Bạn cần biết

SƠ KẾT NĂM HỌC 2017-2018

BÁO CÁO

SƠ KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

A. NHIỆM VỤ CHUNG

Thực hiện tốt nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh trong nhà trường. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

Chỉ đạo tốt để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Chú trọng đổi mới công tác quản lí, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

Thực hiện tốt nội dung dạy học theo hướng tinh giảm, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện dạy học ngoại ngữ theo đề án đang triển khai.

Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao được chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Duy trì, nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiểu học.

B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện chương trình giáo dục

-  Duy trì 100% học sinh được học 2 buổi/ngày.

- 100% giáo viên lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển vào giảng dạy.

- Thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- Triển khai tốt dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- Triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tất cả các khối lớp.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả giảng dạy cụ thể:

BNG THNG Kấ NĂNG LC CUI K I

STT

Khối

Tng

Năng lc

Tự phục vụ, tự quản

Hp tác

T hc, GQVĐ

T

%

Đ

%

C

%

T

%

Đ

%

C

%

T

%

Đ

%

C

%

1

1

64

55

83.3

8

12.1

1

1.52

55

83.3

7

10.6

2

3.03

55

83.3

7

10.6

2

3.03

2

2

62

47

75.8

15

24.2

0

0

47

75.8

15

24.2

0

0

47

75.8

15

24.2

0

0

3

3

50

38

76

12

24

0

0

38

76

12

24

0

0

38

76

12

24

0

0

4

4

50

32

64

18

36

0

0

32

64

18

36

0

0

32

64

18

36

0

0

5

5

54

40

74.1

14

25.9

0

0

47

87

7

13

0

0

33

61.1

21

38.9

0

0

Tng

280

212

75.2

67

23.8

1

0.35

219

77.7

59

20.9

2

0.71

205

72.7

73

25.9

2

0.71

BẢNG THỐNG Kấ PHẨM CHẤT CUỐI KỲ I

STT

Khi

Tng

Phm cht

Chăm học, chăm làm

T tin, trỏch nhim

Trung thc k lut

Đoàn kết, yờu thương

T

%

Đ

%

C

%

T

%

Đ

%

T

%

Đ

%

T

%

Đ

%

1

1

64

57

86.4

6

9.09

1

1.52

57

86.4

7

10.6

57

86.4

7

10.6

57

86.4

7

10.6

2

2

62

57

91.9

5

8.06

0

0

57

91.9

5

8.06

57

91.9

5

8.06

57

91.9

5

8.06

3

3

50

50

100

0

0

0

0

50

100

0

0

50

100

0

0

50

100

0

0

4

4

50

32

64

18

36

0

0

32

64

18

36

38

76

12

24

38

76

12

24

5

5

54

40

74.1

14

25.9

0

0

53

98.2

1

1.85

51

94.4

3

5.56

54

100

0

0

Tng

280

236

83.7

43

15.2

1

0.35

249

88.3

31

11

253

89.7

27

9.57

256

90.8

24

8.51

 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn đúng kế hoạch.

- Thực hiện tốt phong trào Sáng - xanh - sạch - đẹp do Huyện ủy phát động.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, bước đầu đó thay đổi được cơ sở vật chất trường học phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

- Tham gia giao lưu bóng đá nhi đồng đạt giải nhất cấp Huyện và giải ba cấp Tỉnh.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- 100% giáo viên đã thực hiện việc lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển vào giảng dạy.

- Thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- 100% giáo viên triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- Triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tất cả các khối lớp.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- 100% CBQL, giáo viên đáp ứng được yêu cầu về chất lượng.

- Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện môn Tiếng Anh đạt loại khá.

- Kiện toàn đủ GV cho các môn ít giờ. Tổng số GV: 14GV/11 lớp. (Được tăng cường thêm 02 GV dạy môn Anh văn và Mỹ thuật).

4. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, không có tình trạng lạm thu.

- Thực hiện tự chủ và công khai, minh bạch trong nhà trường.

- Duy trì hoạt động website và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường.

- Tham mưu tốt với chính quyền địa phương và làm tốt công tác xã hội giáo dục để năng cao các điều kiện CSVC cho trường học.

5. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

- Đảm bảo tương đối đủ phòng học, phòng chức năng.

- Trường học đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Đảm bảo 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa theo quy định.

6. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện trường học.

Duy trì  sĩ số lớp, đảm bảo không có HS bỏ học, tổng HS đầu năm học: 282 HS. Sĩ số hiện tại 280 trong đó có 02 em chuyển (Khối 1 và khối 4).

- Giữ vững các tiêu chuẩn đạt PCGD-XMC mức độ 3.

- Đội ngũ GV đủ về số lượng, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn 100%. (Trong thời gian tuyển viên chức nhà trường thiếu GV dạy mỹ thuật, hiện tại đã được tăng cường 08 tiết/tuần và sắp xếp cho 4 khối).

- Phấn đấu mỗi lớp có 1 phòng học, có đầy đủ bàn ghế cho GV và HS và có một số phòng chức năng theo quy định và được sử dụng thường xuyên.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

Tăng cường công tác phổ biến và thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

8. Khảo thí và KĐCLGD

- Tổ chức đánh giá việc dạy và học thực chất, không mang tính hình thức “chạy theo thành tích”.

- Tổ chức các kì kiểm tra theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam. Đánh giá HS theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số: 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường tiếp tục triển khai tự đánh giá, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bổ sung hồ sơ minh chứng cho bộ hồ sơ KĐCLGD đã được đánh giá ngoài.

9. Công tác kiểm tra nội bộ

- Thực hiện chức năng tự kiểm tra nhà trường với các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng. Việc thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học. Việc thực hiện thu chi kinh phí giáo dục. Công tác quản lí dạy thêm, học thêm; các khoản thu chi phục vụ người học. Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với từng cấp học. Thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, quy chế tuyển sinh, quy chế thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà trường, của giáo viên theo đúng hướng dẫn số 1254/HD-SGDĐT của Sở GD&ĐT Hà Nam; hướng dẫn số 416/HD-PGDĐT-TTr của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về công tác KTNB năm học 2017-2018.

10. Công tác pháp chế:

          - Phổ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục tới 100% CBGV-NV.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

          - Tổ chức thực hiện tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017.

          - Thực hiện tốt công tác pháp chế năm học 2017-2018 theo đúng tinh thần kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nam và kế hoạch của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.

- Triển khai việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

11. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Triển khai tốt Nghị định số 20/2004/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục theo kế hoạch số 931/KH-SGDĐT ngày 14/7/2014 về việc triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2014-2015.

- Sử dụng CNTT trong quản lý công việc hành chính; duy trì việc sử dụng các phần mềm quản lý cán bộ, tài chính - kế toán, phần mềm quản lý thi và các phần mềm nghiệp vụ khác... theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Nam  và của Sở GD&ĐT. Khai thác số liệu trên cổng thông tin trực tuyến của ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

          - Thực hiện nhận thông tin qua email nội bộ (@moet.edu.vn, @hanam.edu.vn) và qua website.

          - Tiếp tục triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, nhắn tin SMS thông báo tình hình học tập của học sinh tới phụ huynh. Tiếp tục sử dụng số điểm điện tử để ghi và lưu giữ kết quả học tập của học sinh.

          - 100% cán bộ, giáo viên tham gia “trường học kết nối”.

12. Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động nguồn lực xã hội

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và trung hạn đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.                                            

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đã được giao trong năm 2017.

- Thực hiện báo cáo thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định.

- Tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán 2 lần/năm. Ứng dụng tốt phần mềm tin học trong công tác thống kê, kế toán như phần mềm EMIS; V.EMIS; MISA, thực hiện chi trả đúng, kịp thời chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thu, chi đúng các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh, UBND huyện trong năm học 2017 - 2018.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2006/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

- Nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả trong việc giáo dục học sinh và tăng cường CSVC, trang, thiết bị trường lớp học, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TN, Đội TN phối hợp với chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức xã hội, với gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong thu, chi tài chính. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

13. Một số công việc khác

- Luyện tập, tham gia liên hoan Tiếng hát dân ca giáo viên và học sinh cấp huyện.

- Tổ chức cho học sinh tham gia sân chơi Trạng nguyên Tiếng Việt trên internet các cấp theo đúng lịch.

- Tham dự thi môn bóng đá nam đạt giải nhất cấp Huyện và giải 3 cấp Tỉnh.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...