Bạn cần biết

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH

Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục
Thực hiện Kế hoạch số 232/KH-SGDĐT ngày 13/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục; Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019 về cải cách hành chính (CCHC); Phòng GDĐT ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2019 ngành giáo dục trên địa bàn huyện như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

-    Thông qua kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT.

-     Kịp thời xử lý những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục, nâng cao chất lượng công tác CCHC của cả ngành.

2.      Yêu cầu

-     Việc kiểm tra phải đảm bảo khách quan, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không gây trở ngại đến hoạt động bình thường của các trường học được kiểm tra.

-    Việc đánh giá, kết luận phải phản ánh đúng thực tế khách quan về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại trường học. Những kết luận của Đoàn kiểm tra phải được các trường học thực hiện nghiêm túc.

II.      NỘI DUNG KIỂM TRA

-     Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung làm rõ những kết quả làm được, những tồn tại, hạn chế của nhà trường theo các nội dung trong Kế hoạch số 37/KH-PGDĐT-PC ngày 24/01/2019 của Phòng GDĐT về thực hiện công tác CCHC năm 2019; Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT ngày 24/01/2019 của Phòng GDĐT về thực hiện tuyên truyền CCHC năm 2019.

-     Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo các nội dung trong Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT-PC ngày 24/01/2019 của Phòng GDĐT về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 35/KH-PGDĐT-PC ngày 24/01/2019 của Phòng GDĐT về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019.

-    Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của các trường học.

III.       ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA

1.      Đối tượng kiểm tra

-       Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

2.      Thời gian kiểm tra

Thời gian kiểm tra chia làm 2 đợt: Đợt 1 thực hiện trong tháng 2, 3, 4 năm 2019; đợt 2 trong tháng 9, 10 năm 2019. Mỗi đợt tiến hành kiểm tra từ 3-4 đơn vị (có thông bảo bằng văn bản).

IV.       PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1.      Kiểm tra trực tiếp tại các trường mầm non, tiểu học, THCS

-     Phòng GDĐT tiến hành kiểm tra đột xuất gắn với kiểm tra nền nếp các đơn vị trong năm 2019.

-     Thành lập Đoàn kiểm tra (có thông báo bằng văn bản) kiểm tra các trường học.

Nội dung và cách thức tiến hành:

+ Các trường học được kiểm tra gửi báo cáo theo đề cương gửi kèm theo Kế hoạch này cho Đoàn kiểm tra (05 bộ) qua bộ phận phụ trách công tác Pháp chế, trước ngày kiểm tra 07 ngày.

+ Tại các buổi làm việc theo lịch, Đoàn kiểm tra nghe nhà trường báo cáo về tình hình thực hiện công tác CCHC tại đơn vị và những đề xuất, kiến nghị.

+ Trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh qua kiểm tra.

+ Trưởng đoàn kết luận việc kiểm tra thực tế.

2.      Tự kiểm tra

Các trường học không thuộc đối tượng được kiểm tra trực tiếp, chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra tại đơn vị theo Đề cương báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác CCHC (gửi kèm Kế hoạch này) và gửi báo cáo về Phòng GDĐT trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp, báo cáo Sở GDĐT.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận phụ trách công tác Pháp chế cơ quan Phòng GDĐT

-     Đầu mối chủ trì, phối hợp với các tổ chuyên môn của cơ quan Phòng GDĐT tham mưu Lãnh đạo Phòng tổ chức kiểm tra hoạt động CCHC của các trường học theo quy định tại Kế hoạch và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng.

- Có trách nhiệm thông báo cho các trường học được kiểm tra về nội dung, thời gian kiểm tra để đảm bảo cuộc kiểm tra đạt kết quả.

- Kết thúc kiểm tra, tổng họp báo cáo Lãnh đạo Phòng kết quả kiểm tra, thông báo kết quả kiểm tra đối với các trường học được kiểm tra.

2. Đối với các trường học được kiểm tra

- Xây dụng báo cáo theo Đề cương hướng dẫn và gửi về Phòng GDĐT trước 07 ngày tính đến thời điểm kiểm tra.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phối hợp với Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra tại các trường học.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện CCHC năm 2019 ngành giáo dục trên địa bàn huyện Kim Bảng, Phòng GDĐT yêu cầu các các trường mầm non, tiểu học, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các  nhà trường kịp thời báo cáo về Phòng GDĐT (qua bộ phận phụ trách công tác Pháp chế) để phối hợp, giải quyết./.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...