PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THAM QUAN VIỆN BẢO TÀNG TỈNH HÀ NAM VÀ TỪ ĐƯỜNG NHÀ THƠ NGUYỄN KHUYẾN
<p><strong>HOẠT ĐỘNG NGOẠI KH&Oacute;A THAM QUAN VIỆN BẢO T&Agrave;NG</strong></p> <p><strong>TỈNH H&Agrave; NAM V&Agrave; TỪ ĐƯỜNG NH&Agrave; THƠ NGUYỄN KHUYẾN</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham quan thực tế l&agrave; một hoạt động ngoại kh&oacute;a trong chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục to&agrave;n diện học sinh v&agrave; hưởng ứng cuộc vận động x&acirc;y dựng &ldquo;Trường học th&acirc;n thiện, học sinh t&iacute;ch cực.&rdquo; Đ&acirc;y cũng l&agrave; một điều kiện tốt để c&aacute;c em học tập, mở rộng kiến thức, đo&agrave;n kết tương trợ v&agrave; bồi đắp kĩ năng sống đồng thời bồi dưỡng v&agrave; gi&aacute;o dục t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước cho học sinh.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Xuất ph&aacute;t từ mục đ&iacute;ch tr&ecirc;n, ng&agrave;y 06&nbsp;th&aacute;ng 11&nbsp;năm 2016, trường THCS Trịnh X&aacute; đ&atilde; tổ chức cho gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh đi tham quan thực tế tại Bảo t&agrave;ng văn h&oacute;a tỉnh H&agrave; Nam v&agrave; Từ đường Nguyễn Khuyến &ndash; B&igrave;nh Lục.</p> <p>Địa điểm dừng ch&acirc;n đầu ti&ecirc;n của đo&agrave;n l&agrave; Bảo t&agrave;ng văn h&oacute;a tỉnh H&agrave; Nam. Nằm trong chương tr&igrave;nh kế hoạch tổ chức <strong><em>Triển l&atilde;m bản đồ v&agrave; tư liệu &ldquo;Ho&agrave;ng Sa, Trường Sa của Việt Nam- những bằng chứng lịch sử v&agrave; ph&aacute;p l&iacute;&rdquo;</em></strong> của UBND tỉnh H&agrave; Nam. Khi bước ch&acirc;n v&agrave;o Bảo t&agrave;ng c&aacute;c em đ&atilde; được nghe hướng dẫn vi&ecirc;n thuyết minh, giới thiệu một c&aacute;ch cặn kẽ, sống động v&agrave; trực quan về nội dung, t&agrave;i liệu, hiện vật, được trưng b&agrave;y tại Bảo t&agrave;ng, gi&uacute;p c&aacute;c em thấy được, cảm nhận được v&agrave; ghi nhớ những chứng cứ x&aacute;c thực về chủ quyền của l&atilde;nh thổ Việt Nam. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em c&ograve;n được biết th&ecirc;m những n&eacute;t văn h&oacute;a truyền thống của mảnh đất H&agrave; Nam; những trận đ&aacute;nh oai h&ugrave;ng của qu&acirc;n d&acirc;n H&agrave; Nam trong lịch sử đấu tranh c&aacute;ch mạng, gi&uacute;p cho c&aacute;c em hiểu r&otilde; những đau thương, mất m&aacute;t m&agrave; cha &ocirc;ng ta phải đổ bao xương m&aacute;u v&agrave; nước mắt để gi&agrave;nh lại tự do, độc lập cho d&acirc;n tộc.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; Rời Bảo t&agrave;ng, đo&agrave;n&nbsp; của trường THCS Trịnh X&aacute; tiếp tục di chuyển về th&ocirc;n Vị Hạ, x&atilde; Trung Lương, huyện B&igrave;nh Lục để tham quan di t&iacute;ch Từ đường Nguyễn Khuyến. Đ&oacute;n tiếp đo&agrave;n ngay từ cổng v&agrave;o l&agrave; &ocirc;ng Nguyễn Thanh T&ugrave;ng- Hậu duệ đời thứ 5 của cụ Nguyễn Khuyến. Ấn tượng đầu ti&ecirc;n của đo&agrave;n tham quan l&agrave; chiếc cổng v&agrave;o. Tr&ecirc;n cổng c&oacute; đề 3 chữ &ldquo; M&ocirc;n Tử M&ocirc;n&rdquo;. &Ocirc;ng Thanh T&ugrave;ng giải th&iacute;ch: &ldquo; M&ocirc;n Tử M&ocirc;n c&oacute; nghĩa l&agrave; cửa ra v&agrave;o của học tr&ograve;&rdquo;.Qua &ldquo;M&ocirc;n Tử M&ocirc;n&rdquo; l&agrave; khu di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a quốc gia cổ k&iacute;nh gắn liền với cuộc đời thanh khiết của Nguyễn Khuyến. Trong kh&ocirc;ng gian của cỏ, c&acirc;y, hoa, l&aacute; đậm chất thu Bắc Bộ, thầy tr&ograve; trường THCS Trịnh X&aacute; được nghe &ocirc;ng T&ugrave;ng giới thiệu cặn kẽ về cuộc đời, sự nghiệp thơ của cụ Tam Nguy&ecirc;n Y&ecirc;n Đổ. Sau khi tham quan nh&agrave; thờ, ng&otilde; tr&uacute;c, vườn c&acirc;y, ao c&aacute;&hellip; đo&agrave;n tham quan phải tạm biệt ra về nhưng trong l&ograve;ng c&ograve;n nhiều luyến tiếc, ai cũng mong muốn được trở lại nơi đ&acirc;y.</p> <p>&nbsp; Chuyến tham quan kết th&uacute;c để lại trong l&ograve;ng thầy tr&ograve; trường Trịnh X&aacute; nhiều cảm x&uacute;c. Thầy Phạm Huy Thanh T&ugrave;ng &ndash; GV dạy Ngữ Văn t&acirc;m sự: &ldquo;Chuyến tham quan thật l&agrave; bổ &iacute;ch, chắc chắn những b&agrave;i giảng của t&ocirc;i tr&ecirc;n lớp về chủ đề tham quan h&ocirc;m nay sẽ sinh động, hấp dẫn, tạo hứng th&uacute; cho học sinh&rdquo;.&nbsp; Cảm x&uacute;c nhất vẫn l&agrave; c&aacute;c em học sinh lần đầu ti&ecirc;n được trải nghiệm, được tham quan thực tế. Em Ng&ocirc; Thị V&acirc;n Anh- học sinh lớp 8A, đ&atilde; viết trong b&agrave;i thu hoạch của m&igrave;nh như sau: &ldquo;Một ng&agrave;y thật đặc biệt đối với ch&uacute;ng em. Đ&uacute;ng l&agrave; &ldquo;<em>Đi một ng&agrave;y đ&agrave;ng học một s&agrave;ng kh&ocirc;n</em>&rdquo;. Qua một thời gian ngắn nhưng đọng lại trong em những cảm x&uacute;c kh&oacute; n&oacute;i th&agrave;nh lời. Cảm ơn mọi người đ&atilde; g&igrave;n giữ những truyền thống, di t&iacute;ch lịch sử để cho ch&uacute;ng em v&agrave; c&oacute; thể những thế hệ sau n&agrave;y sẽ tự h&agrave;o về truyền thống lịch sử của H&agrave; Nam, th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, th&ecirc;m niềm thương k&iacute;nh đối với những vị anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc đ&atilde; cho ch&uacute;ng em được sống trong h&ograve;a b&igrave;nh, được học tập, vui chơi. C&oacute; lẽ ch&uacute;ng em sẽ c&oacute; một suy nghĩ t&iacute;ch cực, lạc quan, th&ecirc;m tr&acirc;n trọng cuộc sống v&agrave; n&ecirc;n biết m&igrave;nh sống c&oacute; &iacute;ch hơn, kh&ocirc;ng &iacute;ch kỷ, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; sống cho bản th&acirc;n m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c&rdquo;. Em Trần Danh Hiếu- lớp 6A lại bộc bạch: &ldquo;Chiến tranh l&agrave; tội &aacute;c. Em căm gh&eacute;t chiến tranh bao nhi&ecirc;u em lại v&ocirc; c&ugrave;ng tự h&agrave;o về thế hệ cha anh m&igrave;nh bấy nhi&ecirc;u. Lần đầu ti&ecirc;n được&nbsp; nh&igrave;n, được đọc về những bức thư, những l&aacute; đơn xin ra trận của cha &ocirc;ng em v&ocirc; c&ugrave;ng &nbsp;cảm động...&rdquo;.&nbsp; Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; cảm x&uacute;c khi tham quan Bảo t&agrave;ng, c&aacute;c em c&ograve;n v&ocirc; c&ugrave;ng hứng th&uacute; với những th&ocirc;ng tin mới về Nguyễn Khuyến v&agrave; những b&agrave;i thơ của cụ. Em Trần Thị Huyền Trang &ndash; Lớp 7A&nbsp; cảm nhận: &ldquo; Được học, được tham quan thực tế Từ đường của cụ Nguyễn Khuyến, ch&uacute;ng em thấy tự h&agrave;o về mảnh đất H&agrave; Nam đ&atilde; sinh ra con người t&agrave;i, đức. H&ocirc;m nay, em c&agrave;ng hiểu th&ecirc;m tại sao Nguyễn Khuyến được mệnh danh l&agrave; <strong><em>Nh&agrave; thơ của l&agrave;ng cảnh Việt Nam</em></strong>&rdquo;. Nhưng cảm x&uacute;c nhất vẫn l&agrave; những em học sinh lớp 9 sắp ra trường. Em L&ecirc; Hiệp Đạt &ndash; học sinh lớp 9B chia sẻ: &nbsp;&ldquo;Những chuyến tham quan, học hỏi thực tế n&agrave;y sẽ m&atilde;i m&atilde;i l&agrave; những kỷ niệm đẹp của tuổi học tr&ograve;, l&agrave; những h&agrave;nh trang qu&yacute; b&aacute;u m&agrave; ch&uacute;ng em mang theo trong suốt cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh.Em muốn gửi lời cảm ơn ch&acirc;n th&agrave;nh v&agrave; s&acirc;u sắc nhất đến BGH nh&agrave; trường, c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o v&agrave; Hội phụ huynh học sinh &ndash; những người đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại gian khổ tạo điều kiện tốt nhất để ch&uacute;ng em c&oacute; được chuyến tham quan đầy &yacute; nghĩa n&agrave;y. Để rồi qua đ&oacute;, điều đọng lại trong ch&uacute;ng em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; niềm vui của t&igrave;nh bạn, sự ấm &aacute;p của t&igrave;nh thầy tr&ograve;, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; những kiến thức, những b&agrave;i học kh&ocirc;ng c&oacute; trong s&aacute;ch vở&rdquo;.</p> <p>&nbsp;Chuyến tham quan kh&eacute;p lại nhưng lại mở ra nhiều trang kiến thức mới cho thầy tr&ograve; trường THCS Trịnh X&aacute;. Với những g&igrave; thầy tr&ograve; nhận được sau chuyến tham quan sẽ g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh tốt chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục, từ đ&oacute; g&oacute;p phần ho&agrave;n th&agrave;nh tốt kế hoạch năm học 2016-2017.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a name="_GoBack"></a>&nbsp;&nbsp; Nguyễn Thị Huyền</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14947596_1610746372562733_3311934051129114199_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14955866_1610746672562703_6913879917094350750_n.jpg" style="height:960px; width:720px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14956054_1610746062562764_3077097392957986383_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14963386_1610746305896073_4082167627144359995_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/994748_1610746199229417_3323252326597099651_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14639896_1610745895896114_7323956408798293665_n.jpg" style="height:206px; width:274px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14915204_1610746012562769_8474080649398209499_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14938205_1610746152562755_673748071821050706_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14993583_1610748669229170_526832338149673749_n.jpg" style="height:960px; width:720px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14938181_1610748439229193_2866883257532215293_n.jpg" style="height:960px; width:720px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14907043_1610748729229164_3999993500807689586_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14907247_1610748602562510_7400979473497760502_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14956653_1610748872562483_2960138788447420773_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/dai%20tu.jpg" style="height:570px; width:819px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/tuan.jpg" style="height:515px; width:819px" /><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/10492469402196564285/tintuc/14947753_1610748912562479_5364573223915800937_n.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p>
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền
data/10492469402196564285/tintuc/files/11.2016/TIN%20B%C3%80I.rar

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2