Bạn cần biết

BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I 2018-2019

BÁO CÁO

SƠ KẾT NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 I. NHIỆM VỤ CHUNG

Cùng với việc thực hiện 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp chung của toàn ngành, học kỳ I năm học 2018-2019, nhà trường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện của địa phương.

- Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình giáo dục phố thông, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1.

- Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

- Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lí, tăng cường quyền tự chủ cho các bộ phận trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong nhà trường, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.

- Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.

- Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo cơ hội thuận lợi tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 3; phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn Quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Đẩy mạnh giáo dục ý thức thực hiện phong trào xây dựng trường lớp học Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chê dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục tiếu học.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện chương trình giáo dục

- 100% (307 HS) học sinh được học 2 buổi/ngày.

- 100% giáo viên lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực, các phương pháp dạy học định hướng theo phát triển năng lực học sinh vào giảng dạy.

- Thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- Triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- Triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở  tất cả các khối lớp.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng dạy học chương trình Tiếng Anh thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kết quả cụ thể:

Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

Toán

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

200

69

45

22

23

41

 - Hoàn thành

103

11

20

38

24

10

 - Chưa hoàn thành

4

3


1Tiếng Việt

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

142

57

38

13

14

20

 - Hoàn thành

161

23

27

47

33

31

 - Chưa hoàn thành

4

3


1Đạo đức

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

251

73

37

55

44

42

 - Hoàn thành

55

9

28

6

3

9

 - Chưa hoàn thành

1

1

Tự nhiên - Xã hội

209

83

65

61

x

x

Chia ra: - Hoàn thành tốt

139

68

37

34

x

x

 - Hoàn thành

66

12

28

26

x

x

 - Chưa hoàn thành

4

3


1

x

x

Khoa học

98

x

x

x

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

71

x

x

x

33

38

 - Hoàn thành

27

x

x

x

14

13

- Chưa hoàn thành

0

x

x

xLịch sử & Địa lí

98

x

x

x

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

56

x

x

x

18

38

 - Hoàn thành

42

x

x

x

29

13

 - Chưa hoàn thành

0

x

x

xÂm nhạc

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

289

80

61

56

47

45

 - Hoàn thành

15

0

4

5


6

 - Chưa hoàn thành

3

3

Mĩ thuật

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

251

80

49

46

38

38

 - Hoàn thành

53

0

16

15

9

13

 - Chưa hoàn thành

3

3

Thủ công, Kĩ thuật

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

233

67

44

44

40

38

 - Hoàn thành

71

14

21

16

7

13

 - Chưa hoàn thành

3

2


1Thể dục

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

278

80

44

56

47

51

 - Hoàn thành

26

0

21

5 - Chưa hoàn thành

3

3

Ngoại ngữ

159

0

0

61

47

51

Chia ra: - Hoàn thành tốt

257

11

7

 - Hoàn thành

13454

36

44

- Chưa hoàn thành

0


2. Về năng lựcTự phục vụ

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

245

65

51

47

38

44

 - Đạt

58

15

14

13

9

7

 - Cần cố gắng

4

3


1Hợp tác

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

245

65

51

47

38

44

 - Đạt

58

15

14

13

9

7

 - Cần cố gắng

4

3


1Tự học giải quyết vấn đề

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

245

65

51

47

38

44

 - Đạt

58

15

14

13

9

7

 - Cần cố gắng

4

3


13. Về phẩm chấtChăm học chăm làm

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

261

67

51

48

47

48

 - Đạt

44

15

14

12


3

 - Cần cố gắng

2

1


1Tự tin trách nhiệm

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

261

67

51

48

47

48

 - Đạt

44

15

14

12


3

 - Cần cố gắng

2

1


1Trung thực, kỷ luật

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

261

67

51

48

47

48

 - Đạt

44

15

14

12


3

 - Cần cố gắng

2

1


1Đoàn kết, yêu thương

307

83

65

61

47

51

Chia ra: - Tốt

261

67

51

48

47

48

 - Đạt

44

15

14

12


3

 - Cần cố gắng

2

1


12. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- 100% giáo viên thực hiện tốt việc dạy học theo chương trình hiện hành chủ động lựa chọn những thành tố tích cực của mô hình trường học mới để triển khai, áp dụng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đảm bảo hiệu quả, tránh hình thức. Tích cực thiết kế bài dạy theo định hướng phát triển năng lực học sinh một cách linh hoạt trên cơ sở phù hợp với đối tượng học sinh.

- 100% GV thực hiện tốt dạy học môn Tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.

- 100% GV triển khai dạy học phương pháp bàn tay nặn bột trong các môn học TNXH, khoa học.

- GV Mĩ thuật triển khai dạy học môn Mĩ thuật theo phương pháp mới ở  tất cả các khối lớp.

- Tổ chức tốt việc triển khai các hoạt động giáo dục; hoạt động trải nghiệm trong nhà trường.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

- GV đủ về số lượng và chủng loại.

         - Tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện đạt 02 đ/c (Đ/c Đảm - đ/c Thúy)

                     4. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

- Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính, không có tình trạng lạm thu.

- Thực hiện phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ và công khai trong nhà trường.

- Có Website hoạt động thường xuyên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

5. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

- Tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện CSVC cho hoạt động dạy học và giáo dục. Đã hoàn thiện nhà vệ sinh cho HS.

- Phát huy hiệu quả việc đầu tư cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

         - Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất. Đảm bảo đủ phòng học, phòng chức năng.

- Luôn đảm bảo trong khuôn viên nhà trường  Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa theo quy định.

          6. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện trường học.

a. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học

- Duy trì  tổng số HS là 307 HS/11lớp  chia ra: Khối 1: 84 HS/3 lớp; Khối 2: 65 HS/2lớp; Khối 3: 60 HS/2 lớp; Khối 4: 47 HS/2 lớp ; K5: 51 HS/2 lớp.

- Duy trì và nâng cao tiêu chí đạt PCGDTH mức độ 3;

- Đội ngũ GV đủ về số lượng,  trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao.

- Mỗi lớp có 1 phòng học, có đầy đủ bàn ghế cho GV và HS và có một số phòng chức năng theo quy định và được sử dụng thường xuyên.

b. Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học theo chuẩn Quốc gia, thư viện trường học

- Duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia mức độ I.

- Duy trì tốt hoạt động của thư viện tiên tiến.

- Phát triển văn hóa đọc; tổ chức tuyên truyền ngày Hội đọc sách đến đông đảo bạn đọc.

         c. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

- Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, chuấn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020.

- Đẩy mạnh tổ chức học 2 buổi/ngày, đặc biệt là lóp 1 để tránh những bất cập khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, có năng lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc được phân công dạy lớp 1 năm học 2018-2019 hướng tới việc thay sách năm học 2019-2020.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục chủ động viết và đưa tin, bài về các hoạt động của ngành, nhất là các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến của cấp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu, vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

- Tăng cường công tác phổ biến và thường xuyên cập nhật, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật.

8. Khảo thí và KĐCLGD

- Tổ chức đánh giá việc dạy và học thực chất, không mang tính hình thức “chạy theo thành tích”.

- Tổ chức các kì kiểm tra theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nam. Đánh giá HS theo đúng hướng dẫn của Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông tư số: 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhà trường tiếp tục triển khai tự đánh giá, thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Bổ sung hồ sơ minh chứng cho bộ hồ sơ KĐCLGD đã được đánh giá ngoài.

9. Công tác kiểm tra nội bộ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của nhà trường, của giáo viên theo đúng hướng dẫn số 537/HD-PGDĐT-TTr của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về công tác KTNB năm học 2018-2019.

- Thực hiện tốt chức năng tự kiểm tra nhà trường với các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng. Việc quản lý và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học. Việc thực hiện thu chi kinh phí giáo dục. Công tác quản lí dạy thêm, học thêm; các khoản thu chi phục vụ người học. Việc thực hiện đổi mới giáo dục đối với từng cấp học. Thực hiện quy chế chuyên môn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, quy chế tuyển sinh, quy chế thi, cấp phát văn bằng chứng chỉ. Sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, công tác mua sắm, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục.

10. Công tác pháp chế:

          - Phổ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực giáo dục tới 100% CBGV-NV.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

          - Tổ chức thực hiện tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2017.

          - Thực hiện tốt công tác pháp chế năm học 2018-2019 theo đúng tinh thần kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nam và kế hoạch của Phòng GD&ĐT Kim Bảng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2018-2019.

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn ngành.

- Triển khai việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

          11. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Tiếp tục triển khai Nghị định số 20/2004/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục theo kế hoạch số 931/KH-SGDĐT ngày 14/7/2014 về việc triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ từ năm học 2014-2015.

- Sử dụng CNTT trong quản lý công việc hành chính; duy trì việc sử dụng các phần mềm quản lý cán bộ, tài chính - kế toán, phần mềm quản lý thi và các phần mềm nghiệp vụ khác... theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Hà Nam  và của Sở GD&ĐT. Khai thác số liệu trên cổng thông tin trực tuyến của ngành phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

          - Thực hiện nhận thông tin qua email nội bộ (@moet.edu.vn, @hanam.edu.vn) và qua website.

          - Tiếp tục triển khai ứng dụng sổ liên lạc điện tử, nhắn tin SMS thông báo tình hình học tập của học sinh tới phụ huynh. Tiếp tục sử dụng số điểm điện tử để ghi và lưu giữ kết quả học tập của học sinh.

          - 100% cán bộ, giáo viên tham gia “trường học kết nối”.

          12. Công tác thống kê, kế hoạch, quản lý tài chính và huy động nguồn lực xã hội

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hàng năm và trung hạn đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.                                                     

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo đã được giao trong năm 2017.

- Thực hiện báo cáo thống kê kịp thời, đầy đủ và chính xác theo quy định.

- Tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Ứng dụng tốt phần mềm tin học trong công tác thống kê, kế toán như phần mềm EMIS; V.EMIS; MISA, thực hiện chi trả đúng, kịp thời chế độ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Thu, chi đúng các khoản thu theo quy định của UBND tỉnh, UBND huyện trong năm học 2018 - 2019.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05/2006/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao.

- Nhà trường phối hợp với Hội cha mẹ học sinh hoạt động có hiệu quả trong việc giáo dục học sinh và tăng cường CSVC, trang, thiết bị trường lớp học, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TN, Đội TN phối hợp với chặt chẽ với các ban, ngành, tổ chức xã hội, với gia đình và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong thu, chi tài chính. Sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính.

13. Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học.

          + Công tác GDTC

              - Tổ chức thực hiện chương trình môn học GDTC đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp GDTC theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học thể dục;

-    Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ- TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

+ Hoạt động thể thao

- Tham gia cấp huyện:

+ Môn bóng đá nam đạt giải nhì cấp Huyện

- Cấp tỉnh:

+ Môn bóng đá nam có 3 HS tham gia, đạt huy chương vàng.

         + Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở nhà trường

           - Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với HS, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn HS kỹ năng nhận biết, kỹ năng chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước; trang bị đầy đủ tài liệu “Hướng dẫn phòng tránh đuối nước” dành cho học sinh tiểu học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

-     Giao nhiệm vụ cho giáo viên, hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để quán xuyến, nhắc nhở khuyến cáo học sinh đi học an toàn trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà, tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh, rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

+ Công tác y tế trường học

- Đảm bảo 100% HS tham gia đóng bảo hiểm y tế

            - Triển khại thực hiện nghiêm kế hoạch số 1152/KH-BCĐ ngày 24/7/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện BHYT học sinh tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2018-2019.

            -Thực hiện công tác YTTH theo Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 cùa liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác YTTH đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, của Sở.

           - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường theo Quyết định số 1680/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kế hoạch hành động của Bộ GDĐT triển khai Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

           - Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm A H1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,...) và các dịch, bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo của trên.

14. Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/03/2017 của BộGDĐT).

- Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, vận dụng cụ thể vào nhà trường học.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và HS tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 (Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn).

- Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

-  Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và HS. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, giáo viên, HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc nhà trường.

-  Phân công cán bộ, giáo viên làm báo cáo viên, cộng tác viên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác học sinh.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hành động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong và ngoài nhà trường.

b. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống

- Triển khai thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong trường học, tạo môi trường để HS tự rèn luyện, phấn đấu.

- Phân công HS trực tiếp tham gia trực nhật lớp hàng ngày, tổ chức lao động làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường thường xuyên trong năm học.

- Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ theo quy định tại Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HS trong các cơ sở giáo dục; khuyến khích HS tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng.  

- Tiếp tục triển khai các nội dung xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực" thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường. Quản lý chặt chẽ nội dung hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của H. 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” và quy định quy tắc ứng xử trong nhà trường theo quy định khung của Bộ GDĐT.

Tổ chức tốt các hoạt động đầu năm học 2018-2019 (theo Công văn số 3403/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ GDĐT).

-  Tăng cường công tác tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống cho HS (theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động GD ngoài giờ chính khóa).

-  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục.

- Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm... tuyên truyền về giáo dục, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet - mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường...

15. Một số công việc khác

b. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, giao lưu các cấp, các sân chơi trí tuệ bổ ích và thân thiện nhằm phát triển năng lực học sinh như: Giao lưu Toán tuổi thơ, câu lạc bộ Trạng Nguyên tiếng Việt, Tiếng Anh OSE. Chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các ngày hội của học sinh về Âm nhạc, Mĩ thuật, đọc sách, văn hóa địa phương.

c. Tổ chức bồi dưỡng câu lạc bộ Olympic môn học cho HS lớp 5: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh cấp huyện.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...