Bạn cần biết

THÔNG BÁO: Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế Học kì II - Năm học 2018 – 2019
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Học kì II - Năm học 2018 – 2019
(Kèm theo bảng Thống kê chất lượng giáo dục học kỳ II)
 
 
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp    
  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5    
I Tổng số học sinh 553 137 130 115 91 80    
II Số học sinh học 2 buổi/ngày 553 137 130 115 91 80    
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 553 137 130 115 91 80    
1 Tốt (tỷ lệ so với tổng số)    
2 Đạt (tỷ lệ so với tổng số)    
3 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)    
IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 553 137 130 115 91 80    
1 Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) 23    
2 Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 46,7    
3 Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)    
V Tổng hợp kết quả cuối năm    
1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 99,5% 98,5% 99,2% 100% 100% 100%    
a Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) 69,6% 69,3% 70% 69,6% 69,2% 70%    
b HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) 0,54% 3,75%    
2 Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) Rèn luyện trong hè 0,5% 1,5% 0,8%  
  
  Thanh Tuyền, ngày 10 tháng 06 năm 2019  
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 
Trần Thu Hằng  

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)