Bạn cần biết

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SGDĐT ngày 07/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019 trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.     Mục đích

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC đạt chất lượng, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát thực hiện TTHC.

- Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, các nhà trường trong việc giải quyết TTHC, chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC để đảm bảo tính khách quan, liên thông, kịp thời và chính xác.

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC.

- Rà soát quy định, TTHC nhằm kịp thời phát hiện các quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng nguyên tắc về quy định, TTHC gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của Nhân dân để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ.

2. Yêu cầu

- Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng GDĐT được cập nhật, công bố thường xuyên theo quy định.

- Phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trường học; xác định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện.

- Duy trì và cập nhật Cơ sở dữ liệu vê TTHC đảm bảo thời gian theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.     Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

a.    Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch rà soát, đánh giá các quy định thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì: Bộ phận Pháp chế - Phòng GDĐT huyện.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/01/2019.

b. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì: Bộ phận Pháp chế - Phòng GDĐT huyện.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì: Bộ phận Pháp chế - Phòng GDĐT huyện.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của UBND tỉnh.

2. Kiểm soát ban hành thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của huyện

a.     Đánh giá tác động thủ tục hành chính, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và lấy ý kiến tham gia quy định thủ tục hành chính

Đơn vị chủ trì: Đơn vị (Bộ phận) được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC.

Đơn vị phối họp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn và các bộ phận có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b. Thẩm định các quy định về thủ tục hành chỉnh trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì: Đơn vị (Bộ phận) được giao chủ trì soạn thảo văn bản có quy định về TTHC.

Đơn vị phối họp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn và các bộ phận có liên quan.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2.     Kiểm soát công bố, công khai thủ tục hành chính

a.     Cập nhật, rà soát, thống kê trình Ủy ban nhân dân huyện công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện.

Bộ phận phụ trách: Bộ phận Pháp chế - Phòng GDĐT huyện.

Đơn vị phối hợp: UBND các xã, thị trấn; các trường mầm non, tiểu học, THCS

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b. Công khai thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính, trên cổng thông tin điện tử của Phòng và các đơn vị trường học

Bộ phận phụ trách: Bộ phận phụ trách Công tác Pháp chế, Cổng thông tin của cơ quan Phòng GDĐT và các đơn vị trường học.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tẩ chức về quy định hành chính

a)    Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tố chức về quy định hành chính

Bộ phận phụ trách: Bộ phận phụ trách Công tác Pháp chế, Cổng thông tin của cơ quan Phòng GDĐT và các đơn vị trường học.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Triển khai, thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện.

Đơn vị chủ trì: Bộ phận phụ trách Công tác Pháp chế, Cổng thông tin của cơ quan Phòng GDĐT và các đơn vị trường học.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Sở GDĐT và của UBND huyện.

3.     Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính

a.     Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Người phụ trách: đ/c Lê Thị Huệ, cán bộ Phòng GDĐT.

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b. Kiểm soát việc giải quyết thủ tục hành chính

Người phụ trách: Bộ phận Tổng hợp cơ quan Phòng GDĐT.

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn của Phòng

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c. Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Người phụ trách: đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyêt định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Người phụ trách: đ/c Lê Thị Huệ và bộ phận Tổng hợp

Đơn vị phối hợp: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

5. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính

a.     Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính

Bộ phận phụ trách: cán bộ phụ trách công tác pháp chế và đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2019 đến hết tháng 8/2019.

b. Xây dựng phương án đơn giản hóa

Bộ phận phụ trách: cán bộ phụ trách công tác pháp chế và đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Quý III/2019.

6. Tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ phận phụ trách: cán bộ phụ trách công tác pháp chế và đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019.

7. Tổ chức đối thoại và phát phiếu lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận phụ trách: cán bộ phụ trách công tác pháp chế và đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

8. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, nghị định, chỉ thị, thông tư... về thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và Đề án số 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 về đẩy mạnh cải cách thủ tuc hành chính giai đoan 2016-2020 trên đia bàn tỉnh Hà Nam

Bộ phận phụ trách: cán bộ phụ trách công tác pháp chế và đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

9. Tham gia vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính

Bộ phận phụ trách: đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

10. Tổng hợp xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất

Bộ phận phụ trách: Cán bộ tổng hợp cơ quan Phòng GDĐT

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm và đột xuất theo chỉ đạo của Sở GDĐT và UBND huyện.

11. Thực hiện công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ phận phụ trách: Bộ phận Tổng hợp

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

12. Đề xuất sáng kiến, giải pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Bộ phận phụ trách: cán bộ phụ trách công tác pháp chế và đ/c Lê Thị Huệ

Đơn vị phối hợp: Các tổ chuyên môn và các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn

- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại cơ quan, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GDĐT để tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân huyện, Sở GDĐT (báo cáo định kỳ được lập hằng quý theo định kỳ 3 tháng/lần và một năm trước ngày 20 của tháng cuối quý và trước ngày 20/12/2019).

- Chỉ đạo tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Nghị định sô 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị có tự đặt ra thủ tục hành chính ngoài các thủ tục đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công bố để kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo quy định.

- Các đơn vị thuộc Phòng thường xuyên rà soát sự thay đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của các TTHC thuộc lĩnh vực công tác của mình để tham mưu cho lãnh đạo Phòng xây dựng dự thảo trình UBND huyện, tỉnh sửa đổi, bổ sung các TTHC một cách kịp thời.        

2. Bộ phận Tổng hợp Phòng GDĐT là đầu mối, phối hợp với các tổ chuyên môn của Phòng GDĐT tham mưu với Lãnh đạo Phòng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC kịp thời, đạt hiệu quả cao. Bộ phận Tổng hợp có trách nhiệm tổng hợp báo cáo theo quy định về Sở GDĐT và UBND huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Phòng GDĐT (qua bộ phận Tổng hợp) để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ./.

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...