• Địa chỉ: Thôn Minh - Tiên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam
  • Email: thtienngoaidt@hanam.edu.vn
  • Điện thoại: 03513838438
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Thị Lụa
Vị trí: Bí thư
Email: nguyenthiluathtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0913528609
2
Họ tên: Nguyễn Đức Hạnh
Vị trí: Phó bí thư
Email: nguyenduchanhthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0973375686
3
Họ tên: Phạm Thị Lan Phương
Vị trí: Đảng viên
Email: phamthilaphuongthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01678881869
4
Họ tên: Lê Thị Thanh Hải
Vị trí: Đảng viên
Email: lethithanhhaithtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0904787958
5
Họ tên: Nguyễn Thị Kim Lan
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenthikimlanthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01669712971
6
Họ tên: Nguyễn Thị Liên
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenthilienthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01295340449
7
Họ tên: Vũ Thị Ánh
Vị trí: Đảng viên
Email: vuthianhthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01645381681
8
Họ tên: Phạm Thị Hoa
Vị trí: Đảng viên
Email: phamthihoathtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 01656488654
9
Họ tên: Nguyễn Văn Thắng
Vị trí:
Email: nguyenvanthangthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0914178538
10
Họ tên: Lê Thị Thanh
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenthithanhthtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0973761189
11
Họ tên: Nguyễn Thị Huế
Vị trí: Đảng viên
Email: nguyenthihuethtienngoaidt@hanam.edu.vn
Điện thoại: 0969868299

Văn bản mới

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Ca nhac
  • Ba công khai
  • Thông báo