Tin từ đơn vị khác

Phường Lương Khánh Thiện tổ chức HN triên khai mô hình điểm “quản lý giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư góp phần phòng chống tội phạm”
<p><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202015/thang%2010/mohinhgduc___lkt4.JPG" style="height:297px; width:450px" /></p> <p>Về dự c&oacute; đại t&aacute; Trần Minh Tiến- ph&oacute; gi&aacute;m đốc c&ocirc;ng an Tỉnh; trung t&aacute; Vũ Thị Thu Hường- ph&oacute; trưởng c&ocirc;ng an Th&agrave;nh phố; đ/c Nguyễn Tiến T&igrave;nh- B&iacute; thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND phường Lương Kh&aacute;nh Thiện c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể của phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; b&iacute; thư chi bộ, tổ trưởng tổ d&acirc;n phố, lực lượng c&ocirc;ng an phường Lương Kh&aacute;nh Thiện.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202015/thang%2010/mohinhgduc___lkt5.JPG" style="height:297px; width:450px" /></p> <p><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202015/thang%2010/mohinhgduc___lkt1.JPG" style="height:297px; width:450px" /></p> <p>Trong những năm qua, c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute;, gi&aacute;o dục đối tượng vi phạm ph&aacute;p luật tại cộng đồng d&acirc;n cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Lương Kh&aacute;nh Thiện đ&atilde; thường xuy&ecirc;n được duy tr&igrave;, từng bước ph&aacute;t huy được hiệu quả, đem lại cho phong tr&agrave;o to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh tổ quốc của phường c&oacute; sức sống mới, ph&aacute;t huy được sức mạnh của to&agrave;n d&acirc;n tham gia ph&ograve;ng ngừa, tấn c&ocirc;ng trấn &aacute;p tội phạm. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể chưa ph&aacute;t huy được hết vai tr&ograve; v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm được giao, c&ograve;n đ&ugrave;n đẩy tr&aacute;ch nhiệm cho lực lượng c&ocirc;ng an n&ecirc;n ảnh hưởng đến hiệu quả của c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; gi&aacute;o dục đối tượng vi phạm ph&aacute;p luật, hơn nữa c&ocirc;ng t&aacute;c tạo việc l&agrave;m cho c&aacute;c đối tượng c&ograve;n nhiều kh&oacute; khăn. M&ocirc; h&igrave;nh điểm&ldquo;quản l&yacute; gi&aacute;o dục đối tượng vi phạm ph&aacute;p luật tại cộng đồng d&acirc;n cư g&oacute;p phần ph&ograve;ng chống tội phạm&rdquo; nhằm n&acirc;ng cao mối quan hệ phối hợp v&agrave; huy động sức mạnh tổng hợp của c&aacute;c ban ng&agrave;nh đo&agrave;n thể, c&aacute;c tổ chức ch&iacute;nh trị trong đ&oacute; lực lượng c&ocirc;ng an l&agrave;m n&ograve;ng cốt trong việc ph&ograve;ng ngừa, ngăn chặn cũng như quản l&yacute; gi&aacute;o dục c&aacute;c đối tượng vi phạm ph&aacute;p luật.</p> <p><img alt="" src="http://hanam.gov.vn/vi-vn/phuly/Pics/nam%202015/thang%2010/mohinhgduc___lkt2.JPG" style="height:297px; width:450px" /></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tại hội nghị c&ocirc;ng an phường, ủy ban mặt trận tổ quốc phường, hội phụ nữ, đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, ban gi&aacute;m hiệu c&aacute;c nh&agrave; trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường Lương Kh&aacute;nh Thiện đ&atilde; c&ugrave;ng nhau triển khai chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động &ldquo;quản l&yacute; gi&aacute;o dục đối tượng vi phạm ph&aacute;p luật tại cộng đồng d&acirc;n cư g&oacute;p phần ph&ograve;ng chống tội phạm&rdquo;./.</p>
Tác giả: Bích Hạnh- Xuân Hòa

Xem thêm

ĐIỆU NHẢY RỬA TAY BẰNG XÀ PHÒNG
CAC BAI HÁT THIẾU NHI
TÂN NHÀN
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường