Bạn cần biết

Công tác tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019

Tr­­êng tiÓu häc thanh tuyÒn

 

Th«ng b¸o

tuyÓn sinh líp 1 - N¨m häc 2018 -2019

 

1.   Ph­­¬ng thøc tuyÓn sinh: Theo ph­­¬ng thøc xÐt tuyÓn.

2.   §èi t­­îng tuyÓn sinh:

TÊt c¶ c¸c ch¸u cã ®é tuæi sinh n¨m 2012 trë vÒ tr­­íc trªn ®Þa bµn toµn ph­­êng, con em c«ng nh©n t¹i c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ph­­êng.

3.   Thêi gian tuyÓn sinh:

    Tõ ngµy thø Hai 02/7/2018 ®Õn hÕt ngµy thø N¨m 12/7/2018, ngày 13/7/2018 tæng hîp danh s¸ch toµn tr­êng (kh«ng lµm viÖc thø B¶y vµ Chñ nhËt)

    Buæi s¸ng: Tõ 7 giê 00 phót ®Õn 10 giê 00 phót.

   4. Hå s¬ tuyÓn sinh gåm:

-      §¬n xin häc + tói hå s¬ (Theo mÉu cña Phßng gi¸o dôc), cã b¸n t¹i tr­­êng.

-      02 b¶n sao giÊy khai sinh hîp lÖ (Cã dÊu ®á) hoÆc b¶n photo khai sinh chÝnh (Cã c«ng chøng).

-      01 b¶n photo sæ hé khÈu (Kh«ng cÇn c«ng chøng)

-             01 giÊy chøng nhËn hoµn thµnh ch­­¬ng tr×nh mÉu gi¸o 5 tuæi.

5. §Þa ®iÓm thu hå s¬:

          Phßng 1+2, tr­­êng TiÓu häc Thanh TuyÒn.

Trªn ®©y lµ néi dung th«ng b¸o vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh líp 1, n¨m häc 2018-2019 cña tr­­êng TiÓu häc Thanh TuyÒn. KÝnh mong c¸c gia ®×nh cã con häc líp 1 n¨m häc 2018-2019 cho con ®Õn tuyÓn sinh ®óng thêi gian quy ®Þnh.

                                        Tr©n träng kÝnh b¸o./.

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)