PHÒNG GD&ĐT TPPHỦ LÝ-TRƯỜNG TH TIÊN HẢI

Tin từ đơn vị khác

Báo cáo xây dựng đời sống văn hóa
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:722px"> <tbody> <tr> <td style="height:38px; width:269px"> <p>PH&Ograve;NG GD&amp;ĐT TP PHỦ L&Yacute;</p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" style="height:2px; width:110px" /><strong>TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH X&Aacute;</strong></p> </td> <td style="height:38px; width:453px"> <p><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></p> <p><strong>Độc lập &ndash; Tự do &ndash; Hạnh ph&uacute;c</strong></p> <p><img src="file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif" style="height:2px; width:212px" /></p> </td> </tr> <tr> <td style="height:38px; width:269px"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số: 110/BC-MNTrX</p> </td> <td style="height:38px; width:453px"> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Trịnh x&aacute;, ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 11&nbsp; năm 2016</em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>B&Aacute;O C&Aacute;O</strong></p> <p><strong>Th&agrave;nh t&iacute;ch x&acirc;y dựng trường mầm non Trịnh X&aacute; đạt chuẩn văn h&oacute;a</strong></p> <p><strong>Sau 05 năm ( 2011-2016) v&agrave; phương hướng nhiệm vụ năm 2017</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>K&iacute;nh gửi: Ban chỉ đạo phong tr&agrave;o &ldquo; To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo; năm 2016 th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Căn cứ Th&ocirc;ng tư số 08/2014/TT-BVHTTDL, ng&agrave;y 24/9/2014 của Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch Quy định chi tiết về ti&ecirc;u chuẩn, tr&igrave;nh tự, thủ tục, x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng nhận &ldquo; Cơ quan đạt chuẩn văn h&oacute;a&rdquo;, &ldquo; Đơn vị đạt chuẩn văn h&oacute;a&rdquo;, &ldquo; Doanh nghiệp đạt chuẩn văn h&oacute;a&rdquo;;</p> <p>Căn cứ c&ocirc;ng văn số 186/BCĐ ng&agrave;y 18/11/2016 của Ban chỉ đạo phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo; th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; về việc chuẩn bị phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; kết quả thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo; năm 2016;</p> <p>Căn cứ điều kiện v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh thực tế của nh&agrave; trường. Trường mầm non Trịnh X&aacute; b&aacute;o c&aacute;o Th&agrave;nh t&iacute;ch x&acirc;y dựng trường đạt chuẩn văn h&oacute;a sau 5 năm ( 2011-2016) v&agrave; phương hướng nhiệm vụ năm 2017, cụ thể như sau:</p> <p><strong>PHẦN I: KẾT QUẢ X&Acirc;Y DỰNG TRƯỜNG MẦM NON TRỊNH X&Aacute; ĐẠT CHUẨN VĂN H&Oacute;A SAU 05 NĂM</strong></p> <p><strong>I. Đặc điểm t&igrave;nh h&igrave;nh:</strong></p> <p><strong>- </strong>Trường c&oacute; 10 ph&ograve;ng học, trong đ&oacute; s&oacute; 3/10 ph&ograve;ng ki&ecirc;n cố, 2/10 ph&ograve;ng b&aacute;n ki&ecirc;n cố, 5/10 ph&ograve;ng học v&agrave; 2/3 nh&agrave; bếp l&agrave; nh&agrave; cấp 4, x&acirc;y dựng đ&atilde; l&acirc;u, diện t&iacute;ch chật hẹp v&agrave; xuống cấp nghi&ecirc;m trọng. Tổng diện t&iacute;ch to&agrave;n trường 3.938m<sup>2</sup>, diện t&iacute;ch s&acirc;n chơi 700 m<sup>2</sup>, c&oacute; 3/5 s&acirc;n chơi c&oacute; đồ chơi ngo&agrave;i trời.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <strong>- </strong>Trường duy tr&igrave; 10/10 nh&oacute;m lớp, trong đ&oacute;: 7 lớp MG (c&oacute; 2 lớp MG 5 tuổi t&aacute;ch, 5 lớp MG gh&eacute;p 2 độ tuổi) v&agrave; 3 nh&oacute;m trẻ.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>- </strong>Tổng số trẻ ra lớp: 295 trẻ, trong đ&oacute; MG =246 trẻ, nh&oacute;m trẻ= 49 trẻ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Số trẻ MG ra lớp học tại trường: 246/253 trẻ, đạt 97,23% độ tuổi, c&ograve;n 7 trẻ đi học tr&aacute;i truyến.</p> <p>Trong đ&oacute;:&nbsp; MG 5 tuổi 77/77 trẻ, đạt 100% độ tuổi, trong đ&oacute; c&oacute; 2 trẻ đi học tr&aacute;i tuyến v&agrave; 3 trẻ đến học tr&aacute;i tuyến.</p> <p>&nbsp; MG 4 tuổi 101/101 trẻ, đạt 100% độ tuổi, trong đ&oacute; c&oacute; 5 trẻ đi học tr&aacute;i tuyến.</p> <p>&nbsp;MG 3 tuổi 73/75 trẻ, đạt 97,33% độ tuổi, hiện nay c&ograve;n 2 trẻ chưa ra lớp</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Nh&agrave; trẻ : 49/212 trẻ, đạt 22,64% độ tuổi</p> <p><strong>- </strong>Tổng số CB,GV, NV nh&agrave; trường: 18 đồng ch&iacute; v&agrave; hi&ecirc;n nay c&oacute; 1 đ/c nghỉ chế độ từ ng&agrave;y 1/12/2016, c&ograve;n 17 đồng ch&iacute;, &nbsp;trong đ&oacute;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Bi&ecirc;n chế: 9/17 đồng ch&iacute;, đạt 52,94%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Hợp đồng 09: 5/17 đồng ch&iacute;, đạt 29,41%</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Hợp đồng trường: 3/17 đồng ch&iacute;, đạt 17,65%</p> <p>- Tỷ lệ gi&aacute;o vi&ecirc;n/lớp: 11 GV/10 nh&oacute;m lớp, đạt tỷ lệ 1,1 c&ocirc;/nh&oacute;m, lớp.</p> <p>- Tổng số đảng vi&ecirc;n: 10/17 đ/c, đạt 58,82%</p> <p>- Theo c&ocirc;ng văn số 742/PGDĐT ng&agrave;y 18/10/2016 của ph&ograve;ng GDĐT về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh H&agrave; Nam về tuyển dụng, quản l&yacute; bi&ecirc;n chế sự nghiệp gi&aacute;o dục (tại thời điểm 30/9/2016). Trường c&ograve;n thiếu 1 c&aacute;n bộ quản l&yacute;, 9 gi&aacute;o vi&ecirc;n, 1 nh&acirc;n vi&ecirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Thuận lợi</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trường mầm non Trịnh X&aacute; được c&ocirc;ng nhận đạt chẩn văn h&oacute;a từ năm 2005, Quyết định số 409/QĐ-UBND ng&agrave;y 11/5/2006 của UBND huyện b&igrave;nh Lục, do đồng ch&iacute; Chủ tịch B&ugrave;i Văn H&ugrave;ng k&yacute;.</p> <p>-Trường lu&ocirc;n được sự quan t&acirc;m chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n, của ph&ograve;ng GD&amp;ĐT th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; v&agrave; của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo Đảng, ch&iacute;nh quyền, c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể địa phương.</p> <p>- 100% c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&oacute; phẩm chất đạo đức tốt, lu&ocirc;n gương mẫu, giữ g&igrave;n v&agrave; ph&aacute;t huy những phẩm chất tốt đẹp của nh&agrave; gi&aacute;o, c&oacute; bản lĩnh ch&iacute;nh trị vững v&agrave;ng v&agrave; tuyệt đối tin tưởng v&agrave;o đường lối ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của nh&agrave; nước v&agrave; đo&agrave;n kết nhiệt t&igrave;nh y&ecirc;u nghề mến trẻ.</p> <p><strong>2. Kh&oacute; khăn:</strong></p> <p>- Trường c&oacute; nhiều điểm trường, 10 nh&oacute;m lớp, ph&acirc;n bổ tr&ecirc;n địa b&agrave;n 5 khu trong to&agrave;n x&atilde;, c&oacute; 5/10 ph&ograve;ng học v&agrave; 2/3 ph&ograve;ng bếp l&agrave; nh&agrave; cấp 4, diện t&iacute;ch chật hẹp, đ&atilde; hết thời gian sử dụng.</p> <p>- Đội ngũ c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ograve;n thiếu so với quy định.</p> <p>- Kinh ph&iacute; chi cho việc mua sắm c&aacute;c trang thiết bị v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động chuy&ecirc;n m&ocirc;n của nh&agrave; trường c&ograve;n hạn hẹp n&ecirc;n chưa đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu thực tế của ng&agrave;nh.</p> <p><strong>II. Kết quả đạt được của phong tr&agrave;o</strong></p> <p><strong>1. C&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo, l&atilde;nh đạo.</strong></p> <p>- Nh&agrave; trường l&atilde;nh đạo c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong trường đo&agrave;n kết, thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c v&agrave; c&oacute; hiệu quả c&aacute;c văn bản chỉ đạo của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; của ng&agrave;nh cũng như của địa phương đề ra. Thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; nền nếp kỷ cương trong sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; hội họp. Thực hiện tốt c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua, c&aacute;c cuộc vận động do Đảng, Nh&agrave; nước cũng như ng&agrave;nh ph&aacute;t động, thực hiện tốt cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, x&acirc;y dựng người th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; văn minh, thanh lịch&quot;. Kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n vi phạm đạo đức nh&agrave; gi&aacute;o.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&agrave; trường chỉ đạo đội ngũ c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n gương mẫu thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c quy chế chuy&ecirc;n m&ocirc;n của nh&agrave; trường, của ng&agrave;nh, thường xuy&ecirc;n cập nhật số liệu, th&ocirc;ng tin của nh&oacute;m lớp, b&aacute;o c&aacute;o số liệu ch&iacute;nh x&aacute;c kịp thời theo đ&uacute;ng quy định của nh&agrave; trường v&agrave; cấp tr&ecirc;n đề ra. Đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c nu&ocirc;i dạy trẻ theo khoa học, đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối cho trẻ khi đến trường v&agrave; thực hiện theo đ&uacute;ng chương tr&igrave;nh chủ đề của từng độ tuổi do Bộ GD&amp;ĐT quy định, duy tr&igrave;, n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c điều tra phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi v&agrave; thực hiện tốt phổ cập 3 chung, chống x&oacute;a m&ugrave;.</p> <p>- L&atilde;nh đạo c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n khắc phục t&igrave;nh trạng thiếu c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n. Nh&agrave; trường bố tr&iacute;, sắp xếp c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp với năng lực v&agrave; điều kiện thực tế. Tham mưu với l&atilde;nh đạo cấp tr&ecirc;n bổ nhiệm đủ c&aacute;n bộ quản l&yacute; theo hạng trường, điều động, ph&acirc;n bổ th&ecirc;m gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n, để giảm cường độ lao động của c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n, ưu ti&ecirc;n bố tr&iacute; đủ gi&aacute;o vi&ecirc;n mẫu gi&aacute;o 5 tuổi theo quy định.</p> <p><strong>2. C&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền </strong></p> <p>- Trong những năm qua, nh&agrave; trường lu&ocirc;n kết hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n thường xuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền, động vi&ecirc;n c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong trường, thực hiện tốt c&aacute;c cuộc vận động v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua do Đảng, Nh&agrave; nước, ng&agrave;nh v&agrave; địa phương ph&aacute;t động. Hằng năm mỗi c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong trường tham gia ủng hộ &iacute;t nhất 1 ng&agrave;y lương x&acirc;y dựng quỹ t&igrave;nh nghĩa, quỹ khuyến học, quỹ&nbsp; ủng hộ trợ gi&uacute;p nh&acirc;n đạo, quỹ đền ơn đ&aacute;p nghĩa của ng&agrave;nh, quỹ v&igrave; người ngh&egrave;o, quỹ ủng hộ đồng b&agrave;o miền Trung khắc phục kh&oacute; khăn sau&nbsp; b&atilde;o lũ, quỹ&nbsp; hỗ trợ học sinh, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&ugrave;ng kh&oacute; khăn v&agrave; năm học 2016-2017 tiếp tục ủng hộ quỹ x&acirc;y dựng &ldquo;Khu đền thờ c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sỹ v&agrave; di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a của tỉnh H&agrave; Nam&rdquo;. Tổng số tiền ủng hộ đến nay tr&ecirc;n 10 triệu đồng.</p> <p>- Nh&agrave; trường lu&ocirc;n kết hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n thường xuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, gắn với cuộc vận động &quot;Mỗi thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; tấm gương đạo đức tự học v&agrave; s&aacute;ng tạo&quot;, cuộc vận động &ldquo; D&acirc;n chủ-Kỷ cương-T&igrave;nh thương-Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua &quot;X&acirc;y dựng trường học th&acirc;n thiện, học sinh t&iacute;ch cực&quot; v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua kh&aacute;c do Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; ng&agrave;nh, cũng như của địa phương ph&aacute;t động v&agrave; phonh tr&agrave;o thi đua năm học 2016-2017 với chủ đề &ldquo;Đổi mới, s&aacute;ng tạo trong dạy v&agrave; học&rdquo; nhằm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ng&agrave;y 4/11/2013 của Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng kh&oacute;a XI về đổi mới căn bản, to&agrave;n diện GD&amp;ĐT.</p> <p>- Đặc biệt chỉ đạo 100% c&aacute;c nh&oacute;m, lớp c&oacute; g&oacute;c tuy&ecirc;n truyền, với nội dung phong ph&uacute; v&agrave; ph&ugrave; hợp về c&ocirc;ng t&aacute;c nu&ocirc;i dưỡng, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ theo khoa học th&ocirc;ng qua đ&oacute;n trả trẻ h&agrave;ng ng&agrave;y, qua c&aacute;c buổi hội họp phụ huynh học sinh, qua c&aacute;c hội nghị, qua loa đ&agrave;i, truyền thanh, qua những ng&agrave;y lễ, Tết... g&oacute;p phần x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo; ở khu d&acirc;n cư ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.&nbsp;</p> <p><strong>3. Kết quả</strong></p> <p><strong>3.1. Ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ</strong></p> <p>Trong những năm qua trường lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ, đ&atilde; đạt được những th&agrave;nh t&iacute;ch đ&aacute;ng kể, kết quả cụ thể</p> <p>- Về tập thể:</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:660px"> <tbody> <tr> <td style="width:115px"> <p><strong>Năm khen thưởng</strong></p> </td> <td style="width:160px"> <p><strong>Danh hiệu thi đua</strong></p> </td> <td style="width:224px"> <p><strong>Số quyết định</strong></p> </td> <td style="width:160px"> <p><strong>Người K&yacute;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:115px"> <p>2010-2011</p> </td> <td style="width:160px"> <p>Tập thể lao động ti&ecirc;n tiến</p> </td> <td style="width:224px"> <p>Quyết định số: 5930/QĐ-UNBD huyện B&igrave;nh Lục ng&agrave;y 15/11/2011</p> </td> <td style="width:160px"> <p>Chủ Tịch huyện<br /> Trần Văn Sơn</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:115px"> <p>2012-2013</p> </td> <td style="width:160px"> <p>Tập thể lao động ti&ecirc;n tiến</p> </td> <td style="width:224px"> <p>Quyết định số: 2054/QĐ-UBND huyện B&igrave;nh Lục ng&agrave;y 21/7/2013</p> </td> <td style="width:160px"> <p>Chủ Tịch huyện<br /> Trần Văn Sơn</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Từ ng&agrave;y 01/10/2013, trường mầm non Trịnh X&aacute; s&aacute;t nhập về th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;, trường lu&ocirc;n được sự quan t&acirc;m của l&atilde;nh đạo cấp tr&ecirc;n v&agrave; của ph&ograve;ng GD&amp;ĐT th&agrave;nh phố Phủ L&yacute;, v&igrave; vậy từ năm học 2013-2014 đến nay trường lu&ocirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ.</p> <p>- Về c&aacute; nh&acirc;n:</p> <p>+ Năm 2011: Trường c&oacute; 03 đồng ch&iacute; đạt danh hiệu &ldquo; Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2010-2011&rdquo;, trong đ&oacute; 01 đ/c được Gi&aacute;m đốc sở tặng giấy khen (Đ/c Ba), 01 đ/c được Chủ tịch Huyện b&igrave;nh Lục tặng giấy khen (đ/c H&agrave;), 01 đồng ch&iacute; đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ( Đ/c Xu&acirc;n).</p> <p>+ Năm 2012: Trường c&oacute; 03 đồng ch&iacute; đạt danh hiệu &ldquo; Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2011-2012&rdquo;, trong đ&oacute; 01 đ/c được Gi&aacute;m đốc sở tặng giấy khen (đ/c Ba), 01 đ/c được Ban chấp h&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n tỉnh tặng Giấy khen ( đ/c Thoa), 01đồng ch&iacute; đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở ( Đ/c Xu&acirc;n). Chi bộ, c&ocirc;ng đo&agrave;n đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh.</p> <p>+ Năm 2013: Trường c&oacute; 03 đồng ch&iacute; đạt danh hiệu &ldquo; Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2012-2013&rdquo; trong đ&oacute; 01 đ/c được Gi&aacute;m đốc sở tặng giấy khen (đ/c Hương), 01 đ/c &nbsp;được Ban chấp h&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n tỉnh tặng danh hiệu &quot;Giỏi việc trường, đảm việc nh&agrave;&quot; ( Đ/c Thoa), 01 đ/c được UBND huyện B&igrave;nh Lục tặng giấy khen ( Đ/c H&agrave;)</p> <p>+ Năm 2014: Trường c&oacute; 02 đồng ch&iacute; đạt danh hiệu &ldquo; Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2013-2014&rdquo; được &nbsp;UBND th&agrave;nh phố tặng giấy khen &quot; ( đ/c Thoa, đ/c Lệ). Chi bộ ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ.</p> <p>+ Năm 2015: Trường c&oacute; 03 đồng ch&iacute; đạt danh hiệu &ldquo; Đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong năm học 2014-2015&rdquo;, trong đ&oacute; 01 đ/c được UBND th&agrave;nh phố tặng giấy khen &quot; (đ/c Lệ) 02 đ/c được Ban chấp h&agrave;nh c&ocirc;ng đo&agrave;n th&agrave;nh ph&oacute; tặng danh hiệu &quot;Giỏi việc trường, đảm việc nh&agrave;&quot; (Đ/c V&acirc;n, đ/c Vĩnh). Chi bộ v&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n đạt danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.</p> <p>+ Năm học 2015-2016: Nh&agrave; trường đ&atilde; b&aacute;m s&aacute;t v&agrave;o c&aacute;c văn bản chỉ đạo của cấp tr&ecirc;n, của ph&ograve;ng GD&amp;ĐT th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; đ&atilde; l&atilde;nh đạo, chỉ đạo đội ngũ c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n thực hiện tốt c&aacute;c cuộc vận động v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua của Đảng, Nh&agrave; nước, của ng&agrave;nh cũng như của địa phương đề ra. Tổng số tiền ủng hộ c&aacute;c cuộc vận động trong năm học 2015-2016 l&ecirc;n tới 10.194.000 đồng.</p> <p>Gi&aacute;o vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia hội giảng, hội học, thi đua &ldquo; Dạy tốt - Học tốt&rdquo; lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng, th&agrave;nh c&ocirc;ng Đại biểu Quốc hội v&agrave; Đại biểu hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c cấp v&agrave; hưởng ứng phong tr&agrave;o l&agrave;m đồ d&ugrave;ng, đồ chơi bằng nguy&ecirc;n vật liệu sẵn c&oacute; của địa phương năm học 2015-2016 của cấp học mầm non do ph&ograve;ng v&agrave; sở tổ chức, nh&agrave; trường đ&atilde; tổ chức Hội thi cấp trường, đ&atilde; chọn được 6 bộ đồ d&ugrave;ng, đồ chơi phục vụ hoạt động học, 2 bộ đồ d&ugrave;ng, đồ chơi phục vụ hoạt động vui chơi tham dự Hội thi cấp th&agrave;nh phố v&agrave; đ&atilde; c&oacute; 1 bộ đồ d&ugrave;ng, đồ chơi phục vụ hoạt động học tham dự Hội thi cấp tỉnh được xếp loại A.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nh&agrave; trường đ&atilde; thực hiện phong tr&agrave;o &ldquo; X&acirc;y dựng trường học th&acirc;n thiện, học sinh t&iacute;ch cực&rdquo;&nbsp; đ&aacute;nh gi&aacute;, xếp loại cuối năm theo quy định, kết quả đạt 88,2 điểm v&agrave; xếp loại tốt. Tổ chức kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của gi&aacute;o vi&ecirc;n 4/4 đồng ch&iacute; đạt loại kh&aacute;. Kiểm tra chuy&ecirc;n đề: 8 đồng ch&iacute;, trong đ&oacute; c&oacute; 4/8 đồng ch&iacute;, đạt loại xuất sắc, 4/8 đồng ch&iacute; đạt loại kh&aacute; v&agrave; c&oacute; 5 đồng ch&iacute; c&oacute; s&aacute;ng ki&ecirc;n kinh nghiệm, được Hội đồng khoa học, s&aacute;ng kiến th&agrave;nh phố, đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng nhận đạt s&aacute;ng kiến cấp cơ sở ( Đ/c Ba, V&acirc;n, Thoa, Lệ, Định).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Nh&agrave; trường đ&atilde; tổ chức đ&aacute;nh g&iacute;a chuẩn c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; ph&acirc;n loại c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức cuối năm, kết quả 6/18 c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n xếp loại ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ ( Đ/c Ba, V&acirc;n, Thoa, Định, Lệ, Li&ecirc;n), đạt 33,33%, 12/18 đ/c xếp loại ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ (Đ/c Huyền, H&agrave;, Huệ, Thu, Thắm, Tiến, Hương, Như, Hường, Duy&ecirc;n, H&agrave;, Hảo).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Nh&agrave; trường đ&atilde; tiến h&agrave;nh b&igrave;nh x&eacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; thi đua năm học 2015-2016 theo quy định v&agrave; kết quả được UBND th&agrave;nh phố c&ocirc;ng nhận: 10/18 đồng ch&iacute;&nbsp; đạt danh hiệu &ldquo; Lao động ti&ecirc;n tiến cấp cơ sở&rdquo; ( Đ/c Ba, V&acirc;n, Thoa, Thu, Định, Lệ, Li&ecirc;n, Thắm, Tiến, Hương), đạt 55,56%, trong đ&oacute; c&oacute; 2 đ/c c&aacute;n bộ quản l&yacute; được UBND th&agrave;nh phố tặng giấy khen. Chi bộ v&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3.2. Thực hiện nếp sống văn minh, m&ocirc;i trường văn h&oacute;a c&ocirc;ng sở.</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trong những năm qua nh&agrave; trường lu&ocirc;n l&atilde;nh đạo đội ngũ c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n &nbsp;thực hiện tốt c&aacute;c cuộc vận động v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua do Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; ng&agrave;nh cũng như địa phương ph&aacute;t động. Chấp h&agrave;nh tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của nh&agrave; nước, thực hiện tốt quy chế l&agrave;m việc v&agrave; c&oacute; phong c&aacute;ch l&agrave;m việc khoa học, văn minh lịch sự, gương mẫu thực h&agrave;nh tiết kiệm trong việc cưới hỏi, việc tang v&agrave; lễ hội.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động mắc c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội, kh&ocirc;ng sử dụng, t&agrave;ng trữ, vận chuyển, lưu h&agrave;nh văn h&oacute;a phẩm độc hại, kh&ocirc;ng tuy&ecirc;n truyền v&agrave; thực hiện c&aacute;c h&agrave;nh vi m&ecirc; t&iacute;n di đoan. Thường xuy&ecirc;n tuy&ecirc;n truyền, phổ biến kiến thức về ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y v&agrave; nghi&ecirc;m cấp sử dụng vũ kh&iacute;, vật liệu nổ v&agrave; c&ocirc;ng cụ hỗ trợ. Kh&ocirc;ng t&agrave;ng trữ thuốc nổ, ph&aacute;o v&agrave; đốt ph&aacute;o trong dịp lễ, Tết.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Duy tr&igrave; nề nếp sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; thực hiện tốt nội quy, quy chế l&agrave;m việc theo nguy&ecirc;n tắc tập trung d&acirc;n chủ, ph&aacute;t huy tinh thần t&iacute;ch cực, chủ động s&aacute;ng tạo v&agrave; t&iacute;nh tự gi&aacute;c của mỗi c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n trong việc thực hiện nếp sống văn minh, m&ocirc;i trường văn h&oacute;a trong nh&agrave; trường v&agrave; nơi cư tr&uacute;. N&ecirc;u cao vai tr&ograve;, chức năng nhiệm vụ của c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị trong nh&agrave; trường, thường xuy&ecirc;n củng cố, kiện to&agrave;n tổ chức c&aacute;n bộ nhằm x&acirc;y dựng bộ m&aacute;y tổ chức đo&agrave;n kết vững mạnh chấp h&agrave;nh v&agrave; thực hiện tốt đường lối chủ trương ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Lu&ocirc;n tạo cảnh quan m&ocirc;i trường xanh - sạch - đẹp, m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục l&agrave;nh mạnh, trong s&aacute;ng v&agrave; thực hiện tốt cuộc vận động &ldquo;X&acirc;y dựng nếp sống văn minh đ&ocirc; thị, x&acirc;y dựng người th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; văn minh, thanh lịch&quot;. V&igrave; vậy trong nhiều năm qua kh&ocirc;ng c&oacute; gi&aacute;o vi&ecirc;n vi phạm đạo đức nh&agrave; gi&aacute;o, kh&ocirc;ng c&oacute; ai vi phạm luật giao th&ocirc;ng.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>3.3. Gương mẫu chấp h&agrave;nh chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật của nh&agrave; nước.</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trong những năm qua, nh&agrave; trường thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục n&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động về quan điểm, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới, về &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm c&ocirc;ng d&acirc;n trong bảo vệ an ninh trật tự th&ocirc;n x&oacute;m, nơi cư tr&uacute;, ph&ograve;ng, chống tội phạm, giữ g&igrave;n trật tự th&ocirc;n x&oacute;m, an to&agrave;n x&atilde; hội với nhiều h&igrave;nh thức phong ph&uacute;, g&oacute;p phần giữ vững kỷ cương ph&eacute;p nước, ổn định đội ngũ, duy tr&igrave; sự đo&agrave;n kết thống nhất nội bộ trong trường học v&agrave; nơi cư tr&uacute;.</p> <p>- L&agrave; đơn vị sự nghiệp gi&aacute;o dục, n&ecirc;n đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức v&agrave; người lao động lu&ocirc;n n&ecirc;u cao tinh thần tr&aacute;ch nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động phong tr&agrave;o của trường, của ng&agrave;nh cũng như của địa phương đề ra v&agrave; thường xuy&ecirc;n r&egrave;n luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức Nh&agrave; gi&aacute;o, đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng học tập n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ, năng lực sư phạm. Nhiệt t&igrave;nh y&ecirc;u nghề mến trẻ lu&ocirc;n tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh cho trẻ, thường xuy&ecirc;n gần gũi y&ecirc;u thương, đối xử c&ocirc;ng bằng, kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt, kỳ thị đối với trẻ v&agrave; thực sự trở th&agrave;nh người mẹ thứ 2 đối với trẻ, ngo&agrave;i ra c&ograve;n sống chan h&ograve;a cởi mở, gắn b&oacute; mật thiết với phụ huynh v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ được giao, n&ecirc;n đ&atilde; tạo được l&ograve;ng tin đối với Đảng v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n. V&igrave; vậy nhiều năm li&ecirc;n tục đơn vị nh&agrave; trường lu&ocirc;n giữ vững l&agrave; đơn vị văn h&oacute;a, chi bộ v&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh, đ&atilde; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng sự nghiệp gi&aacute;o dục của qu&ecirc; hương ng&agrave;y một đổi mới v&agrave; ph&aacute;t triển, c&aacute;c ch&aacute;u ra lớp được chăm s&oacute;c gi&aacute;o dục đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối, kh&ocirc;ng để sảy ra ngộ độc thực phẩm, kh&ocirc;ng ai vi phạm ph&aacute;p luật Nh&agrave; nước, quy định của địa phương. Kh&ocirc;ng c&oacute; đơn thư vượt cấp, tr&aacute;i ph&aacute;p luật.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Thực hiện tốt cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, l&agrave;m việc c&oacute; khoa học, quản l&yacute; v&agrave; sử dụng c&aacute;c trang thiết bị hiện c&oacute; hiệu quả, sử dụng ng&acirc;n s&aacute;ch nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c nguồn kinh ph&iacute; được giao theo quy định, kh&ocirc;ng để sảy ra l&atilde;ng ph&iacute;, ti&ecirc;u cực. Lu&ocirc;n tự ph&ecirc; b&igrave;nh v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh, t&iacute;ch cực đấu tranh, ph&ograve;ng chống c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội. G&oacute;p phần x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn ho&aacute; ở khu d&acirc;n cư&rdquo; c&oacute; &yacute; nghĩa hơn, n&acirc;ng cao nhận thức của mỗi người d&acirc;n, mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục s&acirc;u sắc v&agrave; n&acirc;ng cao vai tr&ograve; quan trọng, gi&uacute;p mọi người biết tự x&acirc;y dựng cho m&igrave;nh nếp sống c&oacute; văn h&oacute;a, biết đo&agrave;n kết, y&ecirc;u thương gi&uacute;p đỡ lẫn nhau, ph&aacute;t huy truyền thống &ldquo;Uống nước nhớ nguồn&rdquo;, &ldquo; Tương th&acirc;n tương &aacute;i&rdquo; t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động đền ơn đ&aacute;p nghĩa v&agrave; từ thiện nh&acirc;n đạo hơn.</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; III. Những tồn tại , hạn chế, kh&oacute; khăn vướng mắc trong quả tr&igrave;nh thực hiện </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Những tồn tại hạn chế </strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Trường mầm non Trịnh X&aacute; c&oacute; nhiều điểm lẻ, cơ sở vật chất c&aacute;c khu lẻ đ&atilde; xuống cấp, c&aacute;c ph&ograve;ng chức năng chưa c&oacute;, kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng nhu cầu đổi mới gi&aacute;o dục hiện nay. C&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n c&ograve;n thiếu so với quy định. Tỷ lệ gi&aacute;o vi&ecirc;n tr&ecirc;n nh&oacute;m lớp chỉ c&oacute; 1,1 gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; ph&acirc;n bố đều tr&ecirc;n địa b&agrave;n của 5 th&ocirc;n trong to&agrave;n x&atilde; n&ecirc;n việc quản l&yacute;, chỉ đạo, l&atilde;nh đạo v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o của trường của ng&agrave;nh c&ograve;n hạn chế, đặc biệt l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, đ&ocirc;n đốc thực hiện nhiệm vụ đối với một số c&ocirc;ng việc cụ thể chưa s&acirc;u s&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; đ&ocirc;i khi chưa đầy đủ, chưa đ&aacute;p ứng được hết nhu cầu c&ocirc;ng việc cũng như t&acirc;m tư nguyện vọng của gi&aacute;o vi&ecirc;n.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Kinh ph&iacute; chi cho c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o c&ograve;n rất hạn chế n&ecirc;n &iacute;t nhiều cũng ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động phong tr&agrave;o của nh&agrave; trường.</p> <p><strong>2. Những biện ph&aacute;p khắc phục.</strong></p> <p>- Khắc phục t&igrave;nh trạng thiếu c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n. Nh&agrave; trường bố tr&iacute;, sắp xếp c&ocirc;ng việc khoa học, ph&ugrave; hợp với năng lực v&agrave; điều kiện của từng c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n, tạo điều kiện, gi&uacute;p đỡ để c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ, x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sư phạm trong sạch đo&agrave;n kết.</p> <p>- Đảm bảo chế độ, ch&iacute;nh s&aacute;ch cho c&aacute;n bộ quản l&yacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n đầy đủ v&agrave; kịp thời. Tuy&ecirc;n truyền phụ huynh học sinh đ&oacute;ng g&oacute;p phụ ph&iacute; nu&ocirc;i ăn b&aacute;n tr&uacute; theo thỏa thuận đảm bảo kế hoạch để chi trả nh&acirc;n vi&ecirc;n nu&ocirc;i theo đ&uacute;ng hợp đồng. &nbsp;</p> <p>- Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c khen thưởng, n&ecirc;u gương những c&aacute; nh&acirc;n điển h&igrave;nh, ti&ecirc;n tiến.</p> <p><strong>PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PH&Aacute;P NĂM 2017 </strong></p> <p><strong>1. Phương hướng, nhiệm vụ</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>- Nh&agrave; trường phố hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n tiếp tục x&acirc;y dựng kế hoạch duy tr&igrave; v&agrave; giữ vững c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn đơn vị văn h&oacute;a, tăng cưởng cải tiến quản l&yacute;, đổi mới nội dung, phương ph&aacute;p v&agrave; h&igrave;nh thức tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao hiệu quả ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ.</p> <p>- Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n. N&acirc;ng cao hiệu lực, hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;. Thực hiện nghi&ecirc;m t&uacute;c, chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ, linh hoạt trong việc x&acirc;y dựng kế hoạch gi&aacute;o dục sao cho ph&ugrave; hợp với từng độ tuổi v&agrave; điều kiện thực tế của nh&oacute;m lớp. Lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục lấy trẻ l&agrave;m trung t&acirc;m, r&egrave;n kỹ năng sống, ph&aacute;t huy tinh thần tự chủ, t&iacute;ch cực s&aacute;ng tạo của trẻ, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục to&agrave;n diện. Tăng cường c&aacute;c giải ph&aacute;p để huy động trẻ đến trường lớp đảm bảo chỉ ti&ecirc;u kế hoạch của cấp tr&ecirc;n giao cho v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n tuyệt đối cho trẻ về mọi mặt khi đến trường, kh&ocirc;ng để xảy ra t&igrave;nh trạng ngộ độc thức ăn, nước uống.</p> <p>- Đẩy mạnh hoạt động&nbsp;của c&aacute;c tổ chức Đo&agrave;n thể trong nh&agrave; trường tăng cường quản l&yacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; chăm lo, bảo vệ&nbsp; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng đối với c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n kịp thời</p> <p>- Tăng cường c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội, c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, văn nghệ, thể dục thể thao, mở rộng hoạt động giao lưu, kết nghĩa với c&aacute;c đơn vị bạn, c&aacute;c đo&agrave;n thể, tổ chức x&atilde; hội ở địa phương, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nếp sống văn h&oacute;a ở khu d&acirc;n cư, để ph&ograve;ng, chống v&agrave; loại trừ c&aacute;c tệ nạn x&atilde; hội.</p> <p>- Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển Đảng, tiếp tục gi&uacute;p đỡ 01 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; sớm đứng trong h&agrave;ng ngũ của Đảng v&agrave; tạo điều kiện 2 quần ch&uacute;ng ưu t&uacute; tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng vi&ecirc;n mới theo kế hoạch của Đảng bộ x&atilde;.</p> <p>- Năm học 2016-2017 phấn đấu:</p> <p>+ Tập thể nh&agrave; trường phấn đấu đạt danh hiệu trường ti&ecirc;n tiến, chi bộ v&agrave; c&ocirc;ng đo&agrave;n giữ vững đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&aacute; nh&acirc;n: Lao động ti&ecirc;n tiến: Đạt 60% v&agrave; c&oacute; 2 đồng ch&iacute; được UBND th&agrave;nh phố tặng giấy khen.</p> <p>&nbsp;100% c&aacute;n bộ gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n viết đề t&agrave;i s&aacute;ng kiến kinh nghiệm, xếp loại từ kh&aacute; tốt trở l&ecirc;n, c&oacute; từ 3- 5 SKKN được Hội đồng Khoa học s&aacute;ng kiến kinh nghiệm th&agrave;nh phố đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng nhận SKKN cấp cơ sở.</p> <p>&nbsp;100% gia đ&igrave;nh c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n đạt gia đ&igrave;nh nh&agrave; gi&aacute;o văn h&oacute;a.</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;100% c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n được học tập qu&aacute;n triệt c&aacute;c Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nh&agrave; nước, của ng&agrave;nh v&agrave; C&ocirc;ng đo&agrave;n.</p> <p>&nbsp;100% c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, NV lao động nữ đạt danh hiệu &ldquo; Giỏi việc trường-Đảm việc nh&agrave;&rdquo; v&agrave; cam kết kh&ocirc;ng sinh con thứ 3.</p> <p><strong>2. C&aacute;c giải ph&aacute;p </strong></p> <p>- Thường xuy&ecirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin, c&aacute;c văn bản chỉ đạo v&agrave; triển khai hiệu quả c&aacute;c văn bản chỉ đạo của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; của ng&agrave;nh cũng như của địa phương đề ra. L&atilde;nh đạo c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n đo&agrave;n kết nội bộ, thường xuy&ecirc;n duy tr&igrave; nề nếp kỷ cương trong sinh hoạt chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; hội họp.</p> <p>- Ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c r&egrave;n luyện, bồi dưỡng tư tưởng ch&iacute;nh trị, n&acirc;ng cao phẩm chất, năng lực v&agrave; tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghề nghiệp của c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu &ldquo;chuẩn ho&aacute;, hiện đại ho&aacute;, x&atilde; hội ho&aacute;&rdquo;:</p> <p>- Tiếp tục đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, gắn chủ đề &ldquo; Đổi mới, s&aacute;ng tạo trong dạy v&agrave; học&rdquo; với cuộc vận động &quot;Mỗi thầy gi&aacute;o, c&ocirc; gi&aacute;o l&agrave; tấm gương đạo đức tự học v&agrave; s&aacute;ng tạo&quot;, cuộc vận động &ldquo; D&acirc;n chủ-Kỷ cương-T&igrave;nh thương-Tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;, c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua &quot;X&acirc;y dựng trường học th&acirc;n thiện, học sinh t&iacute;ch cực&quot;, phong tr&agrave;o &ldquo; X&acirc;y dựng trường học an to&agrave;n, ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch cho trẻ&rdquo; v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thi đua kh&aacute;c, của trường, của ng&agrave;nh, cũng như của địa phương ph&aacute;t động, đặc biệt thực hiện tốt phong tr&agrave;o &ldquo;T g&oacute;p phần x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới ở địa phương ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</p> <p>- Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t để n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; tổ chức tốt phong tr&agrave;o thi đua, c&aacute;c cuộc vận động mang t&iacute;nh x&atilde; hội, thường xuy&ecirc;n chăm lo đời sống, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p ch&iacute;nh đ&aacute;ng cho c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, nh&acirc;n vi&ecirc;n, tạo động lực n&acirc;ng cao chất lượng hiệu quả GD&amp;ĐT</p> <p>- Tiếp tục đổi mới tư duy v&agrave; c&aacute;c hoạt động thực tiễn, tranh thủ sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của l&atilde;nh đạo cấp tr&ecirc;n, sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phong tr&agrave;o &ldquo; To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo;&nbsp; th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; để duy tr&igrave; v&agrave; giữ vững đơn vị văn h&oacute;a.</p> <p><strong>- </strong>Tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp giữa nh&agrave; trường với c&aacute;c tổ chức đo&agrave;n thể kh&aacute;c trong đơn vị v&agrave; ở địa phương để giữ g&igrave;n an ninh ch&iacute;nh trị, trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội, x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a ở khu d&acirc;n cư ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh lịch sự hơn.</p> <p>&nbsp; - Thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c thi đua khen thưởng ch&iacute;nh x&aacute;c, kh&aacute;ch quan c&ocirc;ng bằng.</p> <p><strong>3. Đề xuất, kiến nghị</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; to&agrave;n bộ b&aacute;o c&aacute;o th&agrave;nh t&iacute;ch x&acirc;y dựng trường đạt chuẩn văn h&oacute;a sau 5 năm của nh&agrave; trường. Trường mầm non Trịnh X&aacute; đề nghị Ban chỉ đạo phong tr&agrave;o &ldquo;To&agrave;n d&acirc;n đo&agrave;n kết x&acirc;y dựng đời sống văn h&oacute;a&rdquo; th&agrave;nh phố phủ l&yacute;, Li&ecirc;n đo&agrave;n lao động th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; x&eacute;t v&agrave; c&ocirc;ng nhận lại trường mầm non trịnh X&aacute; đạt chuẩn văn h&oacute;a năm 2016./.</p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="width:321px"> <p><strong>X&Aacute;C NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ</strong></p> </td> <td style="width:321px"> <p><strong>TM. BCH C&Ocirc;NG ĐO&Agrave;N</strong></p> <p><strong>CHỦ TỊCH</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nguyễn Thị V&acirc;n</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: Nguyễn Thị Vân

Xem thêm

Mưa tháng 10, trận mưa ngập lịch sử đối với nhà trường
Những Ca Khúc Song Ca Mới Nhất Của Cặp Đôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Những pha tình huống cười ra nước mắt và tai nạn hài hước nhất năm 2014
Hội khoẻ phù đổng tp Phủ Lý năm 2016 1/4
BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ | SEASON 2 | TẬP 20 | P. 1/2