Bạn cần biết

Số:3536/BGDĐT-GDTH

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:3536/BGDĐT-GDTH

V/v biên soạn, thẩm định nội dung giáo                                    Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2019                      

dục của địa phương cấp tiểu học trong

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và

Tổ chức thwucj hiện từ năm 2020 - 2021

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để thực hiện Chương trình giáo dục phố thông ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (CTGDPT 2018), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn biên soạn, thâm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học và tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong CTGDPT 2018 và tô chức thực hiện từ năm học 2020 — 2021 như sau:

1.     Định hướng về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học

a) Theo CTGDPT 2018, nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học gồm một số vấn đề cơ bản về:

- Lịch sử hình thành và phát triển, truyền thống quê hương; lễ hội, nghệ thuật truyền thống, di tích lịch sử, danh nhân văn hóa; phong tục, tập quán địa phương.

- Địa lí, dân cư; cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên; ngành nghè, làng nghề truyền thống của địa phương.

- Một số nội dung về kinh tế, xã hội, chính sách an sinh xã hội; giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; xây dựng nếp sống văn minh, tôn trọng kỉ cương, pháp luật; bảo vệ môi trường tự nhiên tại địa phương.

b) Ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm. Nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học còn được tích hợp hoặc sử dụng trong dạy học các môn học ở từng lớp gắn với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước; các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, từ thiện vì cộng đồng tại địa phương; các hoạt động xã hội và tìm hiểu một số nghề nghiệp gần gũi với học sinh... góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiểu học.

c)      Nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Cụ thê hóa mục tiêu của CTGDPT 2018 đảm bảo yêu cầu cần đạt đối với nội dung giáo dục của địa phương được tích hợp trong Hoạt động trải nghiệm và trong dạy học các môn học (Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Toán, Lịch sử và Địa lí...) ở từng lớp cấp tiểu học.

- Giúp giáo viên tiêu học có tư liệu chính xác, phù hợp; vận dụng được các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng tích hợp để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo; giúp học sinh thêm cơ hội trải nghiệm và có thể vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa phương; phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

- Tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học, tùy điều kiện từng địa phương, được sưu tầm, biên soạn đảm bảo phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học; đảm bảo chính xác và vêu cầu của xuất bản phẩm tham khảo; được sử dụng và quản lí theo quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên.

2. Tổ chức biên soạn và triển khai thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học

a)     Để thực hiện biên soạn, thâm định, phê duyệt tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học, sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau:

- Xây dựng kế hoạch, tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thấm định, chỉnh sửa tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa, phê duyệt tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học theo quy định hiện hành.

- Nghiên cứu, sưu tầm, lựa chọn nội dung, tổ chức biên soạn tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học (có nội dung giáo dục của huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; của xã/phường/thị trấn gắn với cuộc sống hàng ngày của học sinh trên địa bàn) đảm bảo nội dung, yêu cầu cần đạt của chương trình Hoạt động trải nghiệm và được tích hợp trong dạy học các môn học trong CTGIDPT 2018, phù hợp từng lứa tuổi học sinh tiểu học và đặc điểm vùng miền, điều kiện địa phương.

- Tổ chức thẩm định tài liệu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học và báo cáo Bộ GDĐT về tài liệu đã được phê duyệt.

b) Sở GDĐT tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học trong CTGDPT 2018 từ năm học 2020-2021 như sau:

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiêu học xây dựng kế hoạch triển khai (trong kế hoạch của nhà trường) và tổ chức thực hiện tích hợp nội dung giáo dục của địa phương trong Hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn học theo hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn tại địa phương, góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi của học sinh tiêu học.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học triển khai thực hiện tích hợp nội dung giáo dục của địa phương trong Hoạt động trải nghiệm và dạy học các môn học ở tiểu học.

- Hằng năm, tổ chức cập nhật, điều chỉnh nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học (nếu cần thiết) cho phù hợp.

Bộ GDĐT đề nghị các sở GDĐT triển khai nghiêm túc công tác biên soạn, thâm định và tổ chức triển khai thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiêu học trong CTGDPT 2018, báo cáo những vướng mắc trong quá trình thực hiện, hàng năm báo cáo việc triển khai thực hiện nội dung giáo dục của địa phương (khi kết thúc năm học) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện và có biện pháp giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

-       Như trên (đề thực hiện);

-       ƯNND tỉnh, TP trực thuộc TƯ (để phối hợp);

-       Bộ trưởng (để báo cáo);

-       Các Thứ trưởng (để phối hợp);

-       Vụ GDTH, Vụ GDTrH, Cục  G&CBQLGD, RGEP, ETEP, Viện KHGDVN, các đơn vị liên quan thuộc Bộ GDĐT (để thực hiện);

-       Lưu: VT, Vụ GDTH.

 

 

Các tin khác

Ba công khai

Thư viện ảnh


  • 2016-12-12

  • 2015-12-10

  • 2018-02-28

  • 2015-12-10

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 51

Tổng lượng truy cập: 198276