Bạn cần biết

3535/BGDĐT-GDTH

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:3535/BGDĐT-GDTH

V/v: Hướng dẫn thực hiện nội dung                                           Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019                      

Hoạt động trải nghiệm cập tiêu học trong

 Chương trình giáo dục phổ thông 2018

 từ năm học 2020-2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm cấp tiêu học trong CTGDPT 2018 như sau:

1.  Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong CTGDPT 2018 được triển khai thực hiện từ năm học 2020 — 2021

1.1. Nội dung chương trình Hoạt động trải nghiệm

- Chương trình Hoạt động trải nghiệm quy định ba mạch nội dung đối với lớp 1: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và bốn mạch nội dung đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5: Hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động hướng nghiệp.

- CTGDPT 2018 quy định nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm bao gồm: những vấn đề cơ bản hoặc thời sự về văn hoá, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nghiệp...

1.2. Các loại hình, quy mô, địa điểm tổ chức Hoạt động trải nghiệm

- Hoạt động trải nghiệm được thực hiện thông qua bốn loại hình hoạt động chủ yếu: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ, trong đó câu lạc bộ là loại hình tự chọn.

- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường.

- Hoạt động trải nghiệm được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học.

1.3. Kế hoạch tổ chức Hoạt động trải nghiệm

- Hoạt động trải nghiệm được quy định 105 tiết/năm học, trong đó: 35 tiết sinh hoạt dưới cờ (nhóm lớn, quy mô trường); 35 tiết sinh hoạt lớp (nhóm lớn, quy mô lớp học); 35 tiết hoạt động trải nghiệm theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ (quy mô lớp học, nhóm lớp học).

Thời lượng dành cho nội dung giáo dục của địa phương nằm trong tổng thời lượng thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, được tích hợp trong bốn loại hình hoạt động chủ yếu nêu ở mục 1.2.

- Khuyến khích tô chức các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường đối với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện nhưng cần đảm bảo mục tiêu giáo dục và an toàn cho học sinh. Ngoài các nội dung của Hoạt động trải nghiệm được quy định trong chương trình, các cơ sở giáo dục có thể tô chức một số hoạt động giáo dục ngoài nhà trường, hoạt động câu lạc bộ (tự chọn) thực hiện ngoài giờ lên lớp theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.

- Căn cứ quy mô và nội dung của từng hoạt động cụ thể việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm, đặc biệt tổ chức ở quy mô khối lớp, quy mô trường phải có sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục: giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách, giáo viên dạy học các môn chuyên biệt (Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể chất), Ban giám hiệu nhà trường, các tổ chức chính trị, xã hội, cha mẹ học sinh, các nhà tài trợ,...Các hoạt động trải nghiệm được tô chức ngoài lớp học, ngoài trường học khuyến khích cha mẹ học sinh và yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia tổ chức và quản lý cùng giáo viên chủ nhiệm lớp và nhà trường.

1.4. Tài liệu học tập Hoạt động trải nghiệm

- Tài liệu học tập Hoạt động trải nghiệm do Hội đồng quốc gia thâm định và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo ban hành theo quy định tại Thông tư SỐ 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017.

- Nội dung giáo dục của địa phương tích hợp trong chương trình Hoạt động trải nghiệm do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn và thâm định theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

1.5. Đánh giá kết quả giáo dục của học sinh trong Hoạt động trải nghiệm

- Đánh giá thực hiện theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi, bô sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp là người chủ trì và chịu trách nhiệm chính việc đánh giá kết quả học tập Hoạt động trải nghiệm đối với từng học sinh.

2.   Tổ chức thực hiện

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn, thâm định tài liệu giáo dục của địa phương phù hợp với việc thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, phù hợp với thực tiễn của địa phương và chỉ đạo thực hiện; tham mưu bố trí nguồn ngân sách địa phương, quy định nguồn kinh phí được huy động từ các tổ chức, cá nhân cha mẹ học sinh để tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục tô chức các hoạt động học tập Hoạt động trải nghiệm trong các không gian trong và ngoài nhà trường theo đặc thù của Hoạt động trải nghiệm.

- Xây dựng kế hoạch triển khai theo lộ trình và hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm.

- Sắp xếp bố trí giáo viên dạy Hoạt động trải nghiệm hợp lý; đảm bảo tất cả giáo viên dạy Hoạt động trải nghiệm được tham gia tập huấn về nội dung chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức Hoạt động trải nghiệm. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lí về công tác quản lí, chỉ đạo và tổ chức Hoạt động trải nghiệm, thực hiện tích hợp nội dung giáo dục của địa phương trong tổ chức Hoạt động trải nghiệm.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai Hoạt động trải nghiệm, báo cáo tình hình thực hiện Hoạt động trải nghiệm của địa phương về Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học.

Bộ GDĐT để nghị các Sở GDĐT triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện Hoạt động trải nghiệm trong CTIGDPT 2018 cấp tiểu học. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở Giáo dục và Đào tạo phản ánh về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để có biện pháp giải quyết, chỉ đạo kịp thời

Nơi nhận:

-       Như trên (đề thực hiện);

-       ƯNND tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để phối hợp);

-       Bộ trưởng (để báo cáo);

-       Các Thứ trưởng (để phối hợp);

-       Vụ GDTH, Cục NGCBQLGD, RGEP, ETEP, Viện KHGDVN, các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);

-       Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 2

Tổng lượng truy cập: 185943