Bạn cần biết

Tờ trình thu quỹ năm 2017- 2018

UBND PHƯỜNG THANH TUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 276/TTr-THTT

Thanh Tuyền, ngày 21  tháng 9 năm 2017


TỜ TRÌNH 

Về việc thu các khoản tiền đóng góp của cha mẹ học sinh 

Năm học 2017 - 2018


Kính gửi: Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Thanh Tuyền


C¨n cø vµo C«ng v¨n sè 1227/SGD§T-KHTC ngµy 30/8/2017 cña Së gi¸o dôc - ®µo t¹o tØnh Hµ Nam vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n thu, gãp trong c¸c c¬ së gi¸o dôc;

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Thanh Tuyền;

Trường Tiểu học Thanh Tuyền kính trình Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Thanh Tuyền cho phép nhà trường phối kết hợp cùng Hội cha mẹ học sinh được thu các khoản tiền để chi các hoạt động, các phong trào của thầy và trò trong năm học 2017 - 2018, cụ thể các khoản như sau:

1. Các khoản thu bắt buộc

- Tiền Bảo hiểm y tế: Thu theo luật BHYT và Kế hoạch số 1110/KH-BCĐ BHYT ngày 4/8/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

 

2. Các khoản thu thỏa thuận: Thu theo sự thỏa thuận của CMHS toàn trường.

 

- Tiền học buổi 2: Thu theo Hướng dẫn của PGD (Công văn số 657/PGD ĐT ngày 11/9/2017 của PGD&ĐT TP Phủ Lý về việc thực thiện các khoản thu năm học 2017-2018.                                                  :     8.000 đ/buổi/HS

- Quỹ phục vụ nước uống (Khối 1 đến khối 5)     :   40.000 đ/em/năm

- Quỹ vệ sinh (Khối 1, 2, 3)                                  :   60.000 đ/HS/năm

3. Các khoản thu tự nguyện:

- Quỹ hỗ trợ cơ sở vật chất

- Quỹ CMHS

           Đây là những khoản thu vận động tự nguyện đóng góp của cha mẹ học sinh. Nhà trường sẽ căn cứ vào kinh phí thu được để mua sắm, sửa chữa dụng cụ, tài sản và các trang thiết bị của nhà trường, lớp học phục vụ cho việc giảng dạy và học tập, sinh hoạt của học sinh ngày một tốt hơn.

          Vậy trường Tiểu học Thanh Tuyền kính trình Đảng uỷ - HĐND - UBND xem xét và cho phép nhà trường phối kết hợp cùng Hội cha mẹ học sinh nhà trường được thu các khoản nêu trên.

          Nhà trường xin trân trọng cảm ơn !

                                                                  

Chủ tịch Công đoàn           nhà trường

Hội trưởng

Hội cha mẹ học sinh

Hiệu trưởng nhà trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Trần Ngọc Quân

Trần Thu Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đảng uỷ phường

HĐND phường

UBND phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)