Bạn cần biết

3866/BGDĐT-GDTH

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:3866/BGDĐT-GDTH

V/v hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy                                          Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2019                      

học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chương trình giáo dục phô thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu và điều kiện thực hiện

1.     Mục đích

- Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh tiêu học, bảo đảm thời lượng học tập, sinh hoạt tập thể, trải nghiệm thực tế, vui chơi, tham gia hoạt động cộng đồng.

- Thực hiện mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018.

- Đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lí học sinh.

2.     Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch giáo dục đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, lựa chọn nội dung giáo dục tự chọn và xây dựng các hoạt động giáo dục phù hợp với nhu cầu của học sinh và điều kiện của nhà trường, địa phương.

- Đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục dạy học 2 buổi/ngày.

- Tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp sư phạm nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác phù hợp với lứa tuổi học sinh tiêu học.

3.     Điều kiện

- Đảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điêu lệ trường tiêu học.

- Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 về ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

- Đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

II.  Nội dung và kế hoạch giáo dục

1.     Nội dung và thời lượng dạy học 2 buổi/ngày

a) Nội dung giáo đục

- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc quy định tại CTGDPT 2018 (gọi chung là các môn học bắt buộc): Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), Hoạt động trải nghiệm.

- Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1.

- Các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018 và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

- Các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương...(gọi chung là các hoạt động giáo dục khác).

b.      Thời lượng dạy học

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiêu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.

2.     Kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt. Nhà trường chủ động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bô thời lượng cho các nội dung dạy học trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học bắt buộc theo quy định của chương trình, phù hợp đặc điểm, đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường và địa phương.

- Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhăm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học.

- Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu học.

3. Nội dung và kế hoạch giáo dục đối với cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ điều kiện tô chức dạy học 2 buỗi/ngày

Trên cơ sở dạy học đúng, đủ nội dung và thời lượng các môn học bắt buộc, cơ sở giáo dục tiểu học chủ động xác định nội dung, lựa chọn hình thức tổ chức, phân bê thời lượng cho môn học tự chọn, hoạt động củng cố, hoạt động giáo dục khác. Trong đó, ưu tiên hoạt . động củng cố giúp học sinh hoàn thành các nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT 2018.

III.  Tổ chức bán trú và các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày

1.     Tổ chức bán trú

- Tổ chức bán trú được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau giờ học buổi sáng đến trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều. Thông qua hoạt động bán trú góp phần rèn luyện học sinh về kĩ năng sống, đạo đức, tính kỉ luật, tự phục vụ, trách nhiệm, chia sẻ, yêu thương.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch tô chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lí cấp trên.

- Việc tổ chức hoạt động bán trú cần linh hoạt, có thể bao gồm các hoạt động: tô chức ăn trưa, ngủ trưa, vui chơi, giải trí,...cho học sinh. Tổ chức ăn trưa, các hoạt động bán trú phải bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh.

2.      Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày

 - Hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà.

- Căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thê tổ chức các hoạt độngđưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng...) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày.

- Việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và được cấp có thâm quyền phê duyệt. Việc tổ chức các hoạt động này phải được xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể với yêu cầu bảo đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra.

- Việc tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, ngoài giờ chính khóa không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thâm quyền đã phê duyệt, thực hiện theo quy định của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT quy định về Quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

IV.      Kinh phí thực hiện

- Nhà trường phải có phương án, kế hoạch đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của nhà trường nói chung và đảm bảo thực hiện kế hoạch giáo dục nói riêng, trong đó xác định cụ thể các hoạt động được đảm bảo kinh phí từ ngân sách, sự đóng góp của cha mẹ học sinh và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Việc quản lí thu, chi tài chính của nhà trường phải thực hiện đúng các quy định tài chính hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch.

V. Tổ chức thực hiện

1.     Đối với sở giáo dục và đào tạo

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, lộ trình bố sung giáo viên, bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện thực hiện dạy học 2 buỗi/ngày ở lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 và ở các lớp học khác theo lộ trình được quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức dạy học ở lớp 1 từ năm học 2020 -2021.

- Thanh tra, kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ việc thực hiện triển khai tổ chức dạy học lớp 1 từ năm học 2020 -2021 trên địa bàn tỉnh.

2.     Đối với phòng giáo dục và đào tạo

- Tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đủ các điều kiện dạy học theo qui định đề tô chức dạy học 2 buổi/ ngày ở lớp 1 từ năm học 2020 -2021 và ở các lớp học khác theo lộ trình được quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội và Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiêu học trên địa bàn xây dựng kế hoạch đảm bảo về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, kế hoạch dạy học, sắp xếp thời khóa biểu,... theo hướng ưu tiên tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các lớp thực hiện CTGDPT 2018; trước mắt, có kế hoạch, lộ trình bảo đảm 100% học sinh khối lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 được học 2 buỗi/ngày.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày, kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính thức trong ngày và hoạt động bán trú (nếu có) tại các cơ sở giáo dục tiểu học nhằm bảo đảm học sinh hoàn thành nội dung học tập tại. lớp. và được tham gia các hoạt động giáo dục khác một cách thiết thực, hiệu quả.

3.     Đối với các cơ sở giáo dục tiểu học

- Hiệu trưởng cơ SỞ giáo dục tiêu học chịu trách nhiệm về việc c xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày, quản lí nội dung chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học và các hoạt động giáo dục ở lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 và ở các lớp học khác theo lộ trình được quy định tại Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội, Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và kế hoạch của địa phương. Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT triển khai nghiêm túc những nội dung được hướng dẫn ở Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục Tiểu học) để có biện pháp chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

-       Như trên (đề thực hiện);

-       Bộ trưởng (để báo cáo);

-       Các Thứ trưởng (đã biết);

-       Vụ GDTrH, Cục NG&CBQLGD, RGEP, ETEP, Viện KHGDVN (để thực hiện);

-       Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

 


Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 198276