Bạn cần biết

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

BÁO CÁO SƠ KẾT KỲ I 2018-2019

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2019

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 01 NĂM 2019

CÔNG TÁC THÁNG 12

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12

CÔNG TÁC THÁNG 11

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11

CÔNG TÁC THÁNG 10

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

NHIỆM VỤ CƠ BẢN NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG TÁC THÁNG 9

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9

CÔNG TÁC THÁNG 5

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3-2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 - 2018

CÔNG TÁC THÁNG 2-2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2-2018

CÔNG TÁC THÁNG 1-2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 1-2018

SƠ KẾT NĂM HỌC 2017-2018

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KỲ I-2018

CÔNG TÁC THÁNG 12

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 12

CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2017

CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2017

CÔNG TÁC THÁNG 9/2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2017

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2017-2018

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM HỌC 2016-2017
  • Ba công khai
  • Thông báo

CÔNG TÁC THÁNG 4

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4

CÔNG TÁC THÁNG 3

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

Tố chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2019 ngành giáo dục

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
Xem thêm...