PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VN 20.11
<p><strong>&nbsp;BÀI PHÁT BI&Ecirc;̉U NH&Acirc;N NGÀY 20/11</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Hoà chung kh&ocirc;ng khí tưng bừng chào đón ngày nhà giáo Vi&ecirc;̣t Nam 20/11 của cả nước. H&ocirc;m nay,Trường mầm non &nbsp;Trịnh Xá long trọng t&ocirc;̉ chức l&ecirc;̃ kỉ ni&ecirc;̣m 35 năm ngày nhà giáo Vi&ecirc;̣t Nam 20/11/1982 &ndash; 20/11/2017. T&ocirc;i th&acirc;̣t vinh dự được thay mặt cho các th&acirc;̀y giáo, c&ocirc; giáo, các cán b&ocirc;̣, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong Trường MN Trịnh Xá phát bi&ecirc;̉u cảm xúc, suy nghĩ của mình. Lời đ&acirc;̀u ti&ecirc;n t&ocirc;i xin kính chúc các vị đại bi&ecirc;̉u, các th&acirc;̀y giáo, c&ocirc; giáo lời chúc sức khoẻ thành đạt và hạnh phúc. Chúc h&ocirc;̣i nghị thành c&ocirc;ng t&ocirc;́t đẹp.</p> <p>- Kính thưa h&ocirc;̣i nghị</p> <p>&nbsp; Trong ngày h&ocirc;̣i lớn của ngành giáo dục h&ocirc;m nay, ngày mà toàn th&ecirc;̉ xã h&ocirc;̣i dành những tình cảm y&ecirc;u quý và tr&acirc;n trọng nh&acirc;́t tới những người làm ngh&ecirc;̀ nhà giáo, những người đang trực ti&ecirc;́p làm c&ocirc;ng tác giáo dục. Là c&ocirc; giáo đang c&ocirc;ng tác tại trường m&acirc;̀m non Trịnh Xá. T&ocirc;i r&acirc;́t xúc đ&ocirc;̣ng trước sự quan t&acirc;m s&acirc;u sắc của các c&acirc;́p Uỷ Đảng, Chính quy&ecirc;̀n, các b&acirc;̣c phụ huynh và các con học sinh đã dành những tình cảm t&ocirc;́t đẹp nh&acirc;́t cho các nhà giáo trong ngày h&ocirc;m nay. T&ocirc;i cũng lu&ocirc;n ghi nhớ và bi&ecirc;́t ơn các th&ecirc;́ h&ecirc;̣ nhà giáo đi trước đã dìu dắt những th&ecirc;́ h&ecirc;̣ học trò như chúng t&ocirc;i, đ&ecirc;̉ cho chúng t&ocirc;i ngày m&ocirc;̣t vững bước trưởng thành</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Là người giáo vi&ecirc;n m&acirc;̀m non đã có g&acirc;̀n 30 năm gắn bó với ngh&ecirc;̀, c&ocirc;ng vi&ecirc;̣c cũng th&acirc;̣t là v&acirc;́t vả, từ sáng sớm tới chi&ecirc;̀u b&ecirc;n đàn con nhỏ, c&ocirc; giáo phải chu&acirc;̉n bị giáo án l&ecirc;n lớp và chăm sóc từng bữa ăn gi&acirc;́c ngủ cho trẻ, các cháu còn nhỏ n&ecirc;n có lúc còn qu&acirc;́y khóc, đi&ecirc;̀u đó đòi hỏi người giáo vi&ecirc;n m&acirc;̀m non phải ki&ecirc;n trì và n&ecirc;́u kh&ocirc;ng có tình y&ecirc;u con trẻ thì sẽ kh&ocirc;ng làm được, C&ocirc;ng vi&ecirc;̣c v&acirc;́t vả như v&acirc;̣y xong những năm trước đ&acirc;y mức lương của c&ocirc; giáo m&acirc;̀m non r&acirc;́t th&acirc;́p, đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n gia đình &nbsp;cũng có lúc gặp kh&ocirc;ng ít khó khăn, nhưng được sự quan t&acirc;m đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n của Ban lãnh đạo nhà trường và chị em đ&ocirc;̀ng nghi&ecirc;̣p cùng với sự nhi&ecirc;̣t tình, lòng y&ecirc;u ngh&ecirc;̀ m&ecirc;́n trẻ, trong nhi&ecirc;̀u năm qua t&ocirc;i lu&ocirc;n hoàn thành t&ocirc;́t nhi&ecirc;̣n vụ được giao</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bác H&ocirc;̀ đã nói &ldquo; Vì lợi ích mười năm tr&ocirc;̀ng c&acirc;y, vì lợi ích trăm năm tr&ocirc;̀ng người&rdquo; . Th&acirc;́m nhu&acirc;̀n lời dạy của Bác, với tr&aacute;ch nhiệm lớn lao của người nh&agrave; gi&aacute;o &nbsp;t&ocirc;i lu&ocirc;n suy nghĩ l&agrave;m thế n&agrave;o để n&acirc;ng cao chất lượng chăm s&oacute;c gi&aacute;o dục trẻ được tốt hơn. Đ&acirc;́t nước ngày càng đ&ocirc;̉i mới đời s&ocirc;́ng của các c&ocirc; giáo m&acirc;̀m non hi&ecirc;̣n nay đã được cải thi&ecirc;̣n, được sự quan t&acirc;m của Đảng và nhà nước cùng các c&acirc;́p các ngành, đ&acirc;̀u tháng 11 vừa qua tin vui lại đ&ecirc;́n với các c&ocirc; giáo m&acirc;̀m non khi m&ocirc;̣t s&ocirc;́ giáo vi&ecirc;n được tham gia dự tuy&ecirc;̉n thi vào vi&ecirc;n chức, với sự n&ocirc;̃ lực c&ocirc;́ gắng h&ecirc;́t mình các đ&ocirc;̀ng chí dự thi đ&ecirc;̀u đạt k&ecirc;́t quả t&ocirc;́t, đ&acirc;y là ni&ecirc;̀m vui chung cho các c&ocirc; giáo MN, mặc dù có c&ocirc; giáo quá trình c&ocirc;ng tác đã g&acirc;̀n đ&ecirc;́n tu&ocirc;̉i nghỉ hưu nhưng sự quan t&acirc;m, đ&ocirc;̣ng vi&ecirc;n của Đảng, Nhà nước và các c&acirc;́p đ&ocirc;́i với ngành học m&acirc;̀m non là đ&ocirc;̣ng lực lớn đ&ecirc;̉ những c&ocirc; giáo m&acirc;̀m non như chúng t&ocirc;i mang h&ecirc;́t trí tu&ecirc;̣ và sự nhi&ecirc;̣t tình chăm sóc giaó dục các cháu. Vì chất lượng chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ ở trường mầm non c&oacute; t&aacute;c dụng rất lớn đến chất lượng gi&aacute;o dục ở bậc học tiếp theo. Gi&aacute;o dục c&oacute; tầm quan trọng rất lớn đối với con người nhất l&agrave; tuổi mầm non, ở lứa tuổi n&agrave;y trẻ đang được h&igrave;nh th&agrave;nh l&ecirc;n nh&acirc;n c&aacute;ch con người. đ&ograve;i hỏi những nh&agrave; gi&aacute;o dục trẻ phải l&agrave; những con người c&oacute; đạo đức, c&oacute; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, y&ecirc;u nghề, mến trẻ, lu&ocirc;n l&agrave; tấm gương s&aacute;ng để trẻ noi theo.</p> <p>&nbsp;&nbsp;Nh&acirc;n ngày nhà giáo Vi&ecirc;̣t nam 20/11 t&ocirc;i có đ&ocirc;i lời t&acirc;m sự v&ecirc;̀ những tình cảm của mình cũng như m&ocirc;̣t s&ocirc;́ t&acirc;m tư nguy&ecirc;̣n vọng của các c&ocirc; giáo trường Mn Trịnh Xá nói ri&ecirc;ng. Thay mặt cho các c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong nhà trường, t&ocirc;i xin hứa sẽ&nbsp;nỗ lực phấn đấu nhi&ecirc;̀u hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, g&oacute;p phần ươm những mầm non phục vụ cho sự ph&aacute;t triển của qu&ecirc; hương đất nước trong thời kỳ mới./.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/2950212135023116210/tintuc/IMG20161118083717-1.jpg" style="height:667px; width:500px" /></p> <p>&nbsp; M&ocirc;̣t l&acirc;̀n nữa xin kính chúc các vị đại bi&ecirc;̉u cùng toàn th&ecirc;̉ các th&acirc;̀y giáo, c&ocirc; giáo mạnh khoẻ. Chúc h&ocirc;̣i nghị thành c&ocirc;ng t&ocirc;́t đẹp</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<em>Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn</em></p>
Tác giả: mntrinhxa

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2