Bạn cần biết

3539/BGDĐT-GDTH

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:3539/BGDĐT-GDTH

V/v: Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin                                   Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019                      

   học và tổ chức hoạt động giáo dục tin

 học cấp Tiểu học năm học 2019 – 2020

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để tiếp tục đây mạnh việc tổ chức dạy học môn Tìn học tự chọn theo Chương trình giáo dục phố thông ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình GDPT 2006) và chuẩn bị tốt điều kiện đảm bảo thực hiện dạy học môn Tìn học theo Chương trình giáo dục phố thông Ban hành theo Thông tư SỐ 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Chương trình GDPT 2018), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT chỉ đạo tô chức dạy học môn Tin học và thực hiện giáo dục tin học ở cấp Tiểu học từ năm học 2019 - 2020 như sau:

1.     Thực hiện dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học

1.1. Đây mạnh tổ chức dạy học môn Tin học tự chọn theo Chương trình GDPT 2006

Tiếp tục đây mạnh tô chức dạy học môn Tĩn học tự chọn ở các trường tiêu học tô chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng số lượng trường, lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học. Nội dung dạy học thực hiện theo Chương trình GDPT 2006, với thời lượng 70 tiết/lớp/năm học. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học; đối mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo “hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh” tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrTH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT.

Lựa chọn sử dụng tài liệu đã được Bộ GDĐT thẩm định và cho phép sử dụng trong dạy học môn Tin học ở cấp tiểu học theo hướng dẫn tại Công văn số 3031/BGDĐT-GDTH ngày 17/7/2017 phù hợp với điều kiện dạy học của mỗi nhà trường. Đối với các địa phương đang sử dụng tài liệu riêng của địa phương, Sở GDĐT thực hiện rà soát, thâm định tài liệu đảm bảo nội dung, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong Chương trình GDPT 2006, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bỗ sung một số điều của Quy định

đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

1.2. Tổ chức dạy học Tin học theo Chương trình GDPT 2018

Thực hiện tổ chức dạy học môn Tĩn học trong môn Tin học và Công nghệ bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 với thời lượng 35 tiết/lớp/năm học, từ năm học 2022 - 2023.

Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo có đủ số lượng phòng máy tính phù hợp với quy mô nhà trường, số lượng máy tính trong mỗi phòng máy đảm bảo không vượt quá 03 học sinh một máy trong mỗi tiết học. Phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, được tập huấn, bồi dưỡng theo quy định của Bộ GDĐT, từng bước được chuẩn hóa. Có giải pháp phù hợp đảm bảo học sinh ở tất cả các điểm trường đều được học Tìn học.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ GDĐT sẽ thâm định và cho phép ban hành sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu dạy học Tin học ở cấp Tiểu học.

1.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục tin học

Cùng với việc tô chức tốt dạy học môn Tin học cho học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo quy định trong chương trình, các địa phương cần có giải pháp phù hợp tăng cường tô chức các hoạt động giáo dục tin học cho học sinh cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và đáp ứng sở thích, nhu cầu và phát hiện, bồi dưỡng phát triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, nuôi dưỡng đa mê khám phá khoa học, công nghệ cho học sinh cấp Tiểu học.

Nội dung hoạt động giáo dục tin học được thiết kế theo các chuyên đề phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và năng lực, tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiêu học; tổ chức với hình thức các câu lạc bộ tạo điều kiện cho học sinh được vận dụng, rèn luyện kiến thức, kĩ năng tin học hỗ trợ cho học tập, cùng với các môn học khác thực hiện giáo dục STEM.

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện xã hội hóa, huy động các nguồn lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính.

2.     Tổ chức thực hiện

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất (phòng máy tính, máy chiếu...) và tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: tăng số lượng trường, lớp, học sinh lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học tự chọn theo Chương trình GDPT 2006 và đảm bảo điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 (bắt đầu từ năm học 2022 — 2023, đối với lớp 3).

- Tham mưu với cấp có thâm quyền ban hành cơ chế, chính sách đảm bảo các điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó có hoạt động giáo dục tin học góp phần giáo dục toàn diện học sinh.

- Tổ chức rà soát, thẩm định đối với các tài liệu riêng của địa phương đang sử dụng trong dạy học môn Tìn học tự chọn đảm bảo nội dung, yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong Chương trình GDPT 2006, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cập nhật kiến thức mới, hiện đại tiếp cận sớm chương trình môn Tin học trong Chương trình GDPT 2018, báo cáo Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

- Chỉ đạo các phòng GDĐÏT, các trường tiểu học, trường phổ thông có lớp tiểu học thực hiện hướng dẫn của Bộ GDĐT về tô chức dạy học Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học cấp Tiểu học từ năm học 2019 — 2020.

Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT triển khai nghiêm túc những nội dung được hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo

 dục Tiểu học) để có biện pháp giải quyết, chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:

-       Như trên

-       ƯNND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);

-       Bộ trưởng (để báo cáo);

-       Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

-       Vụ GDTrH, Cục NG&CBQLGD, RGEP, ETEP, Viện KHGDVN, (để phối hợp);

-       Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 3

Hôm nay: 38

Tổng lượng truy cập: 194099