PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

Tổ chức tham quan, học tập trải nghiệm tại Văn Miếu Mao Điền - Đền thờ thầy giáo Chu Văn An - Khu di tích Côn Sơn
<p>Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018; được sự nhất tr&iacute; của Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo Phủ L&yacute;, được sự ủng hộ, đồng h&agrave;nh của c&aacute;c bậc cha mẹ học sinh, ng&agrave;y 28/01/2018&nbsp;vừa qua, trường THCS Trần Ph&uacute;&nbsp;đ&atilde; tổ chức cho to&agrave;n thể HS đi&nbsp;trải nghiệm thực tế v&agrave; gi&aacute;o dục kỹ năng sống cho cho c&aacute;c em. Địa điểm được lựa chọn l&agrave; văn Miếu Mao Điền, đền thờ Thầy gi&aacute;o Chu Văn An v&agrave; c&aacute;c danh thắng C&ocirc;n Sơn. Đ&acirc;y l&agrave; một hoạt động nhằm gi&uacute;p học sinh hướng về nguồn cội, hiểu biết th&ecirc;m về qu&ecirc; hương đất nước cũng như c&aacute;c vị danh nh&acirc;n văn h&oacute;a của d&acirc;n tộc.</p> <p>Điểm đến đầu ti&ecirc;n trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường l&agrave; Văn Miếu Mao Điền - Cẩm Gi&agrave;ng - Hải Dương.&nbsp;Văn miếu Mao Điền l&agrave; một trong những di t&iacute;ch lịch sử đ&atilde; được xếp hạng cấp quốc gia, c&oacute; quy m&ocirc; v&agrave; lịch sử l&acirc;u đời đứng thứ hai sau Văn miếu&nbsp;Quốc Tử Gi&aacute;m. Nơi đ&acirc;y thờ Khổng Tử v&agrave; t&ocirc;n vinh c&aacute;c bậc nho học ti&ecirc;u biểu cho truyền thống văn hiến của&nbsp;Việt Nam,&nbsp;Trung Quốc&nbsp;v&agrave; một số nước&nbsp;Đ&ocirc;ng &Aacute;&nbsp;kh&aacute;c.</p> <p>Tại Văn Miếu, c&aacute;c em Đội vi&ecirc;n, học sinh c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o đ&atilde; l&agrave;m lễ d&acirc;ng hương tưởng nhớ đến c&aacute;c vị Ti&ecirc;n Hiền. Tại đ&acirc;y, thầy v&agrave; tr&ograve; nh&agrave; trường đ&atilde; được Ban tổ chức giới thiệu về lịch sử Văn Miếu cũng như truyền thống hiếu học của d&acirc;n tộc n&oacute;i chung, của người d&acirc;n Hải Dương n&oacute;i ri&ecirc;ng qua c&aacute;c thời kỳ lịch sử. Sau đ&oacute;, c&aacute;c thầy c&ocirc; c&ugrave;ng c&aacute;c em đi tham quan Văn Miếu.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11/trai%20nghiem%20tai%20Hai%20Duong/1.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p> <p>Điểm dừng ch&acirc;n tiếp theo l&agrave; đền thờ Chu Văn An, nơi thờ người thầy gi&aacute;o đức cao đạo trọng được mệnh danh l&agrave;&nbsp;<strong>&ldquo;Vạn thế sư biểu&rdquo;</strong>&nbsp;của Việt Nam, nơi chữ &ldquo;Học&rdquo; được đề cao, nơi đạo l&agrave;m thầy v&agrave; tinh thần hiếu học được t&ocirc;n vinh. Ng&ocirc;i đền nằm giữa bốn bề b&aacute;t ng&aacute;t th&ocirc;ng xanh của n&uacute;i Phượng Ho&agrave;ng thuộc huyện Ch&iacute; Linh, Hải Dương. Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; th&agrave;nh k&iacute;nh, thi&ecirc;ng li&ecirc;ng, thầy tr&ograve; nh&agrave; trường đ&atilde; l&agrave;m lễ d&acirc;ng hương, tưởng niệm người thầy vĩ đại của d&acirc;n tộc Việt Nam rồi l&ecirc;n viếng mộ Thầy, tham quan Giếng Ngọc.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11/trai%20nghiem%20tai%20Hai%20Duong/2.jpg" style="height:600px; width:800px" />Rời đền thờ thầy Chu Văn An trong sự lưu luyến, điểm dừng ch&acirc;n cuối c&ugrave;ng l&agrave; khu di t&iacute;ch, danh thắng lịch sử C&ocirc;n Sơn. Đến đ&acirc;y, thầy v&agrave; tr&ograve; c&ugrave;ng d&acirc;ng hương tưởng niệm vị anh h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc &ldquo;Trần Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n, Nguyễn Tr&atilde;i &rdquo;, những người c&oacute; c&ocirc;ng lớn với đất nước trong sự nghiệp bảo vệ non s&ocirc;ng.&nbsp;Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em được tham quan đền thờ Nguyễn Tr&atilde;i, ng&ocirc;i đền được toạ lạc tr&ecirc;n n&uacute;i C&ocirc;n Sơn, nơi năm thế kỉ trước, vị anh h&ugrave;ng d&acirc;n tộc, danh nh&acirc;n văn h&oacute;a lỗi lạc đ&atilde; từng từ quan về ở ẩn.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/4715189944813626587/tintuc/20_11/trai%20nghiem%20tai%20Hai%20Duong/3.jpg" style="height:600px; width:800px" />Buổi tham quan được tổ chức chu đ&aacute;o, an to&agrave;n, c&aacute;c thầy c&ocirc; v&agrave; c&aacute;c em học sinh tham gia t&iacute;ch cực, s&ocirc;i nổi. Hoạt động trải nghiệm ngoại kh&oacute;a kết th&uacute;c v&agrave;o buổi chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y. C&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; một buổi trải nghiệm thật sự vui vẻ v&agrave; h&agrave;o hứng. Qua chuyến đi, c&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m những hiểu biết s&acirc;u sắc hơn về lịch sử cũng như truyền thống hiếu học của người d&acirc;n nước Việt&nbsp;n&oacute;i chung cũng như của người Hải Dương n&oacute;i ri&ecirc;ng. Hoạt động n&agrave;y đ&atilde; tạo cho c&aacute;c em th&ecirc;m động lực để tiếp tục cố gắng, phấn đấu học tập, tự h&agrave;o l&agrave; con ch&aacute;u của mảnh đất hiếu học, đồng thời g&oacute;p phần t&iacute;ch cực đẩy mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Khuyến học, khuyến t&agrave;i&rdquo; của nh&agrave; trường.</p> <p>Hoạt động trải nghiệm gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh c&oacute; th&ecirc;m những kĩ năng mới, l&agrave;m quen với c&aacute;c nhiệm vụ học tập được thực hiện ngo&agrave;i nh&agrave; trường.</p>
Tác giả: thcstranphu

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2