Bạn cần biết

Biểu mẫu công khai các loại quỹ
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIẾN THẮNG
KẾ HOẠCH THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2019 - 2020
 ĐVT: 1000 đồng 
TT Nội dung  Mức thu/ tháng (năm)   Số tháng thu   Số HS (phụ huynh)   Số tiền thu, chi  Ghi chú
1 2                3           4            5                            6 7
A PHẦN THU                    1.730.190  
1 Quỹ hoc phí               -                             -    
1.1 Mầm non               -                             -    
a Thành thị               -                             -    
  Nhà trẻ               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
  Mẫu giáo               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
b Nông thôn               -                             -    
  Nhà trẻ               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
  Mẫu giáo               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
1.2 THCS               -                             -    
a Thành thị               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
b Nông thôn               -                             -    
  Học sinh miễn                                -    
  Học sinh giảm 1/2                                -    
  Học sinh đóng cả                                -    
2 Quỹ học thêm (2 buổi/ ngày)            105       160        894                 600.768  
  Lớp 1 (Lớp 6)              21         32        181                 121.632  
  Lớp 2 (Lớp 7)              21         32        225                 151.200  
  Lớp 3 (Lớp 8)              21         32        171                 114.912  
  Lớp 4 (Lớp 9)              21         32        166                 111.552  
  Lớp 5               21         32        151                 101.472  
3 Học nghề               -            -             -                             -    
  Lớp (khối) 8                                -    
  Lớp (khối) 9                                -    
4 Lệ phí nghề                                 -    
5 Bảo hiểm y tế               -                   492.489  
  Học sinh đóng cả         842                   492.489  
  Học sinh cận nghèo           52                             -    
6 Học phẩm, sách, tài liệu                -            -             -                             -    
  Nhóm nhà trẻ                                -    
  Lớp mẫu giáo 3T                                -    
  Lớp mẫu giáo 4T                                -    
  Lớp mẫu giáo 5T                                -    
7 Đồ dùng theo TT34               -            -             -                             -    
  Nhóm nhà trẻ                                -    
  Lớp mẫu giáo 3T                                -    
  Lớp mẫu giáo 4T                                -    
  Lớp mẫu giáo 5T                                -    
8 Đồng phục, trang phục            181                   45.437  
  Đồng phục nam            223            95                   21.185  
  Đồng phục nữ            282            86                   24.252  
9 Xã hội hoá tăng cường CSVC                                 -    
10 Quỹ XHH trả công cô nuôi                                 -    
11 Ăn bán trú               -            -             -                             -    
1 Nhà trẻ                                -    
2 Mẫu giáo                                -    
12 Quỹ chất đốt (MN)                                 -    
13 Quỹ hội phụ huynh            600                   85.000  
14 Quỹ đề thi, giấy thi                                 -    
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                                 -    
16 Quỹ tiền nước uống              54          894                   48.276  
17 Quỹ tiếng anh Phonic              50           9        406                 182.700  
18 Kỹ năng sống            400          510                 204.000  
19 Quỹ khác              80          -          894                   71.520  
  1Sổ liên lạc điện tử              80          894                   71.520  
  2……                                -    
  ……..                                -    
  ……..                                -    
B PHẦN CHI                    1.730.190  
1 Quỹ học phí                                 -    
- Chi cho con người          
  Trong đó 40% bù lương          
- Chi cho HĐ chuyên môn          
- Chi mua sắm, sửa chữa          
- Chi khác          
2 Quỹ hoc thêm (2 buổi/ ngày)                       600.768  
- Chi công việc                       480.614  
- Chi quản lý                          72.092  
- Chi hỗ trợ CSVC                         48.061  
- Chi khác          
3 Quỹ học nghề                                 -    
- Chi công việc          
- Chi quản lý           
- Chi hỗ trợ CSVC          
- Chi khác          
4 Lệ phí nghề                                 -    
- Chi công việc          
- Chi khác          
5 Bảo hiểm y tế                       492.489  
- Nộp cơ quan BH                       492.489  
  Trong đó: Kinh phí CSSK ban đầu được trích lại đơn vị           
6 Học phẩm, tài liệu                                 -    
- Chi mua học phẩm, tài liệu          
- Chi khác          
7 Đồ dùng theo TT34                                 -    
- Chi mua đồ dùng          
- Chi khác          
8 Đồng phục, trang phuc                         45.437  
- Chi may đồng phục                         45.437  
- Chi khác          
9 Xã hội hoá                                 -    
- Chi ….          
- Chi ….          
- Chi ….          
- Chi ….          
10 Quỹ XHH trả công cô nuôi                                 -    
- Chi tiền công cô nuôi          
- Chi khác          
11 Ăn bán trú                                 -    
12 Quỹ chất đốt (MN)                                 -    
13 Quỹ hội phụ huynh                         85.000  
  Chi phục vụ học sinh                         85.000  
  Chi khác          
14 Quỹ đề thi, giấy thi                                 -    
  Chi tiền đề thi, giấy thi                                -    
  Chi khác          
15 Quỹ quét dọn vệ sinh                                 -    
  Chi công quét dọn vệ sinh          
  Chi khác          
16 Quỹ tiền nước uống                         48.276  
  Chi mua nước uống                         40.300  
  Chi khác                           7.976  
17 Quỹ tiếng anh Phonic                       182.700  
  Chi cho con người                       143.968  
  Chi khác                         38.732  
18 Kỹ năng sống                       204.000  
19 Quỹ khác               -            -             -                     71.520  
  1Sổ liên lạc điện tử                         71.520  
  2.……..          
  ……..          
  ……..          
             
Tiến Thắng, ngày 12 tháng 10 năm 2019
NGƯỜI LẬP BIỂU K.T HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà Vũ Thị Mai Anh
Các tin khác
45 năm ngày đất nước thống nhất
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo chống giặc Covid19
Ngày hội đọc sách của nhà trường trong mùa dịch
  • Ba công khai
  • Thông báo