PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

LỊCH TUẦN 11 NĂM HỌC 2016-2017 - TRƯỜNG THCS THANH LƯU
<p style="text-align:center"><strong>LỊCH C&Ocirc;NG&nbsp; T&Aacute;C TUẦN THỨ 11 - Kỳ I</strong></p> <p style="text-align:center"><em>Từ ng&agrave;y 31/10/2016 đến ng&agrave;y 05/11/2016 </em></p> <p style="text-align:center">Gi&aacute;o vi&ecirc;n trực:&nbsp; Đ/c Nguyễn Văn Bắc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lớp trực tuần: 8A</p> <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:612px"> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="height:24px; width:105px"> <p style="text-align:center"><strong>Thứ, ng&agrave;y, th&aacute;ng</strong></p> </td> <td colspan="2" style="height:24px; width:507px"> <p style="text-align:center"><strong>Nội dung c&ocirc;ng việc</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:24px; width:253px"> <p style="text-align:center"><strong>S&aacute;ng</strong></p> </td> <td style="height:24px; width:253px"> <p style="text-align:center"><strong>Chiều</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:80px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 2<br /> (31/10/2016)</p> </td> <td style="height:80px; width:253px"> <p>- Ch&agrave;o cờ</p> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> </td> <td style="height:80px; width:253px"> <p>- Dạy th&ecirc;m khối 6,7,8,9</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:224px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 3<br /> (01/11/2016)</p> </td> <td style="height:224px; width:253px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ gi&aacute;o vi&ecirc;n (Dung, Nhung) người kiểm tra (Ninh, Lan)</p> <p>- Kiểm tra thường xuy&ecirc;n(Trịnh Thoa, Kim Anh) người kiểm tra (Tuyết, Dung)</p> <p>- Khẩu hiện tuy&ecirc;n truyền ng&agrave;y PL từ 01/11 đến 10/11</p> </td> <td style="height:224px; width:253px"> <p>- 14h00: Họp tổng phụ tr&aacute;ch tại THCS Thanh H&agrave;</p> <p>- Kiểm tra hồ sơ thi nghề PT (Xuyến, Tuấn, Lan, Tuyết)</p> <p>- Dạy th&ecirc;m khối 6,7,8,9</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:78px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 4<br /> (02/11/2016)</p> </td> <td style="height:78px; width:253px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- Đ/c Xuyến họp Hiệu trưởng tại Li&ecirc;m Thuận</p> </td> <td style="height:78px; width:253px"> <p>- BDHSG Khối 9: Văn, To&aacute;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:45px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 5<br /> (03/11/2016)</p> </td> <td style="height:45px; width:253px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> </td> <td style="height:45px; width:253px"> <p>- Dạy th&ecirc;m khối 6,7,8,9</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:124px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 6<br /> (04/11/2016)</p> </td> <td style="height:124px; width:253px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="height:124px; width:253px"> <p>- Kiểm tra trang Website v&agrave; c&aacute;c phần mềm quản l&yacute; (Xuyến, Tuấn)</p> <p>- Họp hội đồng, họp tổ chuy&ecirc;n m&ocirc;n</p> </td> </tr> <tr> <td style="height:90px; width:105px"> <p style="text-align:center">Thứ 7<br /> (05/11/2016)</p> </td> <td style="height:90px; width:253px"> <p>- L&ecirc;n lớp theo TKB</p> <p>- Giao ban, k&yacute; gi&aacute;o &aacute;n</p> </td> <td style="height:90px; width:253px"> <p>&nbsp;- Kiểm tra CSVC phục vụ thi nghề (Xuyến, Tuấn, Hiển, Kim Anh)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:center"><em>Thanh Lưu, Ng&agrave;y&nbsp; 29 th&aacute;ng&nbsp; 10&nbsp; năm 2016</em></p> <p style="text-align:center">HIỆU TRƯỞNG</p> <p style="text-align:center"><em>(K&yacute;, đ&oacute;ng dấu)</em></p> <p style="text-align:center"><strong>L&ecirc; Thị Xuyến</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/5688993737705987478/tintuc/lichtuan.png" style="height:185px; width:250px" /></p>
Tác giả: thcs thanh lưu

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2