môn Tiếng Anh, ÂN; MT; TD.

- Xây dựng kế hoạch các khoản thu năm học 2016 - 2017

10 -2016

- Duyệt thống kê phổ cập năm học 2016-2017

- Đón đoàn kiểm tra PCGDTH cấp huyện, Tỉnh.

- Đón đoàn Kiểm tra công nhận trường chuẩn QG M2 và Thư Viện xuất sắc.

- Tập huấn Mĩ thuật theo phương pháp Đan Mạch.

- Tổ chức hôi nghị CBCCVC.

- Hội thi GV dạy giỏi cấp trường.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Xây dung kinh phí chi phí học tập cho học sinh nghèo.

- Kiểm tra hoạt động SP của GV, kiểm tra hồ sơ, giáo án.

- Quyết toán tài chính quý 3

11 -2016

- Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Thi GVG cấp huyện.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động SP của giáo viên

12 -2016

- Tập huấn chuyên môn

- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT kiểm tra dạy học VNEN

- Bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

- Kiểm kê tài sản.

- Kiểm tra toàn hoạt động SP của GV; kiểm tra tài chính.

1 - 2017

- Thi giáo viên dạy giỏi môn TNXH-Khoa học, Âm Nhạc Cấp tỉnh

-Nộp báo cáo giữa năm

- Thi tiếng Anh, Toán qua Internet cấp huyện

- Thi Olimpic Tiếng Anh, Toán cấp huyện.

- Kiểm tra định kỳ học kỳ I

- Sơ kết học kỳ1

- Quyết toán kinh phí 2016 và xây dung dự toán kinh phí 2017.

- Kiểm tra hoạt động SP của GV, kiểm tra công tác Đội

2 - 2017

- Tập huấn kĩ năng sống cho cốt cán

- Thi Olympic môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp huyện.

- Thi Tổng phụ trách giỏi cấp huyện

- Kiểm tra hoạt động SP của GV, kiểm tra hồ sơ, giáo án.

3 - 2017

- Thi tiếng Anh, Toán qua Internet cấp tỉnh

- Thi GV chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

- Tập huấn chuyên môn.

- Kiểm tra thực hiện nề nếp, hoạt động SP.

4 - 2017

- Thi tiếng Anh, Toán qua Internet cấp Quốc gia

- Olympic môn học Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh cấp tỉnh

- Kiểm tra hoạt động SP của giáo viên.

- Quyết toán quý 1 năm 2016.

5 - 2017

- Kiểm tra định kì cuối năm học

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè.

- Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng các trường tiểu học.

- Xét học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học.

- Hướng dẫn tổng kết năm học 2016 -2017

- Lên kế hoạch triển khai bồi dưỡng cho giáo viên hè 2017.

- Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng các trường TH.

6 - 2017

- Duyệt học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, Chuẩn HT, PHT, Chuẩn nghề nghiệp GVTH.

- Duyệt thống kê, báo cáo với Sở GD&ĐT

- Bàn giao học sinh

- Nộp báo cáo

7 - 2017

- Tập huấn GV hè 2017 theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

- Quyết toán quý 2 năm 2017 và XD kinh phí năm 2018.

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018.

Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

https://www.youtube./embed/5V0wUnkmtqo
Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Những bài hát hay nhất về thầy cô, mái trường
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về chống gian lận trong thi cử
Những ca khúc hay về tết
Tuyển Chọn Ca Khúc Hay Nhất Mừng Quốc Khánh 2/9 Và Cách Mạng Tháng 8 Thành Công.