Bạn cần biết

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 01./KH-THBTS

 

Lê Hồng Phong, ngày 13 tháng 6 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

          Căn cứ Kế hoạch số 297/PGD&ĐT ngày23  tháng 4 năm 2018 của Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.

          Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và vị trí của trường.

          Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học của trường.

          Được sự phê duyệt của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Phủ Lý, trường Tiểu học B Thanh Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          - Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày.

          - Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1), huy động trẻ khuyết tật còn đủ sức khỏe vào lớp Một.

          - Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh/1 lớp.

          - Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

          - Đảm bảo học sinh ở các tổ dân phố: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 phường Lê Hồng Phong có điều kiện học tập ổn định.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

          1. Thời gian tuyển sinh

          - Từ ngày 02/72018 đến ngày 13/7/2018: Tuyển học sinh đúng tuyến.

          Bao gồm: Các học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn phường Lê Hồng Phong (ở các tổ dân phố 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

          2. Chỉ tiêu tuyển sinh

          - Trẻ sinh năm 2012.

          - Số lớp tuyển: 04

          - Số học sinh: 128

          3. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1:

          a. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ 02 bản (kèm theo bản chính để đối chiếu)

          Bản sao không ép Plastic.

          b. Bản sao có công chứng hộ khẩu (hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu đất hoặc có giấy tờ liên quan xác nhận cư trú tại địa bàn).

          c. Đơn xin học (theo mẫu của Phòng GD-ĐT thành phố Phủ Lý).

          d. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN         

          - Lập danh sách Hội đồng tuyển sinh.

          - Ban giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường từ ngày 2/72018.

          - Nộp báo cáo lên Phòng giáo dục: Ngày 13/7/2018.

 

* Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

- UBND phường (để phối hợp thực hiện)

- Lưu VP

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Văn Đồng

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI

BIỂU MẪU 3 CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC B THANH SƠN NĂM HỌC 2019 - 2020

Biểu mẫu 3 công khai 2018 - 2019

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2018-2019 (Biểu mẫu số 5)

Biểu mẫu 3 công khai 2017 - 2018

THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2017-2018

Danh sách tuyển sinh lớp 1 - Năm học 2018-2019

Tuyển sinh 162 học sinh lớp 1

TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2018-2019

Kế hoạch và thông báo tuyển sinh
Xem thêm...
Website Đơn vị