Bạn cần biết

KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019- 2020

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHỦ LÝ

HĐTS TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

 


Số:                 /TTr-THTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


            Phủ Lý, ngày 02 tháng 08 năm 2019

 

TỜ TRÌNH

Đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh LỚP 1 năm học 2019- 2020

              

         Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Phủ Lý.

 

        Căn cứ Công văn số 458/PGDĐT ngày 25/06/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020;

        Căn cứ Kế hoạch phát triển năm học 2019-2020 của trường Tiểu học Thanh Tuyền;

        Căn cứ kết quả tuyển sinh của Hội đồng tuyển sinh, trường Tiểu học Thanh Tuyền kính trình Phòng  Giáo dục và Đào tạo thành phố kết quả tuyển sinh, cụ thể như sau:

        - Số học sinh trong tuyến được giao: 144

-  Số học sinh trong tuyến đã tuyển: 103

-  Số học sinh đi nhập học nơi khác: 39

- Số học sinh chưa ra lớp: 02 (01 KT miễn trừ; 01 sinh năm 2014)   

-  Số học sinh phát sinh trên địa bàn sau điều tra: 09 (2 học sinh khuyết tật hòa nhập sinh năm 2012; 7 học sinh sinh năm 2013)

- Số học sinh xin học trái tuyến tại trường: 07

(Có các danh sách kèm theo)

        Hội đồng tuyển sinh trường Tiểu học Thanh Tuyền đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Phủ Lý phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 1 năm học 2019-2020 cho nhà trường với tổng số học sinh là 119 em (tính đến ngày 30/07/2019)./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT thành phố;

- Lưu:  VT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thu Hằng

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)