PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

BÁO CÁO SAU TẾT XUÂN ĐINH DẬU NĂM 2017
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:728px"> <tbody> <tr> <td style="width:312px"> <p>PH&Ograve;NG GD&amp;ĐT TH&Agrave;NH PHỐ PHỦ L&Yacute;</p> <p><strong>TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH X&Aacute;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <table align="left" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" style="height:2px; width:146px" /></td> </tr> </tbody> </table> &nbsp; <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> &nbsp; <p>Số: 06/BC-MNTrX</p> </td> <td style="width:416px"> <p><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</strong></p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" style="height:2px; width:202px" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trịnh x&aacute;, ng&agrave;y 02 th&aacute;ng 02 năm 2017</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>B&Aacute;O C&Aacute;O</strong></p> <p><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh trước, trong v&agrave; sau Tết Đinh Dậu, năm 2017</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>K&iacute;nh gửi</em>: &nbsp;&nbsp;Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Căn cứ c&ocirc;ng văn số 59/TB-SGDĐT ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 1 năm 2017 của Sở GD&amp;ĐT về việc nghỉ Tết &acirc;m lịch năm 2017 đối với c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động của c&aacute;c đơn vị trực thuộc sở GD&amp;ĐT;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện sự chỉ đạo của ph&ograve;ng GD&amp;ĐT th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;, sự chỉ đạo của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n x&atilde; Trịnh X&aacute;. Trường Mầm non Trịnh X&aacute; b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh của nh&agrave; trường trước, trong v&agrave; sau Tết cụ thể&nbsp; như sau:</p> <p><strong>1- T&igrave;nh h&igrave;nh an ninh trật tự của nh&agrave; trường, an to&agrave;n của c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh trong kỳ nghỉ Tết:</strong></p> <p>- 100% c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong trường thực hiện tốt lịch ph&acirc;n c&ocirc;ng trực Tết của nh&agrave; trường. Trước, trong v&agrave; sau Tết cơ sở vật chất của nh&agrave; trường đảm bảo an to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; sảy ra. C&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; học sinh nghỉ, đ&oacute;n Tết c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh với tinh thần đo&agrave;n kết, vui tươi, l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n, tiết kiệm v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối.</p> <p><strong>2- T&igrave;nh h&igrave;nh tổ chức đ&oacute;n Xu&acirc;n của đơn vị: </strong></p> <p>- Nh&agrave; trường đ&atilde; phối hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n, tổ chức thăm hỏi, tặng qu&agrave;, ch&uacute;c tết chu đ&aacute;o đối với c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh động vi&ecirc;n thăm hỏi kịp thời đối với gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c ch&aacute;u thuộc gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt kh&oacute; khăn, thuộc hộ ngh&egrave;o, cận ngh&egrave;o chu đ&aacute;o.</p> <p>- Nh&agrave; trường tổ chức gặp mặt đầu xu&acirc;n v&agrave;o chiều ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 2 năm 2017 tức ng&agrave;y 5 Tết v&agrave; chỉ đạo đội ngũ c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n dọn vệ sinh trường lớp, Kiểm tra nguồn điện, sắp xếp đồ d&ugrave;ng, đồ chơi của nh&oacute;m lớp, gọn g&agrave;ng, trước khi đ&oacute;n trẻ ra lớp.</p> <p><strong>3- T&igrave;nh h&igrave;nh hoạt&nbsp;động dạy, học của nh&agrave; trường ng&agrave;y&nbsp;đầu năm mới: </strong></p> <p>- Tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục sau tết từ 7 h 30 ng&agrave;y 02 th&aacute;ng 2 năm 2017( tức ng&agrave;y 6 Tết)&nbsp; theo quy định. 100% c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n đều c&oacute; tinh thần vui mừng phấn khởi v&agrave; chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện để đ&oacute;n trẻ ra lớp hoạt động b&igrave;nh thường, đảm bảo theo kế hoạch.</p> <p>+ Tổng số học sinh ra lớp: 215/298 ch&aacute;u, đạt 72,15%</p> <p>trong đ&oacute;: MG = 187/247 ch&aacute;u, đạt 75,71%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; NT = 28/51 ch&aacute;u, đạt 54,9%</p> <p>+ Tổng số c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n tại thời điểm c&oacute; mặt trong ng&agrave;y&nbsp;đầu xu&acirc;n: 17/17 đồng ch&iacute;, đạt 100%.</p> <p><strong>4- Một số nhiệm vụ tiếp theo:</strong></p> <p>- Nh&agrave; trường tiếp tục Chỉ đạo c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền động vi&ecirc;n trẻ ra lớp duy tr&igrave; sỹ số, ổn định nền nếp theo kế hoạch. Thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c quy chế chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&ecirc;n kế hoạch soạn giảng đ&uacute;ng chương tr&igrave;nh chủ đề, theo từng độ tuổi trước khi l&ecirc;n lớp.</p> <p>- Thực hiện tốt vệ sinh an to&agrave;n thực phẩm, vệ sinh m&ocirc;i trường xanh sạch đẹp, ph&ograve;ng chống dịch bệnh, kh&ocirc;ng để t&igrave;nh trạng ngộ độc thức ăn, nước uống sảy ra. Đảm bảo sức khỏe, khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ xuống thấp, chuyển m&ugrave;a...Thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống ch&aacute;y nổ v&agrave; tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;M&ugrave;a xu&acirc;n l&agrave; tết trồng c&acirc;y&rdquo;, tu sửa, chăm s&oacute;c vườn c&acirc;y v&agrave; trồng bổ xung th&ecirc;m c&acirc;y xanh, rau sạch, để tạo cảnh quan, m&ocirc;i trường &ldquo;Xanh-sạch-đẹp&rdquo;</p> <p>- Thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ theo quy định v&agrave; thực hiện chế độ th&ocirc;ng tin, cập nhật số liệu b&aacute;o c&aacute;o kịp thời, đầy đủ.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; một số nội dung về t&igrave;nh h&igrave;nh trước, trong v&agrave; sau tết của nh&agrave; trường. Vậy trường mầm non Trịnh X&aacute;, tr&acirc;n trọng b&aacute;o c&aacute;o ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố phủ L&yacute;./.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:343px"> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nơi nhận:</em></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Như k&iacute;nh gửi</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - BGH</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lưu VP</p> </td> <td style="width:343px"> <p><strong>HIỆU TRƯỞNG</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nguyễn Thị Ba</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: NGUYỄN THỊ BA
data/2950212135023116210/tintuc/files/02.2017/Hi%CC%80nh0647.jpg

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2