Bạn cần biết

Công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

PHÒNG GD - ĐT TP. PHỦ LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

Số:   …………    /KH-THTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Tuyền, ngày 29 tháng 6  năm 2018           

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019

 


Căn cứ Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ công văn số 939/SGDĐT-GDTH ngày 12/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về việc Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018 - 2019;

Căn cứ Quyết định số số 986/PGDĐT ngày 06/6/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2018- 2019;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của nhà trường đã duyệt kế hoạch phát triển năm học 2018 - 2019 với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý;

Trường Tiểu học Thanh Tuyền xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU.

1. Tổ chức tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho HS và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học.

2. Huy động 100% số học sinh trong độ tuổi tiểu học đến lớp (không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1, không bỏ sót trẻ trong độ tuổi không được đi học).

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi tuyển sinh.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo 100% học sinh được học 2 buổi/ngày trong năm học.

B. NỘI DUNG.

I. Tuyển sinh vào lớp 1.

1. Phương thức và đối tượng:

a. Phương thức: Xét tuyển.

b. Đối tượng: Trẻ sinh năm 2012 sống trên địa bàn phường Thanh Tuyền và những trẻ sinh năm 2011 trở về trước (nếu có) .

2. Độ tuổi dự tuyển:

- Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012); trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

3. Hồ sơ dự tuyển:

- Đơn xin vào lớp 1 (theo mẫu của Phòng GD - ĐT Phủ Lý) do cha mẹ học sinh đứng tên, nhận tại Văn phòng nhà trường.

- 02 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm bản chính để đối chiếu).

- Sổ hộ khẩu (bản chính để đối chiếu).

- Giấy chứng nhận đã học xong chương trình mầm non (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh theo tuyến quy định: Từ ngày 02/7/2018 - 12/7/2018; (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật.

- Tuyển sinh bổ sung: Từ ngày 17/07/2016 đến ngày 20/07/2016 (Nếu còn chỉ tiêu và được Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý phê duyệt).

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

a. Tổng số điều tra: 160 học sinh.

b. Chỉ tiêu dự kiến: 140 học sinh.

c. Số lớp dự kiến: 4 lớp

d. Địa bàn tuyển sinh: Phường Thanh Tuyền.

II. Tổ chức thực hiện.

1. Phân công trách nhiệm:

- Ban chỉ đạo chủ động phối hợp với UBND phường Thanh Tuyền, trường Mầm non trên địa bàn trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được tuyển báo cáo phòng GD&ĐT.

- Ban giám hiệu kết hợp với Liên tịch nhà trường kiểm tra cơ sở vật chất: phòng học, bàn ghế để có kế hoạch bổ sung kịp thời trong hè, đáp ứng đủ điều kiện học tập của học sinh trong năm.

- Báo cáo với UBND phường về kế hoạch tuyển sinh của trường.

- Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh theo quy định, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

- Phối hợp với Ban văn hóa thông tin phường Thanh Tuyền thông báo trên đài truyền thanh của phường và công bố công khai công tác tuyển sinh tại trường.

- Trong quá trình tuyển sinh, Ban tuyển sinh nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin của học sinh: họ tên, ngày sinh, nơi sinh … đối chiếu bản sao giấy khai sinh với bản chính, với hộ khẩu, nếu đã thấy trùng khớp thì ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh. Cán bộ tuyển sinh phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các thông tin của học sinh. Tờ sao giấy khai sinh này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi văn bằng, chứng chỉ của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này.

- Phân công nhiệm vụ Hội đồng tuyển sinh cụ thể như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Trần Thu Hằng

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

 

2

Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Hiệu trưởng - CTCĐ

P. Chủ tịch HĐ

 

3

Vũ Thị Duyên

Giáo viên, TTCM

Thành viên

 

4

Đỗ Thị Hạnh

Giáo viên

Thư ký

 

5

Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên

Thành viên

 

6

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Thành viên

 

2. Chế độ báo cáo

- 10h30" hàng ngày: Báo cáo kết quả tuyển sinh với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 12/7/2018: Tổng hợp báo cáo Phòng GD&ĐT thành phố Phủ Lý về kết quả công tác tuyển sinh của nhà trường.

- Từ ngày 17/07/2018 đến ngày 20/07/2018: Tiếp tục tuyển sinh (Nếu còn học sinh chưa ra tuyển và được Phòng GD&ĐT Thành phố Phủ Lý chỉ đạo).

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 - 2019 của Trường Tiểu học Thanh Tuyền. Nhà trường yêu cầu các ông (bà) được phân công nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các đồng chí báo cáo Hiệu trưởng – Trưởng ban tuyển sinh nhà trường để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

 Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- UBND phường (để b/c);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG


 
 
Trần Thu Hằng

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)