Bạn cần biết

CÔNG KHAI CLGD HKI -2018-2019

PHÒNG GD&ĐT TP PHỦ LÝ

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN HIỆP

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

Cuối học kì I - năm học 2018-2019

(Biểu mẫu số 6)

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

 

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

Tổng số học sinh

373

88

84

76

57

68

 

II

Số học sinh học 2 buổi/ngày

373

88

84

76

57

68

 

III

Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất

373

88

84

76

57

68

 

1. Về năng lực

 Tổng

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Tự phục vụ

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

55

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Hợp tác

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

55

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Tự học giải quyết vấn đề

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

55

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

2. Về phẩm chất

 

 

 

 

 

 

Chăm học chăm làm

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

55

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Tự tin trách nhiệm

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

59

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Trung thực, kỷ luật

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

59

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

Đoàn kết, yêu thương

373

88

84

76

57

68

Chia ra: - Tốt

 

64

59

49

30

37

 - Đạt

 

24

29

27

27

31

 - Cần cố gắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Số học sinh chia theo kết quả học tập

 

 Môn học

Tổng số

Chia ra

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

1. Xếp loại học tập

 

 

 

 

 

 

 

Toán

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

84

53

38

32

42

 

 - Hoàn thành

 

4

31

38

25

26

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

80

42

43

40

53

 

 - Hoàn thành

 

8

42

33

17

15

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Đạo đức

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

55

51

42

35

39

 

 - Hoàn thành

 

33

33

34

22

29

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tự nhiên - Xã hội

248

88

84

76

x

x

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

54

51

43

x

x

 

 - Hoàn thành

 

34

33

33

x

x

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

x

x

 

Khoa học

       125

x

x

x

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

x

x

x

43

33

 

 - Hoàn thành

 

x

x

x

14

35

 

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

 

Lịch sử & Địa lí

 

x

x

x

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

x

x

x

43

50

 

 - Hoàn thành

 

x

x

x

14

18

 

 - Chưa hoàn thành

 

x

x

x

 

 

 

Âm nhạc

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

41

40

36

35

42

 

 - Hoàn thành

 

47

44

40

22

26

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Mĩ thuật

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

50

38

43

34

39

 

 - Hoàn thành

 

38

46

33

23

39

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Thủ công, Kĩ thuật

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

57

52

42

34

36

 

 - Hoàn thành

 

31

32

34

23

32

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

28

34

26

25

30

 

 - Hoàn thành

 

60

50

50

32

38

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Ngoại ngữ

373

88

84

76

57

68

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

67

62

33

16

17

 

 - Hoàn thành

 

21

22

42

40

49

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 1

 1

 2

 

Tiếng dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra: - Hoàn thành tốt

 

 

 

 

 

 

 

 - Hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành

 

 

 

 

 

 

 

2. Số học sinh không đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng hợp kết quả cuối năm

 

 

 

 

 

 

 

Chia ra:  - Hoàn thành chương trình lớp học

 

 

 

 

 

 

 

 - Chưa hoàn thành chương trình lớp học

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:   + Chưa hoàn thành nhưng được lên lớp

 

 

 

 

 

 

 

+ Ở lại lớp

 

 

 

 

 

 

 

+ Rèn luyện trong hè

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

- Giấy khen cấp trường

 

 

 

 

 

 

 

 - Giấy khen cấp trên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiên Hiệp, ngày 18 tháng 4 năm 2019
                    
HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   Ngô Đức Trình

 

Văn bản mới

Điệu nhảy rửa tay vui nhộn
Niềm vui ngày khai trường
  • Ba công khai
  • Thông báo
Website Đơn vị