Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
453/PGDĐT-CNTT
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin... Chi tiết
2017-09-25
447/KH BCD-PCGD
Kế hoạch kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù... Chi tiết
2017-09-21
Số 444/GDĐT-KHTC
V/v triển khai kỳ báo cáo thống kê đầu năm học... Chi tiết
2017-09-19
411/PGDĐT-GDTX
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018,... Chi tiết
2017-09-05
1239/SGD ĐT-GDTH
V/v triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu... Chi tiết
2017-09-01
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07

Ba công khai

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 11

Tổng lượng truy cập: 122780