Tin tức/(Trường TH Thanh Tâm)/Hội nghị cán bộ CCVC./
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 -2019

 

Trường TH Thanh Tâm tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2018- 2019

Ngày 13/10/2018, Trường TH Thanh Tâm đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị công chức- viên chức (CC-VC) năm học 2018- 2019. 

 Sau thủ tục của hội nghị toàn thể CB, GV, CNVC và lao động đ­ược nghe và thảo luận các nội dung cụ thể sau:

          1. Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 ;  kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018; dự thảo phưương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019;

          2. Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động;

          3. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017 – 2018, phương hướng hoạt động năm học 2018-2019;

          4. Thảo luận;

          5. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức của trường;

          6. Chủ tịch CĐ thông qua những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu thi đua để hội nghị biểu quyết;

          7. Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS.

         HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ:

Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017 - 2018 và

ph­ương hư­ớng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể (Các chỉ tiêu của từng nhiệm vụ được thể hiện cụ thể, chi tiết trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học)

         II. Công tác Thi đua - Khen th­ưởng.

          * Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Tập thể:

             + Tập thể nhà trường được công nhận là tập thể lao động Xuất sắc

             + Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

          - Cá nhân:

             + 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Có từ 60 - 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

               + Có 4 - 5 CB - GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

              + Có 2- 3 CB - GV được đề nghị khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.

Xếp chung các lĩnh vực công tác cuối năm học: Phấn đấu xếp thứ 10 - 12/28 trường

               Hội nghị giao cho Thủ tr­ởng đơn vị, các tổ chức đoàn thể, TTND, công nhân viên chức của nhà tr­ường có trách nhiệm cụ thể hoá các biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Trong quá trình thực hiện có chỉ tiêu nào cần điều chỉnh, cuối HKI báo cáo Hội nghị liên tịch để trình tr­ớc tập thể CB, CNVC tham gia bàn bạc và quyết nghị.

Trường TH Thanh Tâm tổ chức Hội nghị CC-VC năm học 2018- 2019

Ngày 13/10/2018, Trường TH Thanh Tâm đã tổ chức thành công tốt đẹp Hội nghị công chức- viên chức (CC-VC) năm học 2018- 2019. 

 Sau thủ tục của hội nghị toàn thể CB, GV, CNVC và lao động đ­ược nghe và thảo luận các nội dung cụ thể sau:

          1. Hiệu trưởng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 ;  kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018; dự thảo phưương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019;

          2. Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức và lao động ở các tổ; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, viên chức và lao động;

          3. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2017 – 2018, phương hướng hoạt động năm học 2018-2019;

          4. Thảo luận;

          5. Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và lao động; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức của trường;

          6. Chủ tịch CĐ thông qua những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm học mới của đơn vị; quy định về khen thưởng, kỷ luật, quản lý, sử dụng các loại quỹ, thống nhất quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu thi đua để hội nghị biểu quyết;

          7. Biểu quyết, ký giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS.

         HỘI NGHỊ QUYẾT NGHỊ:

Thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2017 - 2018 và

ph­ương hư­ớng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể (Các chỉ tiêu của từng nhiệm vụ được thể hiện cụ thể, chi tiết trong Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học)

         II. Công tác Thi đua - Khen th­ưởng.

          * Chỉ tiêu phấn đấu:

          - Tập thể:

             + Tập thể nhà trường được công nhận là tập thể lao động Xuất sắc

             + Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

          - Cá nhân:

             + 100% cán bộ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ. Có từ 60 - 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

               + Có 4 - 5 CB - GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

              + Có 2- 3 CB - GV được đề nghị khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.

Xếp chung các lĩnh vực công tác cuối năm học: Phấn đấu xếp thứ 10 - 12/28 trường

               Hội nghị giao cho Thủ tr­ởng đơn vị, các tổ chức đoàn thể, TTND, công nhân viên chức của nhà tr­ường có trách nhiệm cụ thể hoá các biện pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Trong quá trình thực hiện có chỉ tiêu nào cần điều chỉnh, cuối HKI báo cáo Hội nghị liên tịch để trình tr­ớc tập thể CB, CNVC tham gia bàn bạc và quyết nghị.

 

 

 

 

 Hôm nay ngày 13/10/2018 được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, trường Tiểu học Thanh Tâm tiến hành hội nghị công chức, viên chức đầu năm học.

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thân Thương

Xem thêm

https://youtu.be/V76qDgqqgEw
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam - Bài 1
Múa khai giảng năm học 2016-2017
Bài 3
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2018 -2019

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 -2018
Xem thêm...
Website Đơn vị