Bạn cần biết

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

KẾ HOẠCH

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 Thực hiện Kế hoạch số 1685/KH-SGDĐT ngày 09/10/2018 về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn huyện Kim Bảng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

a)     Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn ngành về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09 tháng 11 hằng năm), đảm bảo Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

b)      Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục.

c)      Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học trong ngành giáo dục trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

2.     Yêu cầu

a)      Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức.

b)      Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý giáo đục; gắn với công tác xây dựng, thi hành pháp luật trong ngành; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người học, nhà giáo, người dân và doanh nghiệp từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2018.

          II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

          1. Chủ đề

Thực hiện chủ đề do Bộ Tư pháp hướng dẫn “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

2. Nội dung trọng tâm

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị, nhà trường chủ động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tập trung một số nội dung sau:

a) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hơp với thực tế, không đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.

b)    Góp ý có chất lượng xây dựng Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đảm bảo tiến độ theo quy định; tổ chức lấy ý kiến đối tượng thi hành thông qua các hình thức phù hợp.

c)     Quán hiệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2018-2019 của ngành giáo dục, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học theo từng cấp học và các quy định có liên quan do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhà giáo, người học, cha mẹ học sinh... trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

d)    Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trong ngành.

(Tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn; trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp www.moj.gov. vn).

III.   HÌNH THỨC, KHẨU HIỆU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Hình thức

Các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:  

- Tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng với các hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của nhà trường; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức ngày tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí; ngày pháp luật định kỳ hàng tháng, tiết học pháp luật...

- Ứng dụng manh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nhân rộng mô hình ngày hội pháp luật; tư vấn pháp luật; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cổ động trực quan thông qua áp phích, pano, băng rôn, khẩu hiệu, cờ, phướn tại trường học; hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp.

- Tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật; tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

2. Khẩu hiệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế của nhà trường chủ động lựa chọn khẩu hiện tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật; có thể tham khảo và sử đụng một số khẩu hiệu do Bộ Tư pháp gợi ý dưới đây để thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan:

a)     Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

b)    Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

c)     Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân.

d)    Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả.

e)     Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật

f)      Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngoài những khẩu hiệu gợi ý nêu hên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các nhà trường có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị, nhà trường, đồng thời bám sát nội dung chủ đề Ngày Pháp luật năm 2018 để thực hiện.

3. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, tập trung vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

4. Tập huấn công tác tuyên truyền và cách thức tổ chức tại các trường

- Thời gian tập huấn: ½ ngày (ngày 22/10/2018)

- Địa điểm tập huấn: Hội trường Trung tâm chính trị huyện.

- Thành phần: mỗi đơn vị cử 02 người gồm: Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công tác pháp chế của các trường mầm non, tiểu học, THCS.

- Nội dung tập huấn: Triển khai các nội dung tuyên truyền, phổ biến theo kế hoạch thực hiện "Ngày pháp luật Việt Nam 2018" của Sở GDĐT và của UBND huyện Kim Bảng hướng dẫn.

(Lưu ý: Kế hoạch này thay cho Giấy triệu tập)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở nội dung quy định của Kế hoạch này, các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong nhà trường với nội dung và hình thức phù hợp.

2.     Treo khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trường học từ ngày 05/11 đến hết ngày 11/11/2018.

3.     Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018” của nhà trường. Báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận Tổng hợp) email: pgdkimbang.hanam@moet.edu.vn) trước ngày 13/11/2018./.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...