Bạn cần biết

Thông báo về Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2017-2018

Biểu mẫu 06

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

  TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

 

 


THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế

Năm học 2017-2018

 

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

278

121

12

63

31

51

 - Hoàn thành

216

9

103

30

51

23

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

390

128

64

75

52

71

 - Hoàn thành

103

1

51

18

30

3

 - Chưa hoàn thành

1

1

 

 

 

 

Đạo đức

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

311

97

68

49

48

49

 - Hoàn thành

183

33

47

44

34

25

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

338

130

115

93

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

206

94

64

48

 

 

 - Hoàn thành

132

36

51

45

 

 

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Khoa học

156

 

 

 

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

141

 

 

 

67

74

 - Hoàn thành

15

 

 

 

15

 

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Lịch sử & Địa lí

156

 

 

 

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

138

 

 

 

66

72

 - Hoàn thành

18

 

 

 

16

2

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Âm nhạc

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

279

88

52

43

45

51

 - Hoàn thành

215

42

63

50

37

23

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

269

82

57

41

38

51

 - Hoàn thành

225

48

58

52

44

23

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

 

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Thủ công, Kĩ thuật

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

305

96

56

48

53

52

 - Hoàn thành

189

34

59

45

29

22

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Thể dục

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

303

92

59

53

46

53

 - Hoàn thành

191

38

56

40

36

21

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

249

0

0

93

82

74

Chia ra: - Hoàn thành tốt

41

 

 

21

10

10

 - Hoàn thành

208

 

 

72

72

64

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Tiếng dân tộc

0

0

0

0

0

0

Chia ra: - Hoàn thành tốt

0

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

0

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

Tin học

0

0

0

0

0

0

Chia ra: - Hoàn thành tốt

0

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

0

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

0

 

 

 

 

 

2. Về năng lực

0

 

 

 

 

 

Tự phục vụ

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

329

106

64

55

51

53

 - Đạt

165

24

51

38

31

21

 - Cần cố gắng

0

 

 

 

 

 

Hợp tác

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

323

94

73

52

51

53

 - Đạt

171

36

42

41

31

21

 - Cần cố gắng

0

 

 

 

 

 

Tự học giải quyết vấn đề

494

 

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

327

130

66

51

51

53

 - Đạt

167

106

49

42

31

21

 - Cần cố gắng

0

24

 

 

 

 

3. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

337

100

70

53

61

53

 - Đạt

157

30

45

40

21

21

 - Cần cố gắng

0

 

 

 

 

 

Tự tin trách nhiệm

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

341

99

76

52

61

53

 - Đạt

153

31

39

41

21

21

 - Cần cố gắng

0

 

 

 

 

 

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Trung thực, kỷ luật

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

337

101

68

54

61

53

 - Đạt

157

29

47

39

21

21

 - Cần cố gắng

0

 

 

 

 

 

Đoàn kết, yêu thương

494

130

115

93

82

74

Chia ra: - Tốt

348

99

79

56

61

53

 - Đạt

146

31

36

37

31

21

 - Cần cố gắng

0

 

 

 

 

 

4. Số học sinh không đánh giá

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

494

129

115

93

82

74

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

493

129

115

93

82

74

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

 

 

 

 

 

 

Trong đó: + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

+ Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

1

 

 

 

 

 

Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

- Giấy khen cấp trường

292

77

67

55

47

46

 - Giấy khen cấp trên

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Tuyền, ngày 15 tháng 6  năm 2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)