tin tức-sự kiện

Trường Tiểu học Thanh Hương thông báo công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯƠNG

THÔNGBÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

Cuối năm - Năm học 2017-2018

Đơn vị: học sinh

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Tổng số học sinh

597

163

93

121

100

120

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)

597

163

93

121

100

120

III

Số học sinh chia theo phẩm chất, năng lực

597

163

93

121

100

120

1

Phẩm chất

597

163

93

121

100

120

Chăm học chăm làm

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

490

(82%)

160

78

75

77

100

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

106

(17,84%)

3

14

46

23

20

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

(0,16%)

1

Tự tin trách nhiệm

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

480

(80,4%)

159

75

75

77

94

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

116

(19,44%)

4

17

46

23

26

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

(0,16%)

1

Trung thực, kỷ luật

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

493

(82,57%)

159

75

75

77

103

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

103

(17,27%)

4

17

46

23

13

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

(0,16%)

1

Đoàn kết, yêu thương

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

507

(84,92%)

159

76

75

77

120

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

89

(14,92%)

4

16

46

23

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

1

(0,16%)

1

2

Năng lực

597

163

93

121

100

120

Tự phục vụ

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

468

(78,4%)

158

64

70

75

101

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

127

(21,27%)

4

28

51

25

19

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,33%)

1

1

Hợp tác

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

450

(75,37%)

148

63

70

74

95

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

145

(24.3%)

14

29

51

26

25

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,33%)

1

1

Tự học giải quyết vấn đề

597

163

93

121

100

120

a

Tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

455

(76,2%)

152

64

70

75

94

b

Đạt

(tỷ lệ so với tổng số)

140

(23,47%)

10

28

51

25

26

c

Cần cố gắng

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,33%)

1

1

IV

Số học sinh chia theo học lực

597

163

93

121

100

120

1

Tiếng Việt

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

360

(60,3%)

143

61

65

60

41

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

233

(39,03%)

18

31

56

39

79

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

4

(0,67%)

2

1

1

0

2

Toán

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

435

(72,8%)

146

76

66

56

91

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

158

(26,53%)

15

16

55

43

29

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

4

(0,67%)

2

1

1

0

3

Khoa học

220

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

204

(92,7%)

93

111

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

16

(7,3%)

7

9

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

4

Lịch sử và Địa lí

220

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

193

(87,7%)

0

0

0

82

111

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

27

(12,3%)

18

9

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

5

Tiếng nước ngoài

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

283

(47,4%)

108

60

43

51

21

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

313

(52,44%)

55

32

78

49

99

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

1

(0,16%)

1

6

Tiếng dân tộc

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

7

Tin học

220

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

139

(63,1%)

67

72

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

81

(36,9%)

33

48

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

8

Đạo đức

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

440

(73,7%)

131

71

68

71

99

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

156

(26,14%)

32

21

53

29

21

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

1

(0,16%)

1

9

Tự nhiên và Xã hội

377

163

93

121

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

260

(68,9%)

127

68

65

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

115

(30,78%)

35

24

56

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,32%)

1

1

10

Âm nhạc

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

416

(69,6%)

128

61

67

68

92

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

179

(30,08%)

34

31

54

32

28

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,32%)

1

1

11

Mĩ thuật

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

377

(63,14%)

125

66

70

58

58

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

218

(36,54%)

37

26

51

42

62

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,32%)

1

1

12

Thủ công (Kỹ thuật)

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

432

(73,36%)

127

68

72

69

96

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

163

(26,32%)

35

24

49

31

24

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,32%)

1

1

13

Thể dục

597

163

93

121

100

120

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ so với tổng số)

507

(84,92%)

130

66

91

100

120

b

Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

88

(14,76%)

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

2

(0,32%)

1

1

V

Tổng hợp kết quả cuối năm

597

163

93

121

100

120

1

Lên lớp thẳng

(tỷ lệ so với tổng số)

593

(99/3%)

161

92

121

99

120

Trong đó:

Học sinh Hoàn thành Xuất sắc

(tỷ lệ so với tổng số)

272

(45,5%)

107

61

38

47

19

2

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

593

(99,3%)

161

92

121

99

120

3

Kiểm tra lại

(tỷ lệ so với tổng số)

4

(0,7%)

2

1

0

1

0

4

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

3

(0,5%)

2

1

0

0

0

5

Bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)

VI

Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

(tỷ lệ so với tổng số)

120

(100%)

120

Thanh Hương, ngày 30 tháng 5 năm 2018

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

https://www.youtube./embed/5V0wUnkmtqo
Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Những bài hát hay nhất về thầy cô, mái trường
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về chống gian lận trong thi cử
Những ca khúc hay về tết
Tuyển Chọn Ca Khúc Hay Nhất Mừng Quốc Khánh 2/9 Và Cách Mạng Tháng 8 Thành Công.