PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

Báo cáo chi bộ tháng 9
<table align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:705px"> <tbody> <tr> <td style="width:283px"> <p>&nbsp;ĐẢNG BỘ X&Aacute; TRỊNH X&Aacute;</p> <p><img src="file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif" style="height:2px; width:97px" /><strong>CHI BỘ 11 TRƯỜNG MN TRỊNH X&Aacute;</strong></p> </td> <td style="width:421px"> <p><img src="file:///C:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" style="height:2px; width:220px" /><strong>ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:283px"> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số: 73-BC/CBMN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> <td style="width:421px"> <p>&nbsp;</p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trịnh x&aacute;, ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 9&nbsp; năm 2016</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>B&Aacute;O C&Aacute;O</strong></p> <p><strong>Kết quả thực hiện nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 9 năm 2016</strong></p> <p><strong>Phương hướng nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 10 năm 2016</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<u>K&iacute;nh gửi</u>:</em></strong><strong> Đảng ủy x&atilde; Trịnh X&aacute;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 9 năm 2016 của BCH Đảng bộ x&atilde; Trịnh X&aacute;, Nghị quyết l&atilde;nh đạo của chi bộ 11- Trường mầm non, Ban chi ủy chi bộ trường mầm non Trịnh X&aacute; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 9, phương hướng nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 10 năm 2016 cụ thể như sau:</p> <p><strong>I.</strong><strong> Đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 9 năm 2016</strong></p> <p><strong>1. Kết quả c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng Đảng</strong>:</p> <p>- 100% c&aacute;n bộ đảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh&nbsp; phấn khởi ch&agrave;o mừng năm học mới v&agrave; vui Tết Trung thu.</p> <p>- Chi bộ đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ ch&iacute; Minh theo nội dung đ&atilde; đăng k&yacute;, của 3/10 đồng ch&iacute; đảng vi&ecirc;n.</p> <p><strong>2. Kết quả l&atilde;nh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c ch&iacute;nh quyền:</strong></p> <p>&nbsp; - Tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Lễ khai giảng năm học theo nghi thức trang trọng v&agrave; &yacute; nghĩa. Tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; của &ldquo;Ng&agrave;y to&agrave;n d&acirc;n đưa trẻ đến trường&rdquo;.</p> <p>- &nbsp;Thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch năm học đ&atilde; đề ra.</p> <p>&nbsp;- Nh&agrave; trường đ&atilde; phối hợp với trạm y tế x&atilde;, kiểm tra sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ, đạt kết quả tốt, kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng dịch bệnh sảy ra.</p> <p>- Hiện nay nh&agrave; trường đ&atilde; sửa chữa cơ sở vật chất, tương đối đảm bảo an to&agrave;n cho c&ocirc; v&agrave; trẻ, tổng số tiền tr&ecirc;n 15.000 triệu đồng.</p> <p>- Thực hiện tốt một số nhiệm vụ kh&aacute;c theo quy định của ng&agrave;nh v&agrave; thực hiện chế độ th&ocirc;ng tin, cập nhật số liệu b&aacute;o c&aacute;o kịp thời đầy đủ.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3. L&atilde;nh đạo chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Ban Mặt trận Tổ quốc - c&aacute;c đo&agrave;n thể:</strong></p> <p>- C&ocirc;ng đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, vận động CB, GV, NV tham gia ủng hộ quỹ khuyến học x&atilde;, &iacute;t nhất 1 ng&agrave;y lương, tổng số tiền l&agrave; 1.730.000 đồng.</p> <p><strong>4. &Yacute; kiến, kiến nghị, đề xuất:</strong></p> <p><strong>II. Phương hướng nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 10 năm 2016.</strong></p> <p>- Tập trung tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước của d&acirc;n tộc v&agrave; của ng&agrave;nh. Tuy&ecirc;n truyền Hội nghị c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức đầu năm .</p> <p>- Thực hiện tốt việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua, c&aacute;c cuộc vận động của ng&agrave;nh. &nbsp;Chi bộ tiếp tục đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ ch&iacute; Minh theo nội dung đ&atilde; đăng k&yacute;.</p> <p>- &nbsp;Tiếp tục&nbsp; chỉ đạo nh&agrave; trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch năm học 2016-2017 đ&atilde; đề ra.</p> <p>- Chỉ đạo nh&agrave; trường tổ chức Hội nghị c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức đầu năm, theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của ph&ograve;ng.</p> <p>- Chỉ đạo nh&agrave; trường chuẩn bị tốt c&aacute;c điều kiện tổ chức họp phụ huynh học sinh năm học 2016-2017.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; những kết quả thực hiện nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 9 v&agrave; phương hướng, nhiệm vụ l&atilde;nh đạo th&aacute;ng 10/2016 của chi bộ. Chi bộ 11- trường Mầm non Trịnh x&aacute; b&aacute;o c&aacute;o Thường trực Đảng uỷ x&atilde;./.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:327px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ĐẢNG ỦY VI&Ecirc;N PHỤ TR&Aacute;CH</strong></p> <p><strong>CHI BỘ</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </td> <td style="width:327px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>T/M BAN CHI ỦY</strong></p> <p><strong>B&Iacute; THƯ</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:327px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Đỗ Đức Th&agrave;nh</strong></p> </td> <td style="width:327px"> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nguyễn Thị Ba</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: mntrinhxa

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2