Bạn cần biết

Thông báo tuyển sinh năm học 2019- 2020

Tr­­ƯỜng tiÓu häc thanh tuyÒn

Th«ng b¸o

tuyÓn sinh líp 1 - N¨m häc 2019 -2020

1.     Ph­­ương thøc tuyÓn sinh: Theo phư¬ng thøc xÐt tuyÓn.

2.     §èi tượng tuyÓn sinh:

TÊt c¶ c¸c ch¸u cã ®é tuæi sinh n¨m 2013 trë vÒ tr­­íc trªn ®Þa bµn toµn ph­­ưêng, con em c«ng nh©n t¹i c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®ãng trªn ®Þa bµn ph­­ường.

3.     Thêi gian tuyÓn sinh:

    Tõ ngµy thø Hai 01/7/2019 ®Õn hÕt ngµy thø Hai 15/7/2019, ngày 16/7/2019 tæng hîp danh s¸ch toµn tr­uêng (kh«ng lµm viÖc thø B¶y vµ Chñ nhËt)

    Buæi s¸ng: Tõ 7 giê 00 phót ®Õn 10 giê 00 phót.

   4. Hå s¬ tuyÓn sinh gåm:

-         §¬n xin häc + tói hå s¬ (Theo mÉu cña Phßng gi¸o dôc), cã b¸n t¹i trư­­êng.

-         02 b¶n sao giÊy khai sinh hîp lÖ (Cã dÊu ®á) hoÆc b¶n photo khai sinh chÝnh (Cã c«ng chøng).

-         01 b¶n photo sæ hé khÈu (Kh«ng cÇn c«ng chøng)

-         01 giÊy chøng nhËn hoµn thµnh chư­­¬ng tr×nh mÉu gi¸o 5 tuæi.

5. §Þa ®iÓm thu hå s¬:

          Phßng 1,2,3,4 tr­­uêng TiÓu häc Thanh TuyÒn.

Trªn ®©y lµ néi dung th«ng b¸o vÒ c«ng t¸c tuyÓn sinh líp 1, n¨m häc 2019-2020 cña tr­­êng TiÓu häc Thanh TuyÒn. KÝnh mong c¸c gia ®×nh cã con häc líp 1 n¨m häc 2019-2020 cho con ®Õn tuyÓn sinh ®óng thêi gian quy ®Þnh.

                                       

                                  Tr©n träng kÝnh b¸o./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)