Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ THỤY LÔI

Số: 01 /KH-TH

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             Thụy Lôi, ngày 01  tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

A/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017

           1. Nhà trường đã hoàn tất công tác tuyển sinh lớp 1, huy động triệt để số học sinh ra lớp. Kết quả: Tổng số trẻ đã tuyển 67 trong đó: Số HS 6 tuổi: 67 em.

             2. Nhà trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng như: Tu sửa csvc, cảnh quan trường lớp và chuẩn bị các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới. (Phân công chuẩn bị cho khai giảng đã có kế hoạch riêng).

    3. Giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn hè đầy đủ, đảm bảo chất lượng.

B/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017

            1. Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức lễ khai giáng năm học mới theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc các qui định về chuyên môn ngay từ tuần đầu tiên của năm học mới.

            2. Ổn định nề nếp giáo viên và học sinh (phân công chuyên môn có biểu kèm theo). Duyệt kế hoạch của các tổ khối, các đoàn thể vào ngày 15/9 (Các kế hoạch nộp về đ/c Thủy vào 14/9). Xây dựng kế hoạch của nhà trường, duyệt với Phòng GD&ĐT vào sáng 21/9 tại tiểu học Tân Sơn (thành phần: đ/c Tuấn; Thủy). Nộp 4 bản dự thảo kế hoạch về Tổ Tiểu học PGD vào 7 giờ oo phút ngày 20/9/2017 (Kế hoạch không cần đóng bìa - Đ/c Thảo nộp).

            3. Công tác phổ cập:           

              - Tiếp tục tổ chức điều tra, hoàn thiện hồ sơ và thống kê phổ cập GD, xóa mù chữ theo các biểu mẫu quy định. Nộp số liệu về phòng GD trước ngày 25/9/2017 qua địa chỉ mail của đồng chí Toàn. Lịch duyệt cụ thể sẽ thông báo sau. (Đ/c Thủy)

-    Huyện kiểm tra phổ cập GD, xóa mù chữ các xã (Thị trấn) để công nhận cấp huyện (Kế hoạch thông báo sau).

            4. Tổ chức cho CBGV, HS trong nhà trường hưởng ứng tháng an toàn giao thông.

            5. Duy trì nề nếp hoạt động của thư viện tiên tiến.

            6. Công tác thống kê:

-    Tổng hợp số liệu báo cáo theo mẫu 28, 29 (Mẫu theo năm học 2016-2017) gửi về qua thư điện tử đồng chí Ngà trước ngày 16/9/2017. Lưu ý: Mẫu 29 kèm theo văn bản in có kí đóng dấu của nhà trường (đ/c Thủy, Thảo).

-    Hoàn thành thống kê đầu năm (theo biểu mẫu cụ thể) qua hộp thư điện từ của đồng chí Toàn trước ngày 15/9/2017. (đ/c Thủy).

7. GV chủ động trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học: Tổ chức lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển vào giảng dạy. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:

- Mỗi giáo viên phải thể hiện được việc triển khai các thành tố tích cực của các mô

hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của từng môn học vào giảng dạy thông qua giáo án và quá trình tổ chức giờ học trên lớp.                                                     

            - Tổ chức Hội thảo cấp trường và tham gia hội thảo cấp huyện với chuyên đ “Lựa chọn và triển khai các thành tố tích cực của các mô hình giáo dục tiên tiến, các phương pháp dạy học tích cực của một số nước trên thế giới có nền giáo dục phát triển vào giảng dạy”. Tổ chức cấp trường  (Bộ phận chuyên môn chủ động thời gian vào ngày 18,19,20/9/2017 vào các buổi chiều. Báo lịch tổ chức về phòng GD (đ/c Điệp nhận)

-      Tổ chức cấp huyện dự kiến vào ngày 27/9//2017

8. Thực hiện việc sinh hoạt chuyên môn tổ khối, liên trường các môn học theo kế hoạch.

9. Thực hiện kiểm tra nề nếp chuyên môn đầu năm học.

10. BCH công đoàn xây dựng kế hoạch đại hội và tổ chức đại hội trước ngày 15/9.

11. Triển khai thu bảo hiểm y tế HS theo kế hoạch.

              - Học sinh lớp một mức đóng 40.950 đ/tháng x 15 tháng = 614.250 đồng

(Tương ứng thời hạn sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2018). (Lịch nộp chậm nhất vào ngày 20/9/2017).

              - Học sinh từ lớp 2 đến lớp 5  mức đóng 40.950 đ/tháng x 12 tháng = 491.400 đồng (Tương ứng thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ 01/01/2018 đến 31/12/2018).

(Lịch nộp chậm nhất vào ngày 15/11/2017).

Nơi nhận:

- CBGV-NV;

- Lưu: VT.

      

 

  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 6/2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 6

Công tác tháng 5 năm 2020

TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 5

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

CÔNG TÁC THÁNG 12/2019
Xem thêm...