Bạn cần biết

Danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập. Năm học 2017- 2018
DANH SÁCH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
NĂM HỌC 2017-2018 
STT Họ và tên học sinh Lớp Đối tượng được hỗ trợ con hộ nghèo Số tháng được hỗ trợ Số tiền hỗ trợ 1 tháng Số tiền được nhận Kí nhận
1 Nguyễn  Hải Yến 1A 1 4 100,000 400,000  
2 Nguyễn Hữu Trân 1B 1 9 100,000 900,000  
3 Nguyễn Đức Thành 1D 1 9 100,000 900,000  
4 Hoàng Duy Anh 2A 1 9 100,000 900,000  
5 Nguyễn Hồng Anh Thư 2B 1 9 100,000 900,000  
6 Nguyễn Văn Quyết 4A 1 4 100,000 400,000  
7 Hoàng Thị Ánh Loan 4B 1 4 100,000 400,000  
8 Nguyễn Hữu Dinh 5A 1 9 100,000 900,000  
9 Phan Thị Thu Thủy 5A 1 9 100,000 900,000  
10 Hoàng Văn Chiến 5B 1 9 100,000 900,000  
10 Nguyễn Phan Thanh Trang 5B 1 5 100,000 500,000  
  Cộng   11 80   8,000,000  
Số tiền viết bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn
Thanh Tuyền, ngày      tháng       năm 2018
Kế toán Thủ quỹ Hiệu trưởng
Đặng Thị Hường Đỗ Thị Hương Trần Thu Hằng
Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Ảnh giao lưu câu lạc bộ Âm nhạc- Mĩ Thuật(2019-03-30)
Album : Ảnh đại diện mới(2018-08-10)
Album : ANH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015(2019-09-05)
Album : ẢNH KHAI GIẢNG 2014-2015(2019-09-05)