Bạn cần biết

Thời khóa biều năm học 2017-2018
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. PHỦ LÝ THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI 1 - ÁP DỤNG TỪ TUẦN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN
Năm học 2017 - 2018
1        
  Buổi chiều
    1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 4A 4B 5A 5B
Thứ hai 1 Âm nhạc L.Tviệt L.Tviệt Tiếng Anh Tập đọc Tập đọc Tập đọc T. Anh TNHX Đ. Đức Đ. Đức Kĩ thuật Kĩ thuật
2 L.Tviệt Âm nhạc TNHX L.Tviệt Tập đọc Tập đọc Tập đọc TNXH T. Anh Kỹ thuật Thể dục T. Anh Khoa học
3 TNHX TNHX Âm nhạc TNHX HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Đạo Đức Đạo Đức K.Chuyện Kỹ thuật Khoa học T. Anh
Thứ ba 1 BD nhạc BD nhạc BD nhạc BD nhạc T.Công T.Công T.Công T. Công T.Công  T. Anh LuyệnTV Luyện TV Luyện TV
2 THTN-XH THTN-XH THTN-XH THTN-XH BDHN BDHN BDHN T. h  TNXH T. h  TNXH LuyệnTV T. Anh TH Khoa TH Khoa
3 L.Tviệt L.Tviệt L.Tviệt L.Tviệt L.Tviệt L.TV PĐTV H Đ N G L L H Đ N G L L Thể dục K.Chuyện T. Anh Lịch sử
Thứ tư 1 BDmĩ thuật BDmĩ thuật BDmĩ thuật BDmĩ thuật L.Toán L.Toán L.Toán L T Việt LT Việt HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL T. Anh
2 LToán LToán LToán LToán BDTD BDTD BDTD T. Anh B D M T Th. Khoa Th. Khoa Lịch sử HĐNGLL
3 Đạo đức Đạo đức Đạo đức TH thủ công THTNXH THTNXH THTNXH B D M T T. Anh Địa lý Địa lý Thể dục Thể dục
Thứ năm 1 L.Tviệt L.Tviệt L.Tviệt L.Tviệt THTC THTC THTC Â. Nhạc L Toán BD ÂN BD ÂN Khoa học Khoa học
2 HĐNGlên lớp HĐNGlên lớp HĐNGlên lớp HĐNGlên lớp LToán LToán L.Toán L. Toán Â. Nhạc L.T Việt L.T Việt BD Âm nhạc BD Âm nhạc
3 BDthể dục BDthể dục BDthể dục BDthể dục BDMT BDMT BDMT L T Việt L T Việt Mĩ thuật Mĩ thuật Luyện TV Luyện TV
Thứ sáu 1 TH thủ công TH thủ công TH thủ công Tiếng Anh LTV LTV LTV T H T Công T H T Công L. Toán L. Toán Luyện Toán Luyện Toán
2 LToán LToán LToán LToán Chính tả Chính tả Chính tả L Toán L Toán  T. Anh Sinh hoạt Thể dục Thể dục
3 SH tập thể SH tập thể SH tập thể SH tập thể SHL SHL SHL S H T T S H T T Sinh hoạt T. Anh Sinh hoạt Sinh hoạt
Ghi chú: Th: Thực hành Thanh Tuyền, ngày   2807  tháng  8  năm 2017
Hiệu trưởng
L: Luyện  
Trần Thu Hằng
Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)