Văn bản

 
Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
1790/cvsgddt-cntt
Ki€m tra và cập nhật trực tuyến chov các phần ... Chi tiết
2016-12-06
664/PGDĐT-TH
Phủ Lý, ngày 27 tháng 9 năm 2016 V/v duyệt ... Chi tiết
2016-09-27
1257/SGDĐT-VP
Hướng dẫn khai giảng năm học 2016-2017... Chi tiết
2016-08-23
2206/QĐ-UBND
Về việc khen thưởng phong trào thi đua yêu nước... Chi tiết
2016-08-12
30 QĐ/BGD
v/v đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2014-10-12
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm họ... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên,... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt ... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 201... Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm ... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung ... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông t... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho n... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh g... Chi tiết
2014-08-07
video Thanh Tuyền
NỮ CÔNG
Niềm vui ngày khai trường
BÀI HAT CHÀO MỪNG NGAY 22-12
tập thể TH Thanh Tuyền