Tin từ đơn vị khác

Đội bóng chuyền nữ dành giải Nhất cụm 1
<p>Thực hi&ecirc;̣n K&ecirc;́ hoạch số 762/KH-PGDĐT ng&agrave;y 11/10/2017 của Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố Phủ L&yacute; về việc K&ecirc;́ hoạch t&ocirc;̉ chức thi đ&acirc;́u Bóng chuy&ecirc;̀n hơi năm 2017. Trường THCS Lương Khánh Thi&ecirc;̣n cử 2 đ&ocirc;̣i bóng nam nữ và đ&ocirc;̣i bóng nữ tham gia. Đ&acirc;y là giải đ&acirc;́u thường ni&ecirc;n của ngành GD-ĐT thành ph&ocirc;́, qua đó phát đ&ocirc;̣ng phong trào rèn luy&ecirc;̣n, thường xuy&ecirc;n t&acirc;̣p luy&ecirc;̣n TDTT theo gương Bác H&ocirc;̀ vĩ đại.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đ&ocirc;̣i bóng nữ của THCS Lương Khánh Thi&ecirc;̣n nằm ở cụm 1 với các đ&ocirc;̣i THCS Kim Bình, Ti&ecirc;n T&acirc;n, Lam Hạ, Ti&ecirc;n Hải, Ti&ecirc;n Hi&ecirc;̣p. Bảng A có 2 đ&ocirc;̣i THCS Lương Khánh Thi&ecirc;̣n và Ti&ecirc;n Hi&ecirc;̣p.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Trải qua 3 tr&acirc;̣n đ&acirc;́u với các đ&ocirc;̣i THCS Ti&ecirc;n Hi&ecirc;̣p, Lam Hạ, Kim Bình đ&ocirc;̣i bóng chuy&ecirc;̀n hơi nữ trường THCS Lương Khánh Thi&ecirc;̣n đã xu&acirc;́t sắc toàn thắng và đứng vị trí Nh&acirc;́t cụm 1. Xin chúc mừng các c&ocirc; giáo!</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ngày 15/11/2017 tại trường THCS Lương Khánh Thi&ecirc;̣n sẽ di&ecirc;̃n ra Vòng chung k&ecirc;́t c&acirc;́p THCS. Đ&ocirc;̣i bóng trường THCS Lương Khánh Thi&ecirc;̣n nằm ở bảng B cùng các đ&ocirc;̣i THCS Kim Bình và Ch&acirc;u Sơn. Mong đ&ocirc;̣i bóng nhà trường quy&ecirc;́t t&acirc;m ph&acirc;́n đ&acirc;̀u bảo v&ecirc;̣ thành c&ocirc;ng ng&ocirc;̣i vị v&ocirc; địch c&acirc;́p THCS năm học 2017-2018.</p> <p><span style="color:#FF0000"><strong>M&ocirc;̣t s&ocirc;́ hình ảnh của đ&ocirc;̣i bóng tại vòng thi đ&acirc;́u cụm 1</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/11.2017/c1.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/11.2017/c2.jpg" style="height:392px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><strong>Trước giờ thi đ&acirc;́u</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/11.2017/c3.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;"><strong>Bắt tay giao hưu với đ&ocirc;̣i bạn</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://hanam.edu.vn/data/8685497226090969082/tintuc/11.2017/c4.jpg" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="font-size:12px"><em>&nbsp; &nbsp;Ngu&ocirc;̀n: THCSLKT</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Tác giả: TMT

Xem thêm

ĐIỆU NHẢY RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG
CAC BAI HÁT THIẾU NHI
TÂN NHÀN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường