Tin tức/(Trường THCS Thanh Nghị)/Thi đua - Khen thưởng/
Đăng ký thi đua năm hoc 2015-2016

Các danh hiệu đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân của nhà trường, năm học 2015-2016

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH NGHỊ

Năm học 2015 - 2016

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

Danh hiệu đăng ký

Tên đề tài khoa học hoặc SKKN

Ký tên

1

Doãn Thị Thu Hằng

29/10/1976

Phó HT

CSTĐ cơ sở

 

 

2

Đinh Hoàng Hảo

27/06/1982

Giáo viên

CSTĐ cơ sở

 

 

3

Nguyễn Văn Sơn

18/11/1977

TT NK

CSTĐ cơ sở

 

 

4

Đoàn Văn Tài

24/04/1981

Giáo viên

CSTĐ cơ sở

 

 

5

Nguyễn Hồng Nam

06/03/1982

Giáo viên

CSTĐ cơ sở

 

 

6

Nguyễn Thị Hiền

01/08/1980

TP KHTN

CSTĐ cơ sở

 

 

7

Nguyễn Thị Ngoãn

27/05/1984

Giáo viên

CSTĐ cơ sở

 

 

8

Hà Thị Hồng

21/01/1980

Giáo viên

CSTĐ cơ sở

 

 

9

Nguyễn Đức Minh

11/03/1979

TT KHXH

CSTĐ cơ sở

 

 

10

Nguyễn Thanh Hà

03/06/1975

HTrưởng

LĐTT

 

 

11

Đoàn Thị Tuyết

03/06/1980

Giáo viên

LĐTT

 

 

12

Trần Thị Thuý

03/06/1982

Giáo viên

LĐTT

 

 

13

Đinh Văn Thăng

08/05/1961

TP NK

LĐTT

 

 

14

Lê Thị Hương

28/11/1973

Giáo viên

LĐTT

 

 

15

Nguyễn Đình Dũng

15/07/1977

Giáo viên

LĐTT

 

 

16

Trần Thị Thoa

22/11/1976

Giáo viên

LĐTT

 

 

17

Đinh Văn Dới

15/02/1977

Giáo viên

LĐTT

 

 

18

Nguyễn Minh Tiến

03/05/1984

Giáo viên

LĐTT

 

 

19

Ngô Thị Hồng Huế

10/10/1981

Giáo viên

LĐTT

 

 

20

Nguyễn Thị Anh

29/09/1979

Giáo viên

LĐTT

 

 

21

Lê Thị Huế

16/06/1984

Giáo viên

LĐTT

 

 

22

Đinh Quốc Oánh

13/10/1963

Giáo viên

LĐTT

 

 

23

Trần Thị Hoa

28/11/1980

Giáo viên

LĐTT

 

 

24

Nguyễn Mạnh Tuyên

25/06/1982

Giáo viên

LĐTT

 

 

25

Trần Thị Tám

20/10/1975

TT KHTN

LĐTT

 

 

26

Vũ Thị Thanh Loan

12/01/1977

Giáo viên

LĐTT

 

 

27

Nguyễn T. Mỹ Hạnh

30/07/1980

Giáo viên

LĐTT

 

 

28

Đào Thị Thanh

01/11/1981

Giáo viên

LĐTT

 

 

29

Trần Thị Hạnh

12/01/1978

Giáo viên

LĐTT

 

 

30

Nguyễn Thị Hương

01/10/1975

Giáo viên

LĐTT

 

 

31

Ngô Trung Tuyến

16/05/1978

Giáo viên

LĐTT

 

 

32

Nguyễn Thị Mến

08/08/1985

Giáo viên

LĐTT

 

 

33

Trần Văn Thắng

06/05/1981

Giáo viên

LĐTT

 

 

34

Phạm Thị Tươi

25/02/1984

Giáo viên

LĐTT

 

 

35

Nguyễn T. Bích Phượng

05/11/1981

TP KHXH

LĐTT

 

 

36

Trịnh Thị Thuỳ

10/03/1969

Văn thư

LĐTT

 

 

37

Phạm Thị Huế

24/08/1978

Kế toán

LĐTT

 

 

38

Đào Hồng Nga

30/07/1975

Thiết bị

LĐTT

 

 

39

Hà Thị Quyên

16/06/1978

Thủ quỹ

LĐTT

 

 

40

Thiệu Thị Liên

02/04/1985

Giáo viên

LĐTT

 

41

Nhữ Thị Mai

05/12/1987

Giáo viên

LĐTT

 

42

Vũ Thị Chinh

25/11/1985

Giáo viên

LĐTT

 

43

Nguyễn Thị   Huệ

20/01/1991

Giáo viên

LĐTT

 

44

Phạm Thị    Sinh

09/10/1987

Giáo viên

LĐTT

Kỳ 2

45

Trần Thị Thảo

1991

Giáo viên

LĐTT

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

1. Tổng số CB-GV-CNV tính đến 06 tháng 11 năm 2015: 44

          Quản lý: 02

          Giáo viên: 38

          Nhân viên: 04

2. Đăng ký danh hiệu:

          2.1. Cá nhân

- Đăng ký danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”: 09

- Đăng ký danh hiệu “Lao động tiên tiến”: 35

          2.2. Tập thể

          - Nhà trường đăng ký danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”

3. Đăng ký danh hiệu của các tổ chức, đoàn thể khác:

          - Chi bộ: Đăng ký danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”

          - Công đoàn: “ Công đoàn cơ sở vững mạnh”

          - Liên đội (Tập thể, cá nhân): Tập thể : “Liên đội mạnh”

 

                                                                                                Thanh nghị, ngày 23 tháng 9 năm 2015

 

                          Hiệu trưởng                         Chủ tịch công đoàn                        Người lập

 

                                     Nguyễn Thanh Hà                        Nguyễn Đình Dũng                   Doãn Thị Thu Hằng

-------------------------------------------------------------------------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN

 CĐGD  HUYỆN THANH LIÊM                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CĐCS TRƯỜNG THCS                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          THANH NGHỊ

                                                         Thanh Nghị, ngày 05  tháng 11  năm 2015

ĐĂNG KÝ danh hiỆu thi  đua công đoàn

- Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường năm học  2015-2016;

- Căn cứ đăng ký thi đua của các cá nhân trong Công đoàn;

- Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Thanh Nghị đăng ký thi đua Công đoàn năm học 2015-2016  như sau:

I. Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen:

1, Tập thể: Không

2, Cá nhân: Không

II Đề nghị Công đoàn GD Việt Nam tặng Bằng khen:

1, Tập thể: Không

2, Cá nhân: Không

III. Đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho tập thể: Không

IV. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen

1, Tập thể: Không

2, Cá nhân: Không

V. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Hà Nam tặng Giấy khen:

 1, Tập thể: Không

2, Cá nhân: Không

VI. Danh hiệu:

  • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc: Không
  • Công đoàn cơ sở vững mạnh: Tên tập thể “ Công đoàn cơ sở trường THCS Thanh Nghị”
  • Đoàn viên Công đoàn xuất sắc: 02 đồng chí:

1. Nguyễn Văn Sơn

2. Nguyễn Thị Hiền

- Danh hiệu “Giỏi việc trường đảm việc nhà”  cấp cơ sở 02 người, cấp tỉnh 0 người:

1. Hà Thị Hồng

2. Nguyễn Thị Ngoãn

   Nơi nhận:                                                         TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

  - Công đoàn nghành GD (để báo cáo);                                       CHỦ TỊCH

  - Lưu: CĐCS.

                                                                                                 

 

 

                                                                                      Nguyễn Đình Dũng

Hình ảnh tại hội nghị thi đua Học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị