Bạn cần biết

Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2017-2018

Phßng GD và §T Tp phñ lý

Tr­êng TiÓu  häc thanh tuyÒn

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:       /BB-THTT

               Thanh TuyÒn, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2018

 

Biªn b¶n

Bµn giao chÊt l­îng gi¸o dôc

N¨m häc 2017 – 2018

 

 C¨n cø Quy ®Þnh kÌm theo Th«ng t­ sè 30/2014/TT-BGD&§T; Th«ng t­ sè 22/2016/TT-BGD&§T cña  Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc ban hµnh quy ®Þnh ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i häc sinh tiÓu häc;

 C¨n cø  biªn b¶n xÐt duyÖt häc sinh líp 5 HTCTTH n¨m häc 2017-2018 cña tr­êng TiÓu häc Thanh TuyÒn;

Thùc hiÖn h­íng dÉn cña Phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o thµnh phè Phñ Lý vÒ viÖc bµn giao chÊt l­îng gi¸o dôc häc sinh líp 5 HTCTTH lªn líp 6;

Vµo håi 7 giê 15 phót ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2018, t¹i tr­êng tiÓu häc Thanh TuyÒn, chóng t«i gåm:

I. §¹i diÖn tr­êng TiÓu häc (bªn giao):

1.

Bµ: TrÇn Thu H»ng

- HiÖu tr­ëng

2.

Bµ: NguyÔn ThThu Hµ

- Phã hiÖu tr­ëng

3.

Bµ: §ç ThÞ Thñy

- Tæ tr­ëng tæ 4+5

4.

Bµ: §ç ThÞ H¹nh

- Th­ kÝ Héi ®ång

II. §¹i diÖn tr­êng THCS (bªn nhËn):

1.

Bµ: NguyÔn ThÞ Ngäc Liªn

- HiÖu tr­ëng

2.

Bµ: D­¬ng ThÞ Thu Du

- Phã hiÖu tr­ëng

3.

Bµ: Hoµng Thanh Giang

- Gi¸o viªn

4.

Bµ: Nh÷ ThÞ Mai

- Gi¸o viªn

III. Néi dung:

Tr­êng TiÓu häc Thanh TuyÒn bµn giao chÊt l­îng gi¸o dôc cña häc sinh khèi 5 cho tr­êng THCS cô thÓ:

- Sè l­îng: 74 häc sinh (cã danh s¸ch kÌm theo).

Trong ®ã: Nam: 37 häc sinh; N÷: 37 häc sinh.

- Sè häc sinh ®i häc ®óng ®é tuæi lµ: 74/74 häc sinh chiÕm tû lÖ 100%.

- VÒ kÕt qu¶ kiÓm tra ®Þnh k×  vµ ®¸nh gi¸ cuèi n¨m cña häc sinh nh­ sau:

+ KÕt qu¶ kiÓm tra ®Þnh k× cuèi n¨m c¸c m«n häc.

 

TS HS

§iÓm KT§K ®¹t tõ 5 trë lªn

TiÕng ViÖt

To¸n

Khoa häc

LS&§L

TiÕng Anh

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

74

74

100

74

100

74

100

74

100

74

100

 

+ Møc ®é h×nh thµnh, ph¸t triÓn n¨ng lùc, phÈm chÊt.

 

 

TSHS

Møc ®é HT vµ PT n¨ng lùc

Møc ®é HT vµ PT phÈm chÊt

 

Ghi chó

Tèt

§¹t

CCG

Tèt

§¹t

CCG

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

SL

TØ lÖ

74

53

71,6

21

28,4

0

0

53

71,6

21

28,4

0

0

 

 

- Sè häc sinh HTCTTH: 74/74 häc sinh = 100%.

- Häc sinh ph¶i rÌn luyÖn thªm trong hÌ: 0 häc sinh.

Bªn nhËn ®· nhËn ®ñ danh s¸ch häc sinh cña bªn giao.

Chóng t«i cïng cam kÕt lµ ®· giao nhËn ®ñ sè häc sinh nh­ ®· nªu trªn.

          Héi nghÞ kÕt thóc vµo håi 9 giê 30 phót cïng ngµy.

 

®¹i diÖn Bªn nhËn

 

®¹i diÖn Bªn giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C¸c thµnh viªn

 

C¸c thµnh viªn

 

 

                                                          

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)