Tin từ đơn vị khác

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: “Phát huy mọi nguồn lực để đất nước có nền giáo dục xứng tầm”
<p><strong>Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với b&aacute;o ch&iacute; sau khi&nbsp;Quốc hội&nbsp;<a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/298541/ra-mat-3-pho-thu-tuong-18-bo-truong-moi.html" style="text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(185, 128, 126); background: none;" target="_blank">ho&agrave;n tất bỏ phiếu ph&ecirc; chuẩn việc bổ nhiệm&nbsp;</a>c&aacute;c&nbsp;<a href="http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/297826/nhung-guong-mat-bo-truong-moi-than-quen.html" style="text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(185, 128, 126); background: none;" target="_blank">th&agrave;nh vi&ecirc;n Ch&iacute;nh phủ mới</a>&nbsp;s&aacute;ng nay, 9/4</strong><br /> <br /> <strong><em>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n:</em></strong><em>&nbsp;Trước hết, xin ch&uacute;c mừng &ocirc;ng đ&atilde; được Quốc hội t&iacute;n nhiệm ph&ecirc; chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo. Bộ trưởng c&oacute; thể cho biết cảm x&uacute;c của m&igrave;nh?</em><br /> &nbsp;</p> <div style="border: 0px; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial; line-height: 22px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong>Bộ trưởng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ:</strong>&nbsp;Cảm ơn ph&oacute;ng vi&ecirc;n về lời ch&uacute;c mừng. Cảm x&uacute;c của t&ocirc;i l&uacute;c n&agrave;y thật kh&oacute; diễn tả.&nbsp;</div> <p style="text-align:justify">T&ocirc;i thật vui mừng v&agrave; vinh dự được Quốc hội t&iacute;n nhiệm ph&ecirc; chuẩn giữ một chức vụ quan trọng trong Ch&iacute;nh phủ, nhưng cũng kh&ocirc;ng khỏi lo lắng v&igrave; thấy tr&aacute;ch nhiệm qu&aacute; lớn lao.&nbsp;</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="center image" style="background-attachment:initial; background-clip:initial; background-image:none; background-origin:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; background-size:initial; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:0px !important; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial; font-size:14px; line-height:16px !important; margin:auto; max-width:500px !important; outline:0px; overflow:auto; padding:0px; text-align:center; vertical-align:baseline; width:400px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><a class="slide2014 cboxElement" href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/04/09/15/20160409151802-botruongphungxuannha.jpg" style="text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(185, 128, 126); background: none;" title="Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ: &quot;Với tư cách là một Bộ trưởng mới, tôi sẽ thành tâm lắng nghe và tạo điều kiện để các bậc cao minh, trí giả cũng như người dân bình thường đều có thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ tâm huyết của mình&quot;. Ảnh: Phạm Hải."><img alt="Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD-ĐT, đổi mới giáo dục" src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/04/09/15/20160409151802-botruongphungxuannha.jpg" style="background:none; border-style:initial; border-width:0px; margin:0px; max-width:500px; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:auto" title="Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD-ĐT, đổi mới giáo dục" /></a></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"> <p>Bộ trưởng GD-ĐT Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ: &quot;Với tư c&aacute;ch l&agrave; một Bộ trưởng mới, t&ocirc;i sẽ th&agrave;nh t&acirc;m lắng nghe v&agrave; tạo điều kiện để c&aacute;c bậc cao minh, tr&iacute; giả cũng như người d&acirc;n b&igrave;nh thường đều c&oacute; thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ t&acirc;m huyết của m&igrave;nh&quot;. Ảnh: Phạm Hải.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify">Đ&atilde; l&agrave;m trong ng&agrave;nh nhiều năm, t&ocirc;i thấu hiểu những kh&oacute; khăn, gian khổ kh&ocirc;ng hề nhỏ m&agrave; c&aacute;c vị Bộ trưởng tiền nhiệm đ&atilde; phải trải qua. Nay được đặt v&agrave;o cương vị ấy t&ocirc;i &yacute; thức s&acirc;u sắc rằng c&oacute; rất nhiều thử th&aacute;ch đang chờ ở ph&iacute;a trước. Mặc d&ugrave; vậy, t&ocirc;i rất tin tưởng v&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng v&igrave; gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo l&agrave; lĩnh vực được Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội d&agrave;nh cho sự quan t&acirc;m đặc biệt.</p> <div style="border: 0px; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial; line-height: 22px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Ch&uacute;ng ta c&oacute; rất nhiều chuy&ecirc;n gia giỏi v&agrave; đầy nhiệt huyết ở cả trong v&agrave; ngo&agrave;i nước. Nếu tranh thủ được tr&iacute; tuệ v&agrave; nhiệt t&igrave;nh của họ th&igrave; lo g&igrave; ng&agrave;nh gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo của ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute;&nbsp;<em>&ldquo;h&ograve;n n&uacute;i cao&rdquo;</em>. Với tư c&aacute;ch l&agrave; một Bộ trưởng mới, t&ocirc;i sẽ th&agrave;nh t&acirc;m lắng nghe v&agrave; tạo điều kiện để c&aacute;c bậc cao minh, tr&iacute; giả cũng như người d&acirc;n b&igrave;nh thường đều c&oacute; thể hiến kế hoặc đưa ra những suy nghĩ t&acirc;m huyết của m&igrave;nh.<br /> <br /> <em>PV: Bộ trưởng c&oacute; thể cho biết nhiệm vụ ưu ti&ecirc;n của m&igrave;nh trong thời gian tới?</em><br /> <br /> <strong>Bộ trưởng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ:</strong>&nbsp;Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo l&agrave; sự nghiệp của to&agrave;n Đảng, to&agrave;n d&acirc;n, nhưng với tr&aacute;ch nhiệm l&agrave; người đứng đầu cơ quan quản l&yacute; Nh&agrave; nước của ng&agrave;nh, việc đầu ti&ecirc;n t&ocirc;i phải bắt tay ngay v&agrave;o l&agrave; tiếp tục triển khai một c&aacute;ch quyết liệt, s&aacute;ng tạo Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động của Ch&iacute;nh phủ về Đổi mới căn bản v&agrave; to&agrave;n diện gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương. Đ&acirc;y l&agrave; một sự nghiệp hết sức lớn lao.<br /> <br /> Ch&uacute;ng ta phải chuyển cả một&nbsp;<em><strong>nền gi&aacute;o dục lấy tiếp cận nội dung l&agrave; chủ đạo</strong></em>, theo đ&oacute;, chương tr&igrave;nh, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa lu&ocirc;n qu&aacute; tải v&igrave; chạy theo những kiến thức cụ thể, sang một&nbsp;<em><strong>nền gi&aacute;o dục ch&uacute; trọng dạy phương ph&aacute;p, kỹ năng tr&ecirc;n nền tảng kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n cần thiết để ph&aacute;t triển năng lực người học v&agrave; dạy l&agrave;m người</strong>.</em>&nbsp;</div> <p style="text-align:justify">Để đạt được mục ti&ecirc;u ấy, việc đổi mới chương tr&igrave;nh, nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p dạy, kiểm tra, đ&aacute;nh gi&aacute; phải được triển khai một c&aacute;ch khoa học, đồng bộ, lớp lang theo hướng hội nhập quốc tế, nhưng ph&ugrave; hợp với ho&agrave;n cảnh của Việt Nam. Ch&uacute;ng ta phải l&agrave;m nhiều hơn nữa để gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng đi v&agrave;o kỷ cương, nề nếp; gi&aacute;o dục đại học phải hướng tới chất lượng v&agrave; sản phẩm đầu ra đ&aacute;p ứng tốt nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng.</p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="center image" style="background-attachment:initial; background-clip:initial; background-image:none; background-origin:initial; background-position:initial; background-repeat:initial; background-size:initial; border-collapse:collapse; border-spacing:0px; border:0px !important; color:rgb(34, 34, 34); font-family:arial; font-size:14px; line-height:16px !important; margin:auto; max-width:500px !important; outline:0px; overflow:auto; padding:0px; text-align:center; vertical-align:baseline; width:400px"> <tbody> <tr> <td style="vertical-align:baseline"><a class="slide2014 cboxElement" href="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/04/09/15/20160409152021-botruongphungxuannha1-jpgg.jpg" style="text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(185, 128, 126); background: none;" title="Ông Phùng Xuân Nhạ thăm phòng bảo quản thực phẩm công nghệ cao của công ty ABI, Nhật Bản (tháng 07-2015) khi còn là Giám đốc ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Bùi Tuấn"><img alt="Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD-ĐT, đổi mới giáo dục" src="http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2016/04/09/15/20160409152021-botruongphungxuannha1-jpgg.jpg" style="background:none; border-style:initial; border-width:0px; margin:0px; max-width:500px; outline:0px; padding:0px; vertical-align:baseline; width:auto" title="Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD-ĐT, đổi mới giáo dục" /></a></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:baseline"> <p>&Ocirc;ng Ph&ugrave;ng Xu&acirc;n Nhạ thăm ph&ograve;ng bảo quản thực phẩm c&ocirc;ng nghệ cao của c&ocirc;ng ty ABI, Nhật Bản (th&aacute;ng 07-2015) khi c&ograve;n l&agrave; Gi&aacute;m đốc ĐHQG H&agrave; Nội. Ảnh: B&ugrave;i Tuấn</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:justify"><em>PV: Bộ trưởng sẽ triển khai c&aacute;c nhiệm vụ n&agrave;y ra sao?</em><br /> <br /> Quyết định sự th&agrave;nh bại của sự nghiệp n&agrave;y l&agrave; ở&nbsp;<strong><em>nh&acirc;n tố con người</em></strong>. Do vậy, để triển khai kế hoạch đổi mới căn bản, to&agrave;n diện, trước hết phải t&iacute;nh đến nh&acirc;n tố giữ vai tr&ograve; quyết định n&agrave;y.<br /> <br /> Mặc d&ugrave; c&ograve;n c&oacute; mu&ocirc;n v&agrave;n kh&oacute; khăn, nhưng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o ở tất cả c&aacute;c cấp học sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; ti&ecirc;n phong trong sự nghiệp n&agrave;y. Gi&aacute;o vi&ecirc;n cần phải c&oacute; vị tr&iacute; xứng đ&aacute;ng với vai tr&ograve; đ&oacute;. Học sinh phổ th&ocirc;ng cũng như sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường đại học, cao đẳng v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp phải được coi l&agrave; đối tượng trung t&acirc;m của sự nghiệp đổi mới. Chất lượng đầu ra của đối tượng n&agrave;y sẽ l&agrave; thước đo mức độ th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự nghiệp đổi mới.<br /> <br /> C&ocirc;ng việc bồi dưỡng, tập huấn, thậm ch&iacute; đ&agrave;o tạo lại đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n phải được coi trọng v&agrave; triển khai một c&aacute;ch b&agrave;i bản, khoa học. Việc tuyển chọn, đ&aacute;nh gi&aacute; chất lượng đội ngũ v&agrave; năng lực học sinh, sinh vi&ecirc;n cũng phải dựa tr&ecirc;n những th&agrave;nh tựu khoa học mới nhất của gi&aacute;o dục hiện đại. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; những nội dung quan trọng của c&ocirc;ng cuộc đổi mới.<br /> <br /> Đồng thời với c&ocirc;ng việc li&ecirc;n quan đến nh&acirc;n tố con người, việc đổi mới chương tr&igrave;nh giảng dạy, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa v&agrave; học liệu ph&ugrave; hợp sẽ được coi l&agrave; kh&acirc;u quan trọng. V&agrave; đổi mới quản l&yacute;, quản trị ở c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục theo hướng tăng quyền tự chủ, n&acirc;ng cao tr&aacute;ch nhiệm giải tr&igrave;nh v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t của x&atilde; hội sẽ được triển khai đồng bộ, gắn với chất lượng v&agrave; hiệu quả.<br /> <br /> Một d&acirc;n tộc hiếu học, trọng học, một đất nước m&agrave; mỗi gia đ&igrave;nh sẵn s&agrave;ng d&agrave;nh tất cả những g&igrave; m&igrave;nh c&oacute; cho việc học h&agrave;nh của con c&aacute;i th&igrave;&nbsp;<em><strong>kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; để ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&oacute; một nền gi&aacute;o dục xứng tầm</strong></em>.</p> <div style="border: 0px; font-size: 14px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial; line-height: 22px; background-image: none; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">Đấy l&agrave; tiềm năng, l&agrave; nguồn lực thực tế v&agrave; cũng l&agrave; nền tảng văn h&oacute;a - x&atilde; hội đảm bảo cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của sự nghiệp Đổi mới gi&aacute;o dục - đ&agrave;o tạo. Với sự chung tay, g&oacute;p sức của to&agrave;n d&acirc;n v&agrave; sự ủng hộ của to&agrave;n x&atilde; hội th&igrave; kh&oacute; khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua.<br /> <br /> Nhưng t&ocirc;i cũng hiểu rằng, để đi tới th&agrave;nh c&ocirc;ng, người được giao trọng tr&aacute;ch đứng đầu ng&agrave;nh phải c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n cầu, đủ năng lực bắt nhịp với xu thế thời đại, đồng thời phải c&oacute; quyết t&acirc;m rất cao, bản lĩnh vững v&agrave;ng với tinh thần bứt ph&aacute; quyết liệt. T&ocirc;i nguyện sẽ d&agrave;nh hết t&acirc;m sức của m&igrave;nh cho c&ocirc;ng việc để đ&aacute;p lại sự tin cậy của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n.<br /> <br /> <em>PV: Xin tr&acirc;n trọng cảm ơn Bộ trưởng!</em></div>
Tác giả: H

Xem thêm

ĐIỆU NHẢY RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG
CAC BAI HÁT THIẾU NHI
TÂN NHÀN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường