Bạn cần biết

Tổng kết NVCNTT, năm học 2017- 2018

Text Box: PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THI SƠNBÁO CÁO 
TỔNG KẾT NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Năm học: 2017-2018
 


PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THI SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:    /KHCM-TrTH                                                                                                         

                                                             Thi Sơn, ngày     tháng       năm 2018

 

BÁO CÁO TỔNG KT

NHIM V CÔNG NGH THÔNG TIN NĂM HC 2017-2018

Thực hiện công văn số 1293/SGD&ĐT-CTTT ngày 11/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018;

Thực hiện công văn của Phòng GD & ĐT Kim bảng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018;

  Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018;

  Trường tiểu học Thi Sơn báo cáo tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH THC HIN NHIM V CNTT TRONG NĂM HC 2017 2018

1. Khái quát chung

* Thun li:

      - Nhà trường có 01 phòng Tin hc gm 16 máy tính bàn có kết ni internet dùng để học tập, giảng dạy và 07 máy tính xách tay, 3 máy tính bàn dùng để quản lý, tra cứu thông tin và giảng dạy...

     - Được s quan tâm ch đạo sâu sát ca Phòng GD&ĐT Kim Bảng; t chc các lp tp hun bi dưỡng v CNTT và  s dng các phn mm;

     - Đội ngũ GV đã có ý thc t hc t bi dưỡng để nm bt v công ngh thông tin ng dng vào dy hc và qun lý.

* Khó khăn:

     -  Nhiu CB, GV, NV chưa am hiu nhiu v CNTT, chưa vn dng tt kiến thc được tp hun v ng dng CNTT vào ging dy và qun lý nên vic truy cp, khai thác thông tin, s dng các phn mm còn hn chế.

     - Cơ s vt cht phc v cho vic dy hc ng dng CNTT còn hn chế.

* Gii pháp:

     - T nhng thun li và khó khăn nêu trên nhà trường đã xác định năm hc 2017-2018 là năm hc tiếp tc đẩy mnh ng dng CNTT vào dy hc và qun lý nên đã tp trung đầu tư kinh phí để mua sm thêm máy vi tính, ni mng để phc v cho công tác hot động CNTT.

    - T chc các chuyên đề son giáo án đin t, yêu cu s dng trình chiếu cho tt c các gi dy ca GV trong các hi thi, thao ging, động viên s dng thường xuyên trong các gi dy.

    - Vn động đội ngũ GV mua máy vi tính, ni mng để phc v son bài, truy cp thông tin

2. Công tác t chc quán trit và xây dng kế hoch thc hin các văn bn v CNTT  ca S GD&ĐT.

     - Lãnh đạo, ban giám hiu luôn quan tâm t chc ch đạo, quán trit xây dng kế hoch thc hin các nhim v ngay t đầu năm hc.

    - Nhà trường đã trin khai thc hin các văn bn ch đạo ca ngành v thc hin nhim v CNTT; Quyết định s 6552/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2011 và Quyết định s 1790/QĐ-BGDĐT ngày 14/5/2012 ca B trưởng B GD&ĐT ban hành Th l cuc thi thiết kế bài ging e-Learning năm hc 2011-2012; Thông tư s 53/2012/BGDĐT ngày 20/12/2012 quy định v về t chc hot động, s dng thư đin t và cng thông tin đin t ti s giáo dc và đào to, phòng giáo dc và đào to và các cơ s GDMN, GDPT và GDTX; Công văn s công văn số 1293/SGD&ĐT- CTTT ngày 11/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018; Các văn bn hướng dn ca ngành đến tn cán b GV, NV.

3. Công tác xây dng h thng đơn v chuyên trách v CNTT trong ngành.

     - Hin ti trường đã có giáo viên chuyên trách v CNTT.

     - Đ/C: Phạm Thị Hoa Mai – Hiệu trưởng được phân công ph trách CNTT ca đơn v.

     - Đ/C: Đặng Thị Hà - GV dạy tin học được phân công triển khai các nhiệm vụ CNTT của đơn vị.

     - Đ/C: Nguyễn Thị lan Hương - được phân công làm đầu mối triển khai thực hiện ứng dụng CNTT của đơn vị.

4. Trin khai kết ni Internet băng thông rng (cáp quang)

   a) Tình hình kết ni Internet ti nhà trường:

      - Nhà trường được Tng công ty Viettel kết ni Internet cáp quang t năm 2014, trước đó nhà trường có s dng dch v Internet ca VNPT.

   b) Đánh giá hiu qu chung và kiến ngh ca đơn v:

      - Đường truyn n định, đảm bo phc v cho công vic ca nhà trường.

5. Trin khai h thng thư đin t và website giáo dc

   a) Tình hình chung v trin khai h thng thư đin t ti nhà trường:

      - Việc thực hiện trao đổi thông tin qua thư điện tử được nhà trường thực hiện tốt     b) Tình hình qun lý, cp nht thông tin trên website ca nhà trường:

      - Vic cp nht thông tin trên website ca nhà trường được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả.

    c) Đánh giá hiu qu chung và kiến ngh ca đơn v:

        - Nhìn chung v trin khai h thng thư đin t và website giáo dc ti nhà trường đã đạt được nhng kết qu nht định giúp giáo viên, hc sinh có thêm kênh

thông tin mi v giáo dc.

6. Khai thác, s dng và dy hc bng mã ngun m

     - Tham gia đầy đủ tp hun các phn mm ng dng mã ngun m qua các hi tho, lp tp hun do ngành t chc.

     - Đơn v đã trin khai các phn mm ng dng có hiu qu.

     - Danh sách các phn mm mã ngun m đang s dng ph biến ti các cơ s GD&ĐT ti địa phương.

    * Phn mm đã s dng:

     - Phần mềm phổ cập giáo dục;

     - Phần mềm quản lý thông tin giáo dục;

     - Phần mềm quản lý nhân sự PMIS;

     - Phần mềm thống kê trường EMIS

     - Đánh giá hiu qu chung: Nhìn chung các phần mềm sử dụng dễ dàng và hiu quả giúp GV thống kê kết quả giảng dạy nhanh và chính xác .

7. Tình hình ng dng CNTT trong công tác dy hc và trin khai chương trình công ngh giáo dc và e-Learning

    - Thc hin tt v vic ng dng CNTT trong đổi mi phương pháp dy hc

    - Thc hin tt ph biến, ch đạo và trin khai cuc thi thiết kế bài ging E-learning ca ngành.

    - Các bin pháp để khuyến khích giáo viên tích cc ng dng CNTT trong ging dy: qua đánh giá thc hin cuc vn động: "Mi thy giáo, cô giáo là mt tm gương đạo đức, t hc và sáng to". Qua trang thiết b cho dy hc.

    - Lit kê danh sách các phn mm, các công c được giáo viên s dng ph biến trong các cơ s GD&ĐT địa phương.

8. Đẩy mnh ng dng CNTT trong điu hành và qun lý giáo dc

     - Tình hình trin khai thc hin các phn mm qun lý trong  ngành giáo dc (phn mm EMIS, EPMIS, VEMIS,  kế toán,..):  Thực hiện Tt

    - Đãđang trin khai thc hin các phn mm được tp hun.

    - Ban giám hiu thường xuyên ch đạo và trin khai h thng gi nhn văn bn qua email báo cáo s liu trên phn mm thường  xuyên và cp nht thông tin trên website ca trường.

    - Đánh giá hiu qu chung và kiến ngh: Vic ng dng CNTT trong điu hành và qun lý đã thc hin xong vn chưa khai thác hết chc năng công dng ca h thng.

9. Công tác bi dưỡng v CNTT cho giáo viên, cán b qun lý giáo dc

     - Vic bi dưỡng cán b qun lý, giáo viên v ng dng CNTT:Tham gia đầy đủ các lp tp hun ca ngành; m lp tp hun v CNTT trường. Trong học kì I năm học 2017-2018 có 100% GV thực hiện tốt việc soạn giáo án bằng máy vi tính.

10. Công tác đầu tư mua sm, sa cha thiết b, h tng cơ s  CNTT

   a) Tình hình h tng CNTT trường bao gm:

     - Đầu tư, lp đặt đường truyn Internet;

     - Đầu tư phòng máy tính có ng dng CNTT (phòng có máy chiếu, máy tính, phn mm, thiết b CNTT phc v dy hc);

     - Đầu tư các thiết b CNTT khác.

   b) Nhu cu v h tng CNTT trong nhng năm tiếp theo.

    Hin ti cơ s h tng CNTT ca đơn v còn hn chế, h thng máy tính phc v hc tp và qun lý đã  xung cp cn phi thay thế và tăng trưởng trong nhng năm tiếp theo.

   c) Đánh giá hiu qu s dng h tng thiết b CNTT trường

    - Đánh giá: Vic s dng h tng thiết b CNTT đựơc khai thác và s dng ti đa xong trình độ s dng còn  hn chế.

    - Kiến ngh: Các cp lãnh đạo cn quan tâm đầu tư kinh phí thêm cho cơ s h tng CNTT, m các lp bi dưỡng tp hun CNTT cho đội ngũ cán b, giáo viên nhân viên trong các nhà trường.

Kết lun

  - Đánh giá tng quát tình hình trin khai các hot động CNTT trong năm hc 2017- 2018.

* Ưu điểm:

    - Năm hc 2017 - 2018 trường đã đẩy mnh vic ng dng CNTT trong qun lý và dy hc có cht lượng, hiu qu cao.

* Tn ti, yếu kém:

    - Còn thiếu cơ s h tng CNTT, năng lc ng dng CNTT ca một số GV còn hn chế, mt s  GV chưa ch động t bi dưỡng kiến thc CNTT.

 II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIM V CNTT  NĂM HC 2018-2019.

      - Năm hc 2018-2019 cũng là năm hc tiếp tc thc hin Hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh, Ch th 33/CT-TTg, ngày 08/9/2006 ca Th tướng Chính ph v chng tiêu cc, khc phc bnh thành tích trong giáo dc; tiếp tc đổi mi qun lý và nâng cao cht lượng giáo dc. Trường Tiểu học Thi Sơn luôn cng c, nâng cao nhn thc, trách nhim, cht lượng ca đội ngũ, cht lượng giáo dc toàn din, tng bước hoàn thin cơ s vt cht nhà trường, duy trì Trường đạt chun quc gia và trường đạt cht lượng giáo dc cp độ 1. Phát huy kết qu đạt được, khc phc nhng hn chế, thiếu sót năm hc 2017-2018, trường Tiểu học Thi Sơn tp trung  đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ CNTT trong năm hc 2018-2019 như sau:

     1- C CB - GV tham gia các lp tp hun nâng cao kiến thc v CNTT do S, Phòng GD t chc.

     2- T chc thi làm đồ dùng dy hc, sn phm ng dng CNTT trong ging dy.

    3- Tập trung chỉ đạo tiếp tc đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, tích cc ng  dng  CNTT trong dạy học, góp phần nâng cao chất lượng

 giáo dục của nhà trường.

     4- Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên v s dng các thiết b CNTT hin đại, các phn mm mi cp nht

      5- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục bng CNTT nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

.      6- Xây dng kế hoch sa cha, mua sm trang thiết b phc v cho công tác dy và hc ngay t đầu năm hc.

III. NHNG KIN NGH, ĐỀ XUT

     - Tăng cường CSVC v CNTT cho các trường, m các lp bi dưỡng tp hun CNTT để GV và HS có điu kin hc tp, tiếp cn s dng trang thiết b hin đại. 

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo)

- Ban chỉ đạo CNTT;

- Trang web của trường;

        - Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Hoa Mai

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 7

Tổng lượng truy cập: 185948