PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

THẦY TRÒ TRƯỜNG THCS TRỊNH XÁ CÙNG NGHE TUYÊN TRUYỀN VÀ KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36 CP
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TIN B&Agrave;I VỀ LỄ K&Yacute; CAM KẾT THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhằm tuy&ecirc;n truyền, phổ biến về những nội dung cơ bản của Ph&aacute;p lệnh số 16/PL; Nghị định 36/CP của Ch&iacute;nh phủ về quản l&iacute; vũ kh&iacute;, vật liệu nổ, c&ocirc;ng cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm v&agrave; nghi&ecirc;m cấm việc sản xuất, bu&ocirc;n b&aacute;n, vận chuyển, t&agrave;ng trữ, đốt ph&aacute;o, đ&egrave;n trời; đồng thời để g&oacute;p phần đảm bảo an ninh trật tự, đ&oacute;n Tết Mậu Tuất 2018 an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh, vui vẻ. Ng&agrave;y 29/01/2018, Trường THCS Tịnh X&aacute; phối hợp với C&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; tổ chức Lễ K&yacute; cam kết thực hiện luật giao th&ocirc;ng đường bộ , Nghị định 36/CP.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham dự c&oacute;: Đồng ch&iacute; : Đo&agrave;n Quang Khải&ndash; Ph&oacute; đội trưởng đội cảnh s&aacute;t trật tự cơ động &ndash; C&ocirc;ng an Th&agrave;nh Phố ; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong đội Quản l&iacute; h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; trật tự x&atilde; hội c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố; đại diện ch&iacute;nh quyền, c&ocirc;ng an x&atilde;; c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban gi&aacute;m hiệu, hội đồng sư phạm v&agrave; to&agrave;n thể học sinh của trường.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Quang Khải&ndash; Ph&oacute; đội trưởng đội cảnh s&aacute;t trật tự cơ động &ndash; C&ocirc;ng an Th&agrave;nh Phố nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tuy&ecirc;n truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của luật giao th&ocirc;ng, Ph&aacute;p lệnh số 16/PL; Nghị định 36/CP của Ch&iacute;nh phủ trong c&aacute;c em học sinh, gi&uacute;p c&aacute;c em n&acirc;ng cao nhận thức, đảm bảo cho x&atilde; hội ph&aacute;t triển ổn định, an to&agrave;n.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thay mặt học sinh nh&agrave; trường, em Do&atilde;n Thảo Uy&ecirc;n &ndash; học sinh lớp 8B, đọc bản cam kết xin hứa thực hiện tốt những nội dung quy định về luật giao th&ocirc;ng v&agrave; Ph&aacute;p lệnh số 16/PL, Nghị định 36/CP; quy định của c&ocirc;ng an, ch&iacute;nh quyền địa phương v&agrave; nh&agrave; trường.</p> <p>Phần k&yacute; cam kết được diễn ra trang trọng gồm c&aacute;c nội dung: k&yacute; cam kết giữa giữa Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường với cơ quan c&ocirc;ng an, ch&iacute;nh ch&iacute;nh quyền địa phương; k&yacute; cam kết giữa Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường với học sinh v&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n chủ nhiệm c&aacute;c lớp; k&yacute; cam kết của từng em học sinh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong buổi lễ thầy tr&ograve; nh&agrave; trường rất vinh dự được đ&oacute;n Đại t&aacute; : Ng&ocirc; Kim Th&agrave;nh &ndash; Nguy&ecirc;n trưởng c&ocirc;ng an thị x&atilde; Phủ L&yacute; v&agrave; c&aacute;c b&aacute;c trong c&acirc;u lạc bộ hưu tr&iacute; c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố đ&atilde; về dự v&agrave; trao tặng 8 xuất qu&agrave; cho 8 em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn , vươn l&ecirc;n trong học tập. Trị gi&aacute; mỗi xuất qu&agrave; l&agrave; 500 000 đồng.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đại diện nh&agrave; trường thầy gi&aacute;o Nguyễn Trung Ki&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư chi bộ- Hiệu trưởng nh&agrave; trường đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu cảm ơn sự quan t&acirc;m , tạo điều kiện của c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh n&oacute;i chung đối với sự ph&aacute;t triển gi&aacute;o dục x&atilde; nh&agrave; v&agrave; đặc biệt l&agrave; những t&igrave;nh cảm ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; sự quan t&acirc;m đặc biệt của c&acirc;u lạc bộ Hưu tr&iacute; c&ocirc;ng an th&agrave;nh phố gi&agrave;nh cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong nh&agrave; trường . Buổi lễ kết th&uacute;c thật &yacute; nghĩa v&agrave; trang trọng . Thấy tr&ograve; nh&agrave; trường thu nhận được rất nhiều th&ocirc;ng tin bổ &iacute;ch về luật giao th&ocirc;ng đường bộ, ph&aacute;p lệnh số 16/PL v&agrave; nghị định 36CP nhất l&agrave; khi tết Mậu Tuất đang đến rất gần .</p> <p>&nbsp; &nbsp; Sau đ&acirc;y l&agrave; v&agrave;i h&igrave;nh ảnh từ buổi&nbsp; lễ:</p> <p><iframe frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EADOHQ_4bxM" width="560"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20180129_081847(1).jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20180129_073514.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20180129_075307.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/IMG_20180129_081555.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: Nguyễn Thi Trang
data/10492469402196564285/tintuc/files/02.2018/TIN%20B%C3%80I%20V%E1%BB%80%20NGH%E1%BB%8A%20%C4%90%E1%BB%8ANH%2036%20%282%29.docx

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2