tin tức-sự kiện

Trường Tiểu học Thanh Hương thông báo công khai thời khóa biểu năm học 2018 - 2019

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯƠNG

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI 1 - KHỐI 1 - THEO LỚP

Năm học: 2018-2019

KHỐI 1

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

1A

1B

1C

1D

1E

1A

1B

1C

1D

1E

1

S.H.T.T

S.H.T.T

S.H.T.T

S.H.T.T

S.H.T.T

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

2

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

3

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

4

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

T.N.X.H

T.N.X.H

T.N.X.H

T.N.X.H

T.N.X.H

THỂ DỤC

TOÁN

5

TIẾT

THỨ TƯ

THỨ NĂM

1A

1B

1C

1D

1E

1A

1B

1C

1D

1E

1

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

2

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

3

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

MỸ THUẬT

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TOÁN

TOÁN

4

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

MỸ THUẬT

5

TIẾT

THỨ SÁU

1A

1B

KHỐI 2

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

2A

2B

2C

2D

2E

2A

2B

2C

2D

2E

1

S.H. TẬP THỂ

S.H. TẬP THỂ

S.H. TẬP THỂ

S.H. TẬP THỂ

S.H. TẬP THỂ

ÂM NHẠC

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

ĐẠO ĐỨC

2

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TOÁN

3

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC

TOÁN

TOÁN

4

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC

TOÁN

5

THỨ TƯ

2A

2B

2C

2D

2E

THỂ DỤC

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

TOÁN

TIẾNG ANH

THỂ DỤC

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

MĨ THUẬT

MĨ THUẬT

TIẾT

THỨ NĂM

THỨ SÁU

2A

2B

2C

2D

2E

2A

2B

2C

2D

2E

1

THỂ DỤC

T.N.X.H

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

2

TOÁN

THỂ DỤC

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

TIẾNG VIỆT

3

TOÁN

TOÁN

THỦ CÔNG

T.N.X.H

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

4

T.N.X.H

TOÁN

T.N.X.H

THỂ DỤC

T.N.X.H

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

5

KHỐI 3 Năm học: 2018-2019

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

3A

3B

3C

3A

3B

3C

3A

3B

3C

1

S.H.T.T

S.H.T.T

S.H.T.T

TIẾNG ANH

TOÁN

THỂ DỤC

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

2

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

THỂ DỤC

MĨ THUẬT

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

3

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

THỂ DỤC

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

4

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

5

TIẾT

THỨ NĂM

KHỐI 4

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

4A

4B

4C

4D

4A

4B

4C

4D

1

S H T T

S H T T

S H T T

S H T T

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

2

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

3

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

4

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

THỂ DỤC

5

TIẾT

THỨ TƯ

4A

4B

4C

4D

1

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

2

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

3

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

4

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

THỂ DỤC

TIẾNG VIỆT

5

TIẾT

THỨ NĂM

THỨ SÁU

4A

4B

4C

4D

4A

4B

4C

4D

1

THỂ DỤC

TOÁN

TOÁN

TOÁN

MỸ THUẬT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

2

TIẾNG ANH

TOÁN

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

MỸ THUẬT

3

TOÁN

TIẾNG ANH

TOÁN

THỂ DỤC

TIẾNG VIỆT

MỸ THUẬT

TIẾNG ANH

TIẾNG VIỆT

4

TOÁN

THỂ DỤC

TOÁN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

TOÁN

MỸ THUẬT

TIẾNG VIỆT

5

KHỐI 5

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

5A

5B

5C

5A

5B

5C

1

S.H.T.T

S.H.T.T

S.H.T.T

THỂ DỤC

TOÁN

TIẾNG ANH

2

TOÁN

TIẾNG ANH

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

THỂ DỤC

TIẾNG ANH

3

TIẾNG ANH

TẬP ĐỌC

L.T.V.C

TOÁN

L.T.V.C

TOÁN

4

TIẾNG ANH

TOÁN

TOÁN

L.T.V.C

T. L. VĂN

TẬP LÀM VĂN

5

TIẾT

THỨ TƯ

5A

5B

5C

1

MĨ THUẬT

TẬP ĐỌC

THỂ DỤC

2

THỂ DỤC

TOÁN

MĨ THUẬT

3

TẬP ĐỌC

MĨ THUẬT

TẬP ĐỌC

4

TOÁN

LTVC

TOÁN

5

TIẾT

THỨ NĂM

THỨ SÁU

5A

5B

5C

5A

5B

5C

1

TIẾNG ANH

TIN HỌC

TOÁN

TIN HỌC

TOÁN

THỂ DỤC

2

TOÁN

TOÁN

LTVC

TOÁN

TIẾNG ANH

TIN HỌC

3

LTVC

TIẾNG ANH

KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN

THỂ DỤC

TOÁN

4

TẬP LÀM VĂN

TẬP LÀM VĂN

TIẾNG ANH

T. L. VĂN

KỂ CHUYỆN

T. L. VĂN

5

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HƯƠNG

THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI 2 - KHỐI 1 - THEO LỚP

Năm học: 2018-2019

KHỐI 1

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

1A

1B

1C

1D

1E

1A

1B

1C

1D

1E

1

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

TIẾNG ANH

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

2

LUYỆN TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TOÁN

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

TIẾNG ANH

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

3

MỸ THUẬT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

MỸ THUẬT

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

TIẾNG ANH

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

THỨ TƯ

1A

1B

1C

1D

1E

NGHỈ

TIẾT

THỨ NĂM

THỨ SÁU

1A

1B

1C

1D

1E

1A

1B

1C

1D

1E

1

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

TIẾNG ANH

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

2

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

GIÁO DỤC LỐI SỐNG

TIẾNG ANH

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT LỚP

TIẾNG ANH

3

LUYỆN

TOÁN

LUYỆN

TOÁN

LUYỆN

TOÁN

LUYỆN

TOÁN

LUYỆN TOÁN

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

TIẾNG ANH

SINH HOẠT LỚP

KHỐI 2

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

2A

2B

2C

2D

2E

2A

2B

2C

2D

2E

1

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

TIẾNG ANH

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

2

LUYỆN CHỮ

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

ĐẠO ĐỨC

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

THỂ DỤC

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

3

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

LUYỆN TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

TIẾNG ANH

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

TIẾT

THỨ TƯ

THỨ NĂM

2A

2B

2C

2D

2E

2A

2B

2C

2D

2E

1

LUYỆN

TOÁN

LUYỆN

TOÁN

LUYỆN TOÁN

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

LUYỆN TOÁN

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

TIẾNG ANH

LUYỆN TIẾNG VIỆT

2

MĨ THUẬT

MĨ THUẬT

MĨ THUẬT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

TIẾNG ANH

3

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

THỰC HÀNH

TNXH

THỰC HÀNH

TNXH

THỰC HÀNH

TNXH

THỰC HÀNH

TNXH

THỰC HÀNH

TNXH

THỨ SÁU

2A

2B

2C

2D

2E

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

TIẾNG ANH

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

LUYỆN TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

KHỐI 3

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

3A

3B

3C

3A

3B

3C

1

LUYỆN CHỮ

TIẾNG ANH

LUYỆN CHỮ

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

2

ĐẠO ĐỨC

LUYỆN CHỮ

ĐẠO ĐỨC

MĨ THUẬT

T.N.X.H

MĨ THUẬT

3

T.N.X.H

ĐẠO ĐỨC

T.N.X.H

T.N.X.H

THỂ DỤC

T.N.X.H

THỨ TƯ

3A

3B

3C

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

LUYỆN TOÁN

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

HĐ TRẢI NGHIỆM

TIẾT

THỨ NĂM

THỨ SÁU

3A

3B

3C

3A

3B

3C

1

TIN HỌC

T.N.X.H

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TIẾNG ANH

ÂM NHẠC

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

2

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TIN HỌC

ÂM NHẠC

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

SINH HOẠT LỚP

3

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TIN HỌC

TIẾNG ANH

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

ÂM NHẠC

KHỐI 4

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

4A

4B

4C

4D

4A

4B

4C

4D

1

ĐẠO ĐỨC

TIN HỌC

ĐẠO ĐỨC

ÂM NHẠC

TIN HỌC

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

2

TIN HỌC

TIẾNG ANH

TIẾNG ANH

ĐẠO ĐỨC

KHOA HỌC

TIN HỌC

KHOA HỌC

KỸ THUẬT

3

TIẾNG ANH

ĐẠO ĐỨC

TIN HỌC

TIẾNG ANH

LUYỆN CHỮ

KHOA HỌC

KỸ THUẬT

TIN HỌC

TIẾT

THỨ TƯ

4A

4B

4C

4D

1

LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

TIN HỌC

LỊCH SỬ

2

KỸ THUẬT

KỸ THUẬT

LỊCH SỬ

KHOA HỌC

3

KHOA HỌC

KHOA HỌC

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

TIN HỌC

THỨ NĂM

THỨ SÁU

4A

4B

4C

4D

4A

4B

4C

4D

ÂM NHẠC

ĐỊA LÝ

ĐỊA LÝ

ĐỊA LÝ

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

HĐ TRẢI NGHIỆM

KHOA HỌC

HĐ TRẢI NGHIỆM

ĐỊA LÝ

ÂM NHẠC

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

HĐ TRẢI NGHIỆM

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

HĐ TRẢI NGHIỆM

SINH HOẠT LỚP

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

LUYỆN

TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC

KHOA HỌC

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

SINH HOẠT LỚP

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

KHỐI 5

TIẾT

THỨ HAI

5A

5B

5C

1

TIẾNG ANH

LUYỆN CHỮ

LUYỆN CHỮ

2

KĨ THUẬT

KĨ THUẬT

KĨ THUẬT

3

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

TIẾT

THỨ BA

THỨ TƯ

5A

5B

5C

5A

5B

5C

1

ÂM NHẠC

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

KHOA HỌC

LUYỆN

T- L- VĂN

LUYỆN

T- L- VĂN

LUYỆN

T- L- VĂN

2

KHOA HỌC

ÂM NHẠC

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

ĐỊA LÝ

TIN HỌC

ĐỊA LÝ

3

ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN

KHOA HỌC

ÂM NHẠC

LỊCH SỬ

ĐỊA LÝ

LỊCH SỬ

Tác giả: ththanhhuong

Xem thêm

https://www.youtube./embed/5V0wUnkmtqo
Hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh
Những bài hát hay nhất về thầy cô, mái trường
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Vũ Luận trả lời về chống gian lận trong thi cử
Những ca khúc hay về tết
Tuyển Chọn Ca Khúc Hay Nhất Mừng Quốc Khánh 2/9 Và Cách Mạng Tháng 8 Thành Công.