Bạn cần biết

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ NĂM HỌC 2017 - 2018
                                                                                                                      
                                                                                               Biểu mẫu 06 

      PHÒNG GD&ĐT THANH LIÊM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THỦY

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

Năm học  2017 - 2018

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 I

Tổng số học sinh

445

109

87

89

76

84

II

 

Số học sinh học 2 buổi/ngày

 

445

109

87

89

76

84

III

Số học sinh chia theo năng lực:

445

109

87

89

76

84

1

- Tự phục vụ, tự quản                          

   445

 109

78 

 89

 76

 84

 

+ Tốt:     ( tỷ lệ: 55,5 % )

 

247

 

 

47

 

   59

 

54

 

 

36

 

 

51

 

 

 

+ Đạt:     ( tỷ lệ: 44,3 % )

 

197

61

28

  35

 40

 33

 

+ Cần cố gắng (tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

2

- Hợp tác

 445

 109

 87

 89

76 

 84

 

 

+ Tốt:     ( tỷ lệ: 54,2 % )

 

 

241

 

 

48

 

 

54

 

 

54

 

 

36

 

 

49

 

 

 

+ Đạt:     ( tỷ lệ: 45,6 % )

 

203

    60

33

35

40

    35

 

 

+ Cần cố gắng (tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

3

- Tự học và giải quyết vấn đề

 445

 109

87 

 89

76 

 84

 

 

+ Tốt:     ( tỷ lệ: 56,4 % )

 

    251 

 

52

 

 

56

 

 

54

 

 

42

 

 

47

 

 

 

+ Đạt:     ( tỷ lệ: 43,4 % )

 

 193

 56

  31

  35

 34

 37

 

 

+ Cần cố gắng (tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo phẩm chất

445

109

87

89

76

84

1

- Chăm học, chăm làm

445 

 109

 87

89 

76 

 84

 

 

+ Tốt:      ( tỷ lệ: 63,2 % )

 

 

281

 

 

54

 

 

63

 

 

57

 

 

48

 

 

59

 

 

 

+ Đạt:      ( tỷ lệ: 36,6 % )

 

163

     54

     24

     32

     28

25

 

 

+  Cần cố gắng(tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

2

- Tự tin, trách nhiệm

 445

 109

87 

 89

 76

 84

 

+ Tốt:      ( tỷ lệ: 60 % )

 267 

 

52

 

 

58

 

 

57

 

 

42

 

58

 

 

+ Đạt:      ( tỷ lệ: 39,8 % )

 

177

56

29

32

34

26

 

+ Cần cố gắng(tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

3

- Trung thực, kỷ luật

 445

109 

 87

89 

76 

84 

 

 

+ Tốt:      ( tỷ lệ: 68,3 % )

 

 

304

 

 

65

 

 

69

 

 

57

 

 

54

 

 

59

 

 

 

+ Đạt:      ( tỷ lệ: 31,5 % )

 

   140

     43

    18

    32

   22

    25

 

 

+ Cần cố gắng(tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

4

- Đoàn kết, yêu thương

 445

 109

 87

89 

76 

84 

 

+ Tốt:      ( tỷ lệ: 71,3 % )

 

 

317

 

 

67

 

72

 

57

 

 

60

 

 

61

 

 

 

+ Đạt:      ( tỷ lệ: 28,5 % )

 

127

     41

15 

    32

     16

     23

 

 

+ Cần cố gắng(tỷ lệ: 0,2)

 

1

1

 

 

 

 

V

Số học sinh chia theo kết quả học tập

445

109

87

89

76

84

1

Tiếng Việt

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ : 33,9% )

151

49

39

27

19

17

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 65,6%)

292

58

48

62

57

67

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ : 0,5.%)

 2

2

 

 

 

 

2

Toán

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ :31,2% )

139

49

19

24

18

29

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 68,3% )

304

58

68

65

58

55

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ : 0,5% )

2

2

 

 

 

 

3

Khoa  học

160

 

 

 

76

84

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ : 35,0%)

56

 

 

 

26

30

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 65,0% )

104

 

 

 

50

54

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

4

Lịch sử và Địa lí

160

 

 

 

76

84

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ : 27,5 %)

44

 

 

 

28

16

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 72,5%)

116

 

 

 

48

68

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

 

5

Tiếng Anh

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt  

(tỷ lệ : 26,7% )

119

34

29

25

18

13

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 72,8 % )

324

73

58

64

58

71

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ : 0,5 % )

2

2

 

 

 

 

6

Tin học

160

 

 

 

76

84

a

Hoàn thành tốt  

(tỷ lệ : 18,8 % )

30

 

 

 

14

16

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 81,2% )

130

 

 

 

62

68

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

7

Đạo đức

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ : 47,4 % )

211

45

42

40

38

46

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 52,4 % )

233

63

45

49

38

38

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ: 0,2%)

 1

 

 

 

 

8

Tự nhiên và Xã hội

285

109

87

89

 

 

a

Hoàn thành tốt

(tỷ lệ : 43,5 %)

124

44

40

40

 

 

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 56,1 % )

160

64

47

49

 

 

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ: 0,4%)

 1

 

 

 

 

9

Âm nhạc

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt  

(tỷ lệ : 23,1 %)

103

29

22

19

16

17

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 76,7 %)

341

79

65

70

60

67

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ: 0,2%)

 1

 

 

 

 

10

Mĩ thuật

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt  

(tỷ lệ : 25,1 )

112

30

22

20

19

21

b

Hoàn thành

(tỷ lệ :74,6 % )

332

78

65

69

57

63

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ: 0,2%)

 

 

 

 

11

Thủ công (Kỹ thuật)

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt  

(tỷ lệ : 43,6 % )

 

194

 

38

40

41

30

45

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 56,2 % )

250

70

47

48

46

39

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ: 0,2%)

 

 

 

 

12

Thể dục

445

109

87

89

76

84

a

Hoàn thành tốt  

(tỷ lệ : 45,6 % )

203

46

40

40

42

35

b

Hoàn thành

(tỷ lệ : 54,4 % )

242

63

47

49

34

49

c

Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

VI

Tổng hợp kết quả cuối năm

445

109

87

89

76

84

1

Lên lớp

 (tỷ lệ : 99,3%)

442

106

87

89

76

84

2

Rèn luyện sau hè

(tỷ lệ : 0,7 % )

3

0

 0

 0

4

Ở lại lớp

(tỷ lệ :  %)

 

 

 

 

 

 

5

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ; 31,9%)

142

39

30

24

24

25

6

Bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)

 

 

 

 

 

 

VII

Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

(tỷ lệ : 100% )

84

 

 

 

 

84

 

                                                                   Thanh Thủy, ngày 06 tháng 06 năm 2018

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG                                                                                                             

                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                                Đỗ Thị Hiền

 

                                                                    
                                                            
Các tin khác
GIỚI THIỆU GIAN TRƯNG BÀY SÁCH KHỐI 1
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 2
MÚA HÁT' KHI TÓC THẦY BẠC'- TIẾT MỤC KHỐI 4
KỂ CHUYỆN THEO SÁCH KHỐI 2 - CẬU BÉ THÔNG MINH
  • Ba công khai
  • Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2019 - 2020

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤTNĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH THUỶ NĂM HỌC 2018-2019

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

CÔNG KHAI THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019 - TRƯỜNG TIỂU HỌCTHANH THUỶ
Xem thêm...