Tin tức/(Trường TH Duy Hải)/TÀI NGUYÊN/
Bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em
.
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hằng
http://hanam.edu.vn/data/14031386950608430057/tintuc/files/03.2015/B%C3%A0i h%C3%A1t Khan qu%C3%A0ng th_m m%C3%A3i vai em.rar
LIÊN HOAN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM
GIỚI THIỆU SÁCH KHỐI 4