Bạn cần biết

Thể lệ cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Số: 158/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày  15 tháng 08 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

v/v: Ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet                                                   dành cho học sinh tiểu học 2018 - 2019

Căn cứ quyết định số 1008/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 -2020, định hướng năm 2025”.

Thực hiện chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 17/08/2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục.

Thực hiện chỉ thị số 3767/BGDĐT-GDDT ngày 17/08/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc.

Ban chỉ đạo ban hành Thể lệ sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet cho học sinh tiểu học từ năm học 2018-2019 như sau:

 

Chương I

MỤC ĐÍCH SÂN CHƠI

1.     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường tiểu học trên toàn quốc.

2.     Tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng internet là một phương thức học tập, học sinh được luyện tập và tự kiểm tra, tự đánh giá để qua đó điều chỉnh cách học môn học Tiếng Việt phù hợp. 

3.     Tạo ra sân chơi trực tuyến về tiếng Việt để học sinh học tập, rèn luyện, phát triển ngôn ngữ. Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh học tập, giao lưu, không gây áp lực cho học sinh, gia đình và nhà trường.

4.     Giúp học sinh thêm yêu tiếng Việt, hiểu rõ về địa lý, lịch sử, văn hóa, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

5.     Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số theo đề án 1008 của Thủ Tướng Chính phủ.

 

Chương II

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐĂNG KÍ THAM GIA

 

1. Đối tượng.

Học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 trên toàn quốc có điều kiện truy cập internet và có nguyện vọng tham gia sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

 

2. Đăng kí tham gia.

a. Mỗi học sinh chỉ được đăng ký 1 tài khoản trên website trangnguyen.edu.vn.

b. Đăng kí thành viên trên website: www.trangnguyen.edu.vn (xem phần hướng dẫn trên website). Học sinh cần đăng kí đúng các thông tin: Họ và tên; địa chỉ lớp; trường; quận/huyện; tỉnh/thành phố. Học sinh đăng kí vào khối lớp nào chỉ được thi ở khối lớp đó.

c. Khi đã đăng kí thành viên, học sinh vào website và đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã đăng kí. Sau khi đăng nhập thành công, học sinh bấm chọn “Vào thi” để tham gia các vòng thi.

d. Tên truy cập của học sinh không được vi phạm các quy định về đặt tên của website: www.trangnguyen.edu.vn. Họ và tên hiển thị phải chính xác theo giấy khai sinh, hình ảnh đại diện phải hợp thuần phong mỹ tục mới được duyệt là thành viên của sân chơi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet.

 

Chương III

QUY ĐỊNH CÁC VÒNG THI

 

1.     Số vòng thi của mỗi năm và cách thực hiện.

a)    Số vòng thi: Mỗi năm học có 19 vòng thi. Các vòng thi này do Ban tổ chức (BTC) cập nhật trên website, trung bình 1 đến 2 tuần một lần, bắt đầu từ ngày 05/9 hằng năm. Lịch thi cụ thể được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

b)    Vòng thi tự do: Thí sinh thi tự do từ vòng thi số 1 đến vòng thi số 11.

c)    Vòng thi các cấp.

-         Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường): Thí sinh chọn vòng thi số 12 hoặc 13 hoặc 14 để dự thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện).

-         Vòng Thi Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện ): Thí sinh chọn vòng số 15 hoặc 16 để dự thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

-         Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh): Thí sinh chọn vòng số 17 hoặc 18 để dự thi và lấy kết quả xét vào vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc).

-         Vòng Thi Đình (Cấp Toàn Quốc): Thí sinh khối 4 và khối 5 dự thi vòng thi số 19 để chọn ra Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa và các giải thưởng khác.

 

2. Thời điểm tham gia và cách tính thời gian làm bài cho mỗi vòng thi.

- Thí sinh có thể bắt đầu tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” bất cứ thời điểm nào, miễn là vượt qua được tất cả các vòng thi để có đủ điều kiện dự thi vòng thi các cấp (Ví dụ: Thi Sơ Khảo cần vượt qua vòng thi số 11, Thi Hương cần phải vượt qua vòng thi số 14, Thi Hội phải vượt qua vòng thi số 16, Thi Đình phải vượt qua vòng thi số 18). Vòng thi các cấp có sự tổ chức và giám sát của BTC và Hội đồng thi cấp đó.

- Mỗi vòng thi có 3 bài thi, thời gian làm bài của mỗi bài thi là 20 phút.

- Đối với vòng thi tự do và thi các cấp, thời gian làm bài được tính từ khi thí sinh bấm vào nút “Bắt đầu”.

- Đối với vòng thi các cấp chỉ có những thí sinh đăng kí ID với BTC mới được duyệt ID và cấp “Mã thi” để vào thi.

- Thời gian làm bài của vòng thi được thông báo cho thí sinh qua đồng hồ đếm ngược và tổng thời gian làm bài là 60 phút.

 

3. Điều kiện để vượt qua một vòng thi.

- Đối với mỗi vòng thi tự do: Thí sinh được thi lại nhiều lần nếu chưa đạt 50% tổng số điểm. Nếu đạt từ 50% tổng số điểm trở lên thì mới được công nhận vượt qua vòng thi đó. Điểm tối đa của một vòng thi là 300 điểm.

- Đối với vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình: Thí sinh chỉ được làm bài thi 1 lần duy nhất (trừ khi gặp sự cố phòng thi, BTC các cấp liên hệ với BTC cấp quốc gia để được giải quyết).

- Thí sinh phải vượt qua vòng thi trước mới được dự thi vòng thi tiếp theo.

 

4. Thông báo điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi.

Điểm thi và thời gian làm bài của mỗi vòng thi được thông báo trên website sau khi thí sinh hoàn thành vòng thi. Kết quả này được lưu lại trong phần “Bảng Vàng” của website: www.trangnguyen.edu.vn.

 

5. Xếp hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Thứ hạng thí sinh trên website: www.trangnguyen.edu.vn được căn cứ trên tổng điểm và tổng thời gian làm bài thi của thí sinh qua các vòng thi.

Điểm để xét giải trong các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được căn cứ trên điểm và thời gian của vòng thi mà thí sinh dự thi. Trường hợp điểm và thời gian bằng nhau, BTC sẽ xét tổng điểm, tổng thời gian thi qua tất cả các vòng của thí sinh.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ban tổ chức (BTC).

Để quản lí, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động của sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên Internet:

- Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập BCĐ, BTC cấp toàn quốc.

- Sở Giáo dục và Đào tạo nếu tổ chức cho thí sinh tham gia sân chơi thì thành lập BCĐ, BTC và có kế hoạch tổ chức Thi Hương (cấp Huyện), Thi Hội (cấp Tỉnh) tập trung tại địa phương.

- Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức vòng Thi Hương, Thi Hội tập trung thì nên tạo điều kiện thuận lợi để các trường học tổ chức cho thí sinh được tự nguyện tham gia sân chơi giáo dục trực tuyến “Trạng Nguyên Tiếng Việt”.

 

2.     Tổ chức vòng thi các cấp.

2.1. Các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung.

2.1.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) từ vòng thi số 12 đến 14.

- Giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại website: trangnguyen.edu.vn.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 11 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên lập danh sách ID học sinh đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường), (Tiêu chí chọn học sinh dựa trên tổng điểm 11 vòng thi, quá trình học tập trên lớp và ưu tiên học sinh đã tham gia các chương trình viết văn, sự kiện trên website trangnguyen.edu.vn)

- Giáo viên gửi danh sách ID học sinh dự thi về email của BTC để duyệt thi.

- Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

Nhà trường chọn 1 trong 3 vòng thi, số 12 hoặc 13 hoặc 14 để lấy kết quả chọn học sinh tham dự kỳ Thi Hương (Cấp Huyện).

Vòng thi

Giờ thi

Ngày Thi (trừ thứ 7 và chủ nhật)

Vòng thi 12

8h-11h30

13h30-17h

 

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 25/12/2018.

Vòng thi 13

Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 25/01/2019.

Vòng thi 14

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 25/02/2019.

- Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại ngay.).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC sẽ phối hợp với từng Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố để đưa ra tiêu chí để chọn thí sinh tham dự vòng Thi Hương.

2.1.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện).                

- Quận/Huyện tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hương tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hương với BTC Tỉnh/ Thành phố và BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Phòng giáo dục (PGD) thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và gửi danh sách ID thí sinh dự thi về BTC.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Tỉnh/Thành phố chọn 1 trong 2 vòng thi, số 15 hoặc vòng thi số 16.

+ Vòng thi số 15: ngày 14 hoặc 15/03/2019; vòng thi số 16: ngày 21 hoặc 22/03/2019.

+ Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật, nhà trường báo lên BTC để được phép thi vào buổi chiều cùng ngày trong khoảng thời gian từ 14h - 17h.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp.

- Chọn thí sinh thi Hội: BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào Tạo từng Tỉnh/Thành phố để đưa ra tiêu chí chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội phù hợp với điều kiện thực tế từng Tỉnh/Thành Phố.

           

2.1.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

- Tỉnh/Thành phố tổ chức cho thí sinh tham gia vòng thi Hội tập trung thì căn cứ thực tế cơ sở vật chất, số lượng máy tính và đường truyền để đăng kí danh sách thí sinh dự thi vòng Thi Hội với BTC cấp quốc gia.

- BTC phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi và gửi danh sách ID dự thi về BTC.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Tỉnh/Thành phố chọn 1 trong 2 vòng thi, số 17 hoặc vòng thi số 18.

+ Vòng số 17: ngày 11 và 12/04/2019; vòng thi số 18: ngày 18 và 19/04/2019.

+ Các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của các Hội đồng coi thi và BTC.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với Sở Giáo dục và Đào Tạo cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng Tỉnh/Thành Phố.

- Chọn thí sinh dự Thi Đình: BTC chọn học sinh khối 4 và khối 5. Số lượng thí sinh được chọn của mỗi khối là 5% tổng số thí sinh Thi Hội khối đó. Tổng số thí sinh dự Thi Đình của mỗi Tỉnh/Thành phố không quá 20 thí sinh. Tỉnh/Thành phố có trên 20.000 thí sinh dự thi sẽ được cử thêm thí sinh dự thi Đình.  

2.2. Các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung.

2.2.1 Vòng Thi Sơ Khảo (Cấp Trường) từ vòng thi số 12 đến 14.

- Phụ huynh, giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đăng kí dự thi trực tuyến tại website: trangnguyen.edu.vn.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh thi qua 11 vòng thi tự luyện.

- Giáo viên lập danh sách ID học sinh đủ điều kiện để tham gia vòng thi Sơ khảo (Cấp Trường), (Tiêu chí chọn học sinh dựa trên tổng điểm 11 vòng thi, quá trình học tập trên lớp và ưu tiên học sinh đã tham gia các chương trình viết văn, sự kiện trên website trangnguyen.edu.vn)

- Giáo viên gửi danh sách ID học sinh dự thi về email của BTC để duyệt thi.

- Giáo viên tự tạo mã thi cấp trường theo hướng dẫn của BTC.

- Thí sinh dự thi phải nhập mã thi cấp trường.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

Nhà trường chọn 1 trong 3 vòng thi, số 12 hoặc 13 hoặc 14 để lấy kết quả chọn học sinh tham dự kỳ Thi Hương (Cấp Huyện).

Vòng thi

Giờ thi

Ngày Thi (trừ thứ 7 và chủ nhật)

Vòng thi 12

8h-11h30

13h30-17h

 

Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 25/12/2018.

Vòng thi 13

Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 25/01/2019.

Vòng thi 14

Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 25/02/2019.

- Địa điểm thi: Tại phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, học sinh sẽ được BTC kiểm tra và cho thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hương (Cấp Quận/Huyện). Mỗi trường sẽ được chọn tối đa 50% trong tổng số thí sinh dự thi Cấp Trường để tham dự thi Hương (Cấp Quận - Huyện).

2.2.2. Vòng Thi Hương (Cấp Quận/ Huyện).    

- Phụ huynh, giáo viên gửi danh sách học sinh về email của BTC để duyệt ID học sinh dự thi.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 16, ngày 21/03/2019.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

- Địa điểm thi: Giáo viên, phụ huynh chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Giáo viên, phụ huynh nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Giáo viên, phụ huynh lập biên bản theo mẫu trên website trangnguyen.edu.vn và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với từng trường, từng Tỉnh/Thành phố để đưa ra mức điểm quy định chung để chọn thí sinh dự thi vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh). Mỗi trường sẽ được chọn tối đa 50% trên tổng số thí sinh dự thi Hương (Cấp Quận/Huyện) để tham dự thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành Phố).                               

2.2.3. Vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

- Ban tổ chức cấp Quốc Gia phối hợp với nhà trường thành lập Hội đồng coi thi.

- Hội đồng coi thi cử cán bộ nhận mã thi.

- Hội đồng coi thi gửi kết quả thi về BTC.

- Thời gian tổ chức thi (dự kiến):

+ Vòng thi số 17, ngày 11/04/2019, các thí sinh tập trung về địa điểm chỉ định để thi dưới sự giám sát của Hội đồng coi thi và BTC.

+ Khối 1; 2; 3 thi từ 8h-10h.

+ Khối 4; 5 thi từ 10h-11h40.

Ca thi của từng khối do từng địa phương sắp xếp theo khung giờ trên.

- Địa điểm thi: Các địa phương chủ động chọn lựa.

- Yêu cầu phòng thi: Phòng máy tính có kết nối internet.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Hội đồng coi thi nhận mã thi từ BTC sau đó sẽ cấp mã thi cho thí sinh.

- Thí sinh được làm bài 1 lần duy nhất (trường hợp gặp sự cố khách quan, Hội đồng thi lập biên bản và cho thí sinh thi lại).

- Kết quả thi: Kết quả thi sẽ được lấy từ cao xuống thấp. BTC phối hợp với nhà trường để cấp giấy khen cho thí sinh theo tiêu chí của từng địa phương. Các Tỉnh/Thành phố có từ 1.500 thí sinh dự thi trở lên sẽ được chọn 1 thí sinh khối 4 và 1 thí sinh khối 5 dự Thi Đình.

3.  Thi Đình - Vòng thi cấp Quốc Gia.

- Các thí sinh thi tập trung tại địa điểm thi theo thư mời của BTC cấp quốc gia. BTC sẽ hỗ trợ một phần kinh phí ăn nghỉ của thí sinh dự thi.

- Tổ chức thi tập trung tại một phòng máy tính có kết nối internet, dùng đề thi chung, dưới sự giám sát của BTC cấp quốc gia.

- Thời gian thi (dự kiến): ngày 12/05/2019

Chương V

KHEN THƯỞNG

Danh sách thí sinh đạt giải các vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình được thông báo trên website: www.trangnguyen.edu.vn.

Ban tổ chức phối hợp với các Tỉnh/Thành phố cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đạt giải tại vòng Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình.

1. Vòng Thi Hương (Cấp Huyện) và vòng Thi Hội (Cấp Tỉnh/Thành phố).

- Đối với các Tỉnh/Thành phố tổ chức thi tập trung, BTC cấp Trường, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố quyết định cấp giấy khen và phần thưởng cho thí sinh theo quy định chung của từng Tỉnh/Thành phố.

- Đối với các Tỉnh/Thành phố không tổ chức thi tập trung, BTC cấp toàn quốc cấp giấy khen theo quy định chung của từng vòng thi. Số lượng thí sinh đạt giải không quá 20% tổng số thí sinh dự thi.

2. Vòng Thi Đình (Cấp Quốc Gia).

Số lượng giải thưởng khối lớp 4 và khối lớp 5 như sau:

o            01 giải Trạng Nguyên (Quà tặng trị giá 5 triệu đồng)

o            01 giải Bảng Nhãn (Quà tặng trị giá 3 triệu đồng)

o            01 giải Thám Hoa (Quà tặng trị giá 2 triệu đồng)

o            01 giải Hoàng Giáp (Quà tặng trị giá 1 triệu đồng)

o            Giải Nhất: 5% tổng số thí sinh dự thi (Quà tặng trị giá 800.000đ)

o            Giải Nhì: 10% tổng số thí sinh dự thi (Quà tặng trị giá 600.000đ)

o            Giải Ba: 10% tổng số thí sinh dự thi (Quà tặng trị giá 500.000đ)

o            Giải Khuyến khích: 70% tổng số thí sinh dự thi (Quà tặng trị giá 400.000đ)

               (Giải thưởng bằng hiện vật và giấy chứng nhận của BTC)

      - Tất cả thí sinh tham dự vòng thi Đình sẽ được cấp giấy chứng nhận và quà tặng.

Các cá nhân và tập thể trong diện được nhận giải thưởng có trách nhiệm chấp hành các quy định về thủ tục nhận giải thưởng qua các văn bản hướng dẫn của BTC.

Chương VI:

Kinh phí

Kinh phí tổ chức thi và kinh phí khen thưởng của các vòng Thi Sơ Khảo, Thi Hương, Thi Hội, Thi Đình do các Tỉnh/Thành phố quy định, sử dụng từ các nguồn hợp pháp: ngân sách, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân cho đơn vị tổ chức sân chơi.

Kinh phí tổ chức vòng Thi Đình và kinh phí khen thưởng cấp quốc gia do BTC cấp quốc gia thực hiện.

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

TRẦN THỊ NHƯ HÀ

 

 

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 198276