Số/ký hiệu Trích yếu/về việc Ban hành
Số: 1782/SGDĐT-GDTH
V/v tập huấn kỹ thuật đánh giá học sinh tiểu học... Chi tiết
2018-10-23
Số:67/PGDĐT
báo cáo nhanh tình hinh chuẩn bị CSVC và TBTH phục vụ... Chi tiết
2018-08-06
Số: 1277/SGDĐT- GDTH, số: 1278/SGDĐT - GDTH
V/v tập huấn chuyên môn chương trình tiếng Anh Phonics hè... Chi tiết
2018-08-06
Số: 939/SGDĐT-GDTH
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-06-12
Số: 23/BC-THTN
Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 Chi tiết
2018-05-22
Số: 53/GD&ĐT - GDTH
V/v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2018-2019 Chi tiết
2018-05-21
Số: 124/SGDĐT-KHTC
V/v tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng học... Chi tiết
2018-01-29
1269/KH-SGD
Kế hoạch công tác CNTT năm học 2014-2015 của Sở... Chi tiết
2014-09-17
1268/CNTT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học... Chi tiết
2014-09-17
1254/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
Vê việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt... Chi tiết
2014-09-15
4709 /BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên hoạt động... Chi tiết
2014-08-29
1166/SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v Đôn đốc nhập dữ liệu cho năm học mới 2014-2015 Chi tiết
2014-08-27
1151/SGDĐT-VP
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học... Chi tiết
2014-08-25
1135/SGDĐT-GDTrH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học... Chi tiết
2014-08-22
1142/QĐ-GD&ĐT
QĐ về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin của... Chi tiết
2014-08-20
1117 /SGDĐT-CNTT&CTHSSV
V/v: Chuẩn bị các điều kiện và dữ liệu cho năm học... Chi tiết
2014-08-19
25/2014/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá... Chi tiết
2014-08-07
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường
Ca nhac
  • Ba công khai
  • Thông báo